Sabiedrība

Materiālā palīdzība

Atbilstoši Mārupes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas", pašvaldība piešķir šādus pabalstus.

 

Pabalsts apbedīšanai

Pabalsts tiek izmaksāts personai, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Mārupes teritorijā, apbedīšanu. Pabalsta apmērs 200 eiro.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts politiski represētajām personām

Tiesības saņemt šo pabalstu ir politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Pabalsta apmērs 150 eiro gadā.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām

Pabalsts tiek piešķirts, neņemot vērā klienta sociālo statusu personām, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā. 

Pabalsta apmērs ir:

  • sasniedzot 80 un 85 gadus 75,00 eiro apmērā kalendārā gadā;
  • sasniedzot 90–99 gadus 100,00 eiro apmērā kalendārā gadā;
  • sasniedzot 100 un vairāk gadus 150,00 eiro apmērā kalendārā gadā.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts jaundzimušo aprūpei

Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra, mēbeļu un citu priekšmetu iegādei. Pabalsta apmērs par katru jaundzimušo 200 eiro, ja viens no vecākiem deklarēts Mārupes novadā, 400 eiro - ja abi vecāki deklarēti Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts transporta pakalpojumiem personām, kas vecākas par 70 gadiem

Pabalstu transporta pakalpojumiem piešķir zemāk minētajām personu kategorijām, kuras izmanto transporta pakalpojumus Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja viņas neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, un vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

Pabalstu piešķir:

  1. personām, kuras sasniegušas 70 gadu vecumu;
  2. nestrādājošām vecuma pensiju sasniegušām personām, ja viņas atbilstoši normatīvajiem aktiem nesaņem valsts atbalstu transporta pakalpojumiem;
  3. nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti.

Pabalsta apmērs ir 100,00 eiro.

Pabalsts tiek piešķirts pabalsta pieprasītājam uz iesnieguma pamata vienu reizi kalendāra gadā.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem

Pabalsts paredzēts veselības aprūpei Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem. Pabalsta apmērs 150 eiro gadā.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem

Ikmēneša pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze. Pabalstu var saņemt, saskaņā ar ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par hemodialīzes saņemšanu. Pabalsta apmērs 75 eiro mēnesī.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts tuberkulozes slimniekiem

Ikmēneša pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem, saskaņā ar ārstējošā ārsta izziņu par ārstēšanas nepieciešamību, ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu. Pabalsta apmērs 75 eiro mēnesī.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem

Pabalsts tiek piešķirts tikai bērniem, kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa un tiek pārskaitīts nometnes rīkotājam par bērna dalību nometnē. Pabalsta apmērs līdz 200 eiro gadā.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts pneimokoka vakcīnas apmaksai personām, kuras sasniegušas 65 gadu vecumu 

Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot izdevumus apliecinošu dokumentu. Vakcīna tiek apmaksāta pilnā apmērā.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Pabalsts mājokļa pielāgošanai personai pārvietošanās grūtībām, kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte vai bērnam ar invaliditāti no 5 gadu vecuma, ja mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem uz ergoterapeita novērtējuma par personas vai personas aprūpē esoša bērna spējām un nepieciešamo fiziskās vides pielāgojumu, kā arī uz mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķina un izdevumus apliecinoša dokumenta pamata.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

 


Atbilstoši Mārupes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021"Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" pašvaldība piešķir šādu pabalstu.

Pabalsts aizbildnim par aizbilstamā aprūpi

Pabalstu saņem, uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo. Pabalsta apmērs 100 eiro mēnesī.

Pieteikties pabalsta saņemšanai

Informācija sadaļā atjaunota 20.01.2023.