Kultūra

Atbalsts kultūras projektiem

2023. gada 4. novembrī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 38/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības atbalstu kultūrai un kultūras, izglītības un mākslas projektiem”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības dome piešķir pašvaldības finansiālu atbalstu pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētiem amatiermākslas kolektīviem, individuālajiem dalībniekiem, un līdzfinansējumu kultūras, izglītības un mākslas projektu organizēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības atbalsta mērķis ir sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju ieinteresētību kultūras, kultūrizglītības un mākslas jaunrades procesos, to popularizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, amatiermākslas kolektīvu radošo aktivitāti un dalību kultūras aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.

Pašvaldības atbalstu piešķir:

  • finansiāla atbalsta veidā transporta izdevumu dalības maksu segšanai konkursos, festivālos, koncertturnejās vai meistarklasēs Latvijā un ārvalstīs;
  • līdzfinansējot kultūras, izglītības un mākslas projektu realizēšanu (piemēram, filmas uzņemšana, grāmatas izdošana, izstādes, svētku pasākuma rīkošana u. tml.)

Pašvaldības atbalsta kopējo summu dome nosaka kārtējā gada budžetā.

Lai saņemtu finansiālu atbalstu, pretendentiem jāiesniedz aizpildīts pieteikums. Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu un pielikumiem var iepazīties www.marupe.lv/lv/saistosienoteikumi

 

Informācija sadaļā atjaunota 09.11.2023.