Aktuālie projekti

Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS

logo

 

Nr. EKII-7/24

Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novada, Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros tiks nomainīti esoši 1300 nātrija gaismekļi, to vietā uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, no kuriem 276 tiks aprīkoti ar kustības radaru, tādejādi radot drošu un komfortablu vidi.

Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 466,72 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 50,87 t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,106 kg CO2 gadā/ euro.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2024.gada 5.oktobrim

BUDŽETS

Plānotās investīcijas

Finanšu rezerve

Paredzamā līguma summa bez PVN

Paredzamā līguma summa ar PVN

 

EUR 748 047,95

 

 

EUR 21 787,80

 

EUR 600 215,00

 

EUR 726 260,15

 

FINANŠU AVOTI

Attiecināmās izmaksas

EUR 748 047,95

100 %

EKII finansējums

EUR 478 750,69

64 %

Pašvaldības finansējums

EUR 269 297,26

36 %

 

Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

EKII ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. Tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.

Vairāk informācijas: https://ekii.lv/index.php?page=par-ekii-projektu

 

Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS

logo

 

 

Nr. EKII-7/10

Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novada, Babītes un Salas pagastos, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros tiks nomainīti esoši 1430 nātrija gaismekļi, to vietā uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, no kuriem 192 tiks aprīkoti ar kustības radaru, tādejādi radot drošu un komfortablu vidi.

Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 508,77 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 55,46 t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,111 kg CO2 gadā/ EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2024.gada 5.oktobrim

BUDŽETS

Plānotās investīcijas

Finanšu rezerve

Paredzamā līguma summa bez PVN

Paredzamā līguma summa ar PVN

 

EUR 780 539,67

 

 

EUR 21 259,83

 

EUR 627 504

 

EUR 759 279,84

 

FINANŠU AVOTI

Attiecināmās izmaksas

EUR 780 539,67

100 %

EKII finansējums

EUR 499 545,39

64 %

Pašvaldības finansējums

EUR 280 994,28

36 %

 

Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

EKII ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. Tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.

Vairāk informācijas: https://ekii.lv/index.php?page=par-ekii-projektu

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 329 143 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 279 771.55 euro un valsts budžeta finansējums – 49 371,45 euroProjekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots no 2017. - 2023.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Mārupes novada iedzīvotājiem būs uzlabota pieejamība veselības veicināšanas pakalpojumiem – nodrošināts veselības veicināšanas pasākumu komplekss;
 • mainīta iedzīvotāju domāšana attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, mainīti iedzīvotāju ieradumi;
 • projekta īstenošanas laikā no 2017. - 2020. gadam (projekta 1.kārta) 1825 atbalsta mērķa grupas iedzīvotāji tika iesaistīti dažādos veselības veicināšanas pasākumos;
 • projekta īstenošanas laikā no 2021. - 2023.gadam (projekta 2.kārta) tiks īstenoti ne mazāk kā 752 pasākumi.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 •  Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.
 • Mārupes Valsts ģimnāzijas un Mārupes pamatskolas trešo klašu audzēkņu peldētapmācība.        

Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu “Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā” (Nr. 22-04-AL04-A019.2205-000001).

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024.gada 30.aprīlim

Projekta ietvaros tiks:

 • izbūvētas trīs laipas, lai nodrošinātu iespēju droši šķērsot takas maršrutā esošus grāvjus;
 • maršruta mitrākajā vietā uzstādīta koka laipu taka;
 • ainaviskā vietā pie purva ezeriņa uzstādīts vides objekts - foto rāmis/sols;
 • takas garumā uzstādīti četri soli;
 • uzstādīti trīs stendi ar izglītojošu informāciju.

Projekta mērķis ir radīt iespēju sabiedrībai aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, izzinot purvu ekosistēmu. Izveidojot publisko infrastruktūru Medemu purvā, tiks veicināta veselīga brīvā laika pavadīšana iedzīvotājiem un veicināta tūrisma attīstība.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 45 000 un Mārupes novada pašvaldības finansējums EUR 5 000.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

Informācija sadaļā atjaunota 10.05.2023.