Izglītība

Uzņemšana izglītības iestādēs

Ar 2020.gada 1.janvāri vecāki pirmsskolas vecuma bērnus rindā uz Mārupes novada dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var piereģistrēt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv.

Pirmsskolas rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā ar vismaz vienu no vecākiem deklarēti Mārupes pašvaldības teritorijā.

Ar 2020.gada 1.janvāri vecākiem pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  ir iespēja elektroniski reģistrēt sava bērna pieteikumu pirmsskolas rindā uz Mārupes novada dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas grupām. Reģistrējot ir nodrošināta iespēja ar vienu pieteikumu izvēlēties līdz četrām pašvaldības pirmsskolas iestādēm, nosakot sev vēlamo, apskatīt pašvaldības pirmsskolas pieteikumu reģistru un sekot sava bērna vietas virzībai rindā, kā arī elektroniski saņemt uzaicinājumu par piedāvāto vietu pirmsskolā.

Vienlaikus vecāki pēc nepieciešamības var papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikumā norādīto informāciju.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties Mārupes novada domes Izglītības dienestā, zvanot pa tālr. 26678608, 25448489, vai nosūtot savu jautājumu uz e – pasta adresi bernudarzs@marupe.lv, vai ierodoties Izglītības dienestā klātienē, Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā.

Vecākiem, kuri jau ir reģistrējuši  bērnu pirmsskolas iestāžu rindā, nekādas darbības nav jāveic, dati tiks pārnesti automātiski.

 

Uzņemšana vispārējās izglītības iestādēs

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Bērnu mācībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) var pieteikt elektroniski vai personīgi attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā.

Iesniegums uzņemšanai Mārupes vispārējās izglītības iestādēs

Iesniegums uzņemšanai Mārupes valsts ģimnāzijā

Iesniegums tiks pieņemts ar elektronisko parakstu, vai arī ar ieskenētu parakstu. Ja nav pieejama neviena no minētajām iespējām,iesniegumu uz e-pastu var sūtīt neparakstītu, to parakstot vēlāk, līdz 30.jūnijam, reizē ar dokumentu iesniegšanu skolā.

Iesniegumu personīgi var iesniegt skolas norādītajos pieņemšanas laikos (skatīt skolas tīmekļa vietnē). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu, fiksējot iesniegšanas laiku.

Mārupes valsts ģimnāzijā prioritāri tiek uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim saskaņā ar zemāk norādīto teritoriju

karte

Piesakoties elektroniski, aizpildītu iesniegumu nosūta uz attiecīgās skolas norādīto e-pasta adresi:

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās uzņemšanas dienas plkst.8.30 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska vai elektroniska  paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecību kopiju, uzrāda (oriģinālu);
  • medicīnisko karti 026/u.
Informācija sadaļā atjaunota 15.04.2020.