Sabiedrība

Materiālā palīdzība

Pabalsts apbedīšanai

Pabalsts tiek izmaksāts personai, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Mārupes teritorijā, apbedīšanu.

 

Pabalsts politiski represētajām personām

Tiesības saņemt šo pabalstu ir politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

 

Pabalsts astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām

Pabalsts tiek piešķirts neņemot vērā klienta sociālo statusu personām, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

 

Pabalsts jaundzimušo aprūpei

Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra, mēbeļu un citu priekšmetu iegādei. 

 

Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu apmaksai

Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu (Human papilloma virus-HPV) apmaksai 13-21 gadus vecām personām, kuras pēc vecuma neatbilst valsts noteiktai programmai valsts apmaksātas vakcīnas saņemšanai. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot čeku par saņemtu pirmo un otro vakcīnas devu. Vakcīnas pirmās devas saņemšanas brīdī personai jābūt deklarētai Mārupes novadā vismaz 1 gadu. Līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai personai pienākošos pabalstu par vakcīnu saņem viens no vecākiem.

 

Pabalsts aizbildnim par aizbilstamā aprūpi

Pabalstu saņem uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo.

 

Pabalsts transporta pakalpojumiem

Pabalstu piešķir personai, kura izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, ir vecāka par 70 gadiem. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz gadā.

 

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem

Pabalsts paredzēts veselības aprūpei Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem.

 

Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem

Ikmēneša pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze. Pabalstu var saņemt, saskaņā ar ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par hemodialīzes saņemšanu.

 

Pabalsts tuberkulozes slimniekiem

Ikmēneša pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem, saskaņā ar ārstējošā ārsta izziņu par ārstēšanas nepieciešamību, ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu.

 

Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem.

Pabalsts tiek piešķirts tikai bērniem, kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa un tiek pārskaitīts nometnes rīkotājam par bērna dalību nometnē.

Informācija sadaļā atjaunota 02.01.2020.