Izglītība

Interešu programmu licencēšana

Interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas komisija Mārupē licencē interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas norādīti Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 39/2023 "Par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību". 

1. Procesa apraksts

Lai fiziska vai juridiska persona saņemtu licenci, pašvaldībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums (noteikta parauga veidlapa);
 2. licencējamā izglītības programma datorsalikumā, kurā norāda:
  1. izglītības programmas nosaukumu;
  2. izglītības programmas mērķi un uzdevumus;
  3. izglītības programmas apjomu (stundu skaits);
  4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
  5. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
  6. izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu;
  7. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu);
 3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai, oriģinālu vai apliecinātu kopiju;
 4. Izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

Licences termiņa pagarināšanai, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pašvaldībā jāiesniedz: iesniegums, izsniegtās licences kopija, aktualizēta izglītības programma,  dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu izglītības programmas īstenošanai, izziņa no Sodu reģistra (interešu izglītības programmas īstenotājiem).

Licences pieprasītājs dokumentus iesniedz Mārupes novada pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai nosūta pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

2. Pakalpojuma saņemšana

Komisija izskata saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 1 (viena) mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par: licences izsniegšanu; atteikumu izsniegt licenci; papildu informācijas pieprasīšanu; izsniegtās licences anulēšanu; izsniegtās licences pagarināšanu; dublikāta izsniegšanu.
To izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai klātienē pret parakstu.

Komisijas sēdes notiek vienu reizi mēnesī pēc kārtējās Mārupes novada pašvaldības domes sēdes. 

Mārupes novada pašvaldības izsniegto un aktuālo interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču saraksts (atjaunots 15.03.2024.)

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.03.2024.