Viedie risinājumi

Par projektu

ES logo

Projekta nosaukums: Atjaunojamās enerģijas kopienu projektu praktiskā īstenošana

Projekta nosaukums angļu valodā: Real-life implementation of renewable community energy projects

Projekta akronīms: Energize Co2mmunity

Programma: INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam

Prioritāte 2:“Efektīva dabas resursu izmantošana”, specifiskais mērķis 2.2: Atjaunojamā enerģija: Palielināt ilgtspējīgas atjaunojamās enerģijas ražošanu un lietošanu, balstoties uz pieaugošu energoplānošanā un piegādē iesaistīto valsts un privāto spēlētāju kapacitāti. Projekta tips – Turpinājuma posma (Extension stage) projekts.

Projekta mērķi:

Projekta virsmērķis ir atjaunojamās enerģijas sadarbības partnerību (iedzīvotāju brīvprātīgi izveidotas kopienas enerģijas ražošanai, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm) izveide un darbības principu ieviešana Rīgas plānošanas reģionā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts enerģētikas politikas veidotājiem.

Projekta mērķi:

  • palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par atjaunojamās enerģijas kopienu   

       projektu attīstību Latvijā, veicinot ilgtspējīgu atjaunojamo energoresursu izmantošanu

       un  atjaunojamās enerģijas kopienu īstenoto projektu konkurētspēju un sekmējot

       enerģijas pašražošanu un pašpatēriņu;

  • sagatavot priekšlikumus valsts enerģētikas politikas veidotājiem regulējuma izstrādei         atjaunojamās enerģijas kopienām Latvijā;
  • palielināt reģiona un tā pašvaldību energoplānošanas speciālistu kapacitāti

        atjaunojamo energoresursu izmantošanā kopienu enerģijas projektos;

  • nodrošināt iegūto zināšanu un praktiskās pieredzes pārnesi reģionā.

Projekta mērķa teritorija Latvijā ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības. Perspektīvā mērķa teritoriju ir paredzēts paplašināt visā Latvijā.

Projekta mērķa grupa ir Baltijas jūras valstu reģionu un vietējo pašvaldību pārvaldes iestādes. Rīgas plānošanas reģionā galvenās mērķa grupas ir reģiona  pašvaldību attīstības plānošanas, energoplānošanas un uzņēmējdarbības speciālisti, kā arī pašvaldību aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuru pienākumos ietilpst atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes pasākumu ieviešana. Vienlīdz svarīga mērķa grupa ir iedzīvotāju organizācijas (NVO) un individuāli iedzīvotāji. Sekundārā mērķa grupa ir uzņēmumi, pētniecības un izglītības iestādes.

Projekta apraksts:

Energize Co2mmunity ir Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana / Co-producing and co-financing renewable community energy projects” (Co2mmunity) turpinājuma posma projekts (vairāk informācijas par projektu šeit: http://co2mmunity.eu/). Turpinājuma posma projekti ir finanšu instruments, kurš paredz papildu atbalstu iepriekš apstiprinātiem un sekmīgi īstenotiem Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu programmu projektiem, lai nostiprinātu un tālāk attīstītu šo projektu sasniegtos rezultātus  un izveidoto partnerību.

“Energize Co2mmunity” paredz “Co2mmunity” īstenošanas laikā izstrādāto pakalpojumu un sasniegto rezultātu tālāku attīstību, pilnveidošanu, izplatīšanu, kā arī esošās partnerības nostiprināšanu un jaunu partneru iesaisti, īpaši uzsverot pašvaldību iesaisti.

Rīgas plānošanas reģions pamatprojekta ietvaros īstenoja atjaunojamās enerģijas kopienas izveides pilotprojektu Mārupē, attīstot atjaunojamās enerģijas kopienas risinājumu daudzdzīvokļu ēkā (saules kolektoru un bateriju uzstādīšana, pašražošana iedzīvotāju siltumapgādei un elektrībai, darbības monitorings) un sadarbojās ar LR Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas departamentu, lai projekta īstenošanas laikā iegūtās zināšanas un pieredzi nodotu kopienu enerģētikas politikas veidotājiem. 

Atjaunojamās enerģijas projekti, ko veido, ievieš un līdzfinansē iedzīvotāji, tiek saukti par Kopienu enerģijas projektiem un tie ir fundamentāli svarīgi Eiropa 2020 stratēģijas sasniegšanai, sniedzot būtisku ieguldījumu augstāka atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā.

Energize Co2mmunity projekta aktivitātes paaugstinās arī reģiona vietējo un reģionālo spēlētāju kapacitāti enerģijas kopienu pieejas ieviešanu, uzkrājot zināšanas par šādiem projektiem, izstrādājot nepieciešamos instrumentus un integrējot kopienu enerģijas pieeju reģionu un pašvaldību stratēģijās un programmās.

Projekta aktivitātes

Energize Co2mmunity projekta aktivitātes ir apkopotas trīs galvenajās darba paketēs:

1.darba pakete (WP1): “Projekta vadība un administrēšana”

Darba pakete ietver darbības, kuras saistītas ar projekta administratīvo vadību un komunikāciju partneru starpā.

2.darba pakete (WP2) – “Enerģijas kopienu projektu iniciēšana un uzsākšana ar Atjaunojamās enerģijas sadarbības partnerību (RENCOP) palīdzību”

Rīgas plānošanas reģiona iesaiste 2.darba paketē galvenokārt izpaudīsies kā projekta Co2mmunity īstenošanas laikā vietējā mērogā uzkrātās pieredzes pārnese reģiona pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, īpaši akcentējot atjaunojamās enerģijas pilotprojekta Mārupē īstenošanas pieredzi. Otrs uzdevums būs nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību speciālistu un nevalstisko organizāciju iesaisti.

Svarīga apakšaktivitāte attiecas uz sadarbībā ar LR Ekonomikas Ministriju paredzēto izpēti par dzīvotspējīgu biznesa modeli energokopienas un atjaunojamās enerģijas kopienas darbībai tehniskajiem un finanšu potenciāliem kopienu enerģijas projektu īstenošanai Rīgas plānošanas reģionā.

2.darba pakete ietver trīs aktivitāšu kopas:

2.1. “Enerģijas kopienu projektu pilotēšana”, 2.2.”Risinājumu izstrāde enerģijas kopienu pojektiem” un 2.3. “Barjeru pārvarēšana enerģijas kopienu attīstībā”

3.darba pakete (WP3) – “Enerģijas kopienu projektu pārrobežu sadarbības veicināšana”

Īstenojot Co2mmunity, tika izveidoti tā sauktie partneru tandēmi starp tiem projekta partneriem, kuru valstīs ir uzkrāta ievērojama pieredze un zināšanas par atjaunojamās enerģijas kopienām un partneriem, kuru reģionos ir īpaši svarīga konkrētās pieredzes pārņemšana. Co2mmunity Rīgas plānošanas reģions izveidoja sadarbības tandēmu ar Vācijas partneriem no Šlēsvigas – Holšteinas federālās zemes, ņemot vērā Vācijas partneru ievērojamo pieredzi kopienu enerģijas projektu praktiskā īstenošanā un to, ka Latvijas pašvadībās enerģijas pašražošana un pašaptēriņš vietējo kopienu līmenī vēl ir agrīnās attīstības stadijā. Izveidotā sadarbība paredz konsultatīvu Vācijas partneru atbalstu gan atjaunojamās enerģijas kopienu kopienu pilotprojekta īstenošanai Mārupes novadā, gan citām Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām.

3.darba pakete ietver divas aktivitāšu kopas:

3.1. “Izveidoto energopartnerību un enerģijas kopienu projektu pārrobežu sadarbība” un 3.2. “Enerģijas kopienu pilotprojektu pieredzes izplatīšana”.

Galvenie sasniedzamie rezultāti

1. Praksē īstenota atjaunojamās enerģijas sadarbības partnerība Mārupē;

2. Praktiska atjaunojamās enerģijas kopienas pilotprojekta īstenošana Mārupes novada pašvaldībā, līdzfinansējums atsevišķām ar pilotprojektu  saistītām aktivitātēm, (pilotprojekta ietvaros saražotās saules enerģijas izmantošanas monitorings daudzstāvu mājas siltumapgādē, datu atainošana tiešsaistē Mārupes pašvaldības tīmekļa vietnē), iegūtās pieredzes pārnese no Mārupes novada uz citiem novadiem;

3.Paaugstināta Rīgas plānošanas reģiona un tā pašvaldību institucionālā kapacitāte, atjaunojamās enerģijas kopienu projektu īstenošanā (līdz 20 personām);

4. Nostiprināta sadarbība ar valsts enerģētikas politikas veidotājiem un reģiona pašvaldībām;

5. Palielināta Rīgas plānošanas reģiona un tajā esošo pašvaldību prasme īstenot  Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030.gadam (NEKP) un Latvijas Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam noteiktās prioritārās rīcības un uzdevumus

6. izstrādāts uz projekta īstenošanas laikā iegūto pieredzi balstīts atgriezeniskās saiknes ziņojums.

Projekta partneri:

Projekta partnerībā ir iesaistījušies 9 partneri no 6 ES Baltijas jūras reģiona valstīm.

1.

Ķīles Universitāte / Kiel University (Vācija) – Vadošais partneris

Round icon. Download flag icon of Germany at PNG format

2.

Green City Energy (Vācija)

Round icon. Download flag icon of Germany at PNG format

3.

Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein (Vācija)

Round icon. Download flag icon of Germany at PNG format

4.

Middelfartas pašvaldība / Municipality of Middelfart (Dānija)

Round icon. Download flag icon of Denmark at PNG format

5.

Tartu Reģiona Enerģijas aģentūra / Tartu Regional Energy Agency (Igaunija)

Round icon. Download flag icon of Estonia at PNG format

6.

Green Net Finland (Somija)

Round icon. Download flag icon of Finland at PNG format

7.

Rīgas Plānošanas reģions / Riga Planning Region (Latvija)

Round icon. Download flag icon of Latvia at PNG format

8.

Kauņas Reģiona enerģijas aģentūra / Kaunas Regional Energy Agency (Lietuva)

Round icon. Download flag icon of Lithuania at PNG format

9.

Alto universitāte (Somija)

Round icon. Download flag icon of Finland at PNG format

Kā asociētie partneri no Latvijas projekta īstenošana piedalās LR Ekonomikas ministrija un Mārupes novada pašvaldība, kurā projekta ietvaros tiek īstenots pilotprojekts atjaunojamās enerģijas kopienu darbībai.

Projekta ieviešanas laiks:

2020.gada 1.oktobris – 2021. gada 30.septembris (12 mēneši, ieskaitot 3 mēnešu pagarinājumu)

Kopējais projekta budžets: Apstiprinātais projekta kopējais budžets:

666 657,00 EUR, tai skaitā Rīgas plānošanas reģionam piešķirto līdzekļu apjoms (budžets projekta ietvaros) - 72 550,00 euro (ERAF līdzfinansējums 85% apmērā)

Projekta kontaktpersona Mārupes novada pašvaldībā: Ilze Krēmere, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv

Informācija par projektu (EN) / Information about project (EN)

Informācija sadaļā atjaunota 06.07.2021.