Sports

Babītes sporta komplekss

Babītes sporta kompleksa logo

Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

Informatīvais tālrunis: 67914670 

E-pasts: bsk@marupe.lv

Vadītājs: Guntars Reika,  guntars.reika@marupe.lv

Plakāts

Vēsture

Babītes sporta komplekss savu darbību uzsācis 1986. gadā kā Babītes vidusskolas sporta komplekss. 2006. gada 1. martā Babītes pagasta padome nodibināja pašvaldības iestādi – Babītes sporta kompleksu. Babītes novada pašvaldības dome pieņem lēmumu ar 2014.gada 1.janvāri Babītes sporta kompleksam pievienot Sporta un kultūras centru, kurš atrodas Spuņciemā. Galvenā sporta kompleksa funkcija ir nodrošināt materiāli tehnisko bāzi sporta stundām novada pašvaldības izglītības iestādēm, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību, īstenot novada pašvaldībai deleģēto valsts funkciju sporta jomā izpildi.

 

Saistītie dokumenti:

Babītes Sporta kompleksa nolikums

Nomas maksas cenrādis Babītes sporta kompleksā

Āra futbola laukuma iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi 6 gadīgo bērnu peldētapmācības grupām

Iekšējās kārtības noteikumi Babītes Sporta kompleksa peldbaseinos

Babītes Sporta kompleksa iekšējās kārtības un drošības noteikumi sporta interešu izglītības grupu audzēkņiem 

 

2023. gada 14. martā spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi 

Nr. 3/2023 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības piešķir finansiālu atbalstu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai, sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, un atbalstu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām veselīga dzīvesveida veicināšanai, sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšanu par sasniegumiem sportā.

 

Atlaižu kartes

 

Atlaidēm var pieteikties persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pēdējos 3 (trīs) mēnešus ir Mārupes novada administratīvā teritorija, to veicot aizpildot iesniegumu pie sporta kompleksa administratora klātienē darba dienās 15:00 - 21:00, brīvdienās 9:00 - 20:00.

Vai  piesakoties  elektroniski sūtot e-pastu uz bsk@marupe.lv (norādot savu vai bērnu vārdu, uzvārdu, personas kodu (norādot daudzbērnu ģimenes statusu vai pensionāra/invaliditātes statusu).

 

Administratora darba laiks atlaižu kartes jautājumos:

  • darba dienās no plkst. 15.00 – 21.00;
  • brīvdienās no plkst. 9.00 – 20.00.

Atlaižu karte

 

Informācija sadaļā atjaunota 14.03.2023.