Sabiedrība

KF projekts

 Pateicoties Eiropas Savienības fondu, Valsts budžeta un Mārupes novada Domes finansiālam atbalstam, no 2011.gada A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” realizē vērienīgus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus visā Mārupes novadā.

Projekta I kārta

Projekta I kārtas karte

Projekta „Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” I kārtas ietvaros ir izbūvēta jauna ūdens ņemšanas un attīrīšanas sistēma, ar kuras palīdzību Mārupes un Tīraines ciematos centralizētajā ūdensapgādes tīklā tiek nodrošināts augstas kvalitātes dzeramais ūdens kopš 2012.gada septembra.

Turpinās vērienīgi centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālo tīklu izbūves darbi Mārupes un Tīraines ciematos, kurus pilnībā plānots pabeigt un sistēmu nodot ekspluatācijā 2013. gada septembrī.

Lai nodrošinātu īpašnieku piekļūšanu īpašumiem, ceļu un ielu seguma stāvoklis regulāri tiek apsekots un iespēju robežās veikti uzturēšanas darbi. Seguma un būvdarbu skarto teritoriju atjaunošanas darbi tiks veikti tā, lai to stāvoklis pēc būvdarbu pabeigšanas būtu ne sliktāks, kā pirms to uzsākšanas.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” cer uz iedzīvotāju izpratni un sadarbību būvdarbu veikšanas laikā un atvainojas par radītajām neērtībām saistībā ar ceļu stāvokli kanalizācijas trašu izbūves vietās un apbraucamajiem ceļiem.

logo projekti

Projekta II kārta

Projekta II kārtas karte

Paralēli projekta „Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” I kārtas būvdarbiem notiek darbs pie tehniskā projekta izstrādes II kārtas būvdarbu realizācijai. Informācija par II kārtā plānotajiem kanalizācijas trašu izbūves apjomiem un trasējumu ir apskatāma projekta II kārtas kartē.

Projekta II kārtā iekļautos būvdarbu apjomus ir plānots realizēt līdz 2015. gada 2. ceturkšņa beigām.

Mārupes novada Skultes ciematā projekta ūdenssaimniecības attīstībai ietvaros ir uzsākti I kārtas projektēšanas darbi. Projekta I kārtas ietvaros līdz 2014. gada martam ir paredzēts izbūvēt jaunus dziļurbumus, dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāru un II pacēluma sūkņu staciju, kas nodrošinās atbilstošu ūdens spiedienu daudzdzīvokļu māju augšējo stāvos, kā arī izbūvēt jaunas Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta II kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt vecos ūdens un kanalizācijas tīklus, kā arī paplašināt tīklu pārklājumu centralizētā pakalpojuma pieejamībai.

Jaunmārupes ciematā, pateicoties Mārupes novada Domes finansiālajam atbalstam, ir izbūvēti divi jauni dziļurbumi un līdz jūnija beigām tiks izbūvēta jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, kas nodrošinās Jaunmārupes ciemata iedzīvotājiem augstas kvalitātes dzeramā ūdens padevi centrālajā tīklā. Lai attīstītu kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Jaunmārupes ciematā, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” ir nodrošinājusi projekta pieteikuma izstrādi un pieteikuma iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai no ES ERAF fonda. Paralēli ar Mārupes novada Domes finansiālu atbalstu tiks uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes visai Jaunmārupes ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai un pakalpojuma pārklājuma uzlabošanai.

Atbilstoši finansējuma pieejamībai un plānotajam laika grafikam, visus augstākminētos projektus ir plānots realizēt un infrastruktūru nodot ekspluatācijā līdz 2015. gada vidum.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” speciālistiem pa tālruni 67915279 vai sūtot e-pastu uz info@mkp.lv.

logo

Projekta realizācijas laika grafiks un transporta kustības shēmas

Būvdarbi Mārupītes gatvē, Dāliju, Upleju un Avotu ielās

Paziņojums un laika grafiks

Transporta organizācijas shēmas:

I rajons

Būvdarbi Mūsas ielā

Būvdarbi Mēmeles ielā

Būvdarbi Krones ielā

Būvdarbi Tīraines un Mēmeles ielās

Būvdarbi Kokles, Avotu, Pilskalnu, Mēmeles un Krones ielās

Būvdarbi Līgotnes un Avotu ielās

Būvdarbi Liepkalnu, Kabiles un Reviņu ielās

Laika grafiks

 

Informācija atjaunota  31.03.2015.

II rajons

Paziņojums par darbu uzsākšanu Pededzes ielā

Paziņojums par darbu uzsākšanu Kurpnieku, Sniķeru, Briežu ielās

Paziņojums par darbu uzsākšanu

Paziņojums par darbu uzsākšanu Dreimaņu un Paleju ielās

Laika grafiks

Informācija atjaunota 25.03.2015.

III rajons

Būvdarbu uzsākšana Gaiziņa, Spulgu, Ziedoņu ielā

Būvdarbu uzsākšana Kalna ielā

Precizēts paziņojums par darbu uzsākšanu Baltlāču, Māliņu, Kalēju un Atvaru ielās

Paziņojums par darbu uzsākšanu Čakaiņu, Gundegu, Kreimeņu ielās

Paziņojums par darbu uzsākšanu Upleju ielā

Laika grafiks

Projekta III kārta

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka 2016. gada 30. augustā tika parakstīts līgums ar PA “RERE Vide 1”, reģ. Nr. 40103824428 par ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbiem Jaunmārupes ciemā par kopējo summu 2 945 223, 80 EUR bez PVN. Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “Firma L4”, Nr. 40003236001.

Līgumu ietvaros tiks izbūvēti 6,2 km ūdensapgādes tīklu, 10,7 km sadzīves kanalizācijas tīklu un 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbus plānots pabeigt 6 mēnešu laikā un objektu nodot ekspluatācijā līdz 2017. gada aprīlim.

Līgums tiek realizēts projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” ietvaros, kuram Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” plāno piesaistīt 2017. gada sākumā.

Aktualizēts Plānotais darbu grafiks Jaunmārupes ciemā

Loka ceļa satiksmes organizācijas shēma

Loka_cels_satiksmes_organizacijas_shema_N.15.1.jpg

 

Kārkliņu ielas – Segliņu ielas, Loka ceļa satiksmes organizācijas shēma
Gobu, Lazdu ielas organizācijas shēma
Kārkliņu ielas – Ceriņu ielas, Segliņu ielas organizācijas shēma
Ceriņu ielas organizācijas shēma

 

Plānotais darba grafiks Jaunmārupes ciemā

Darba grafiks 2.daļa

 

Satiksmes organizācijas shēmas

Kļavu un Kadiķu ielas satiksmes organizācijas shēma

Meža ielas satiksmes organizācijas shēma

Ošu ielas satiksmes organizācijas shēma

Ozolu ielas satiksmes organizācijas shēma

Pīlādžu un Egļu ielas satiksmes organizācijas shēma

Priežu, Bērzu, Rudzu, Liepu, Skābaržu, Vīksnas ielas satiksmes organizācijas shēma

Alkšņu ielas satiksmes organizācijas shēma

Ciņu ielas satiksmes organizācijas shēma

 

Mārupes novada Šosciemā tiks veikti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir plānojusi veikt centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras attīstību Mārupes novada Šosciemā un šī mērķa realizācijai ir uzsākusi projektēšanas darbus.

Plānotais ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasējums Šosciemā

Informējam, ka maģistrālās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus ir plānots finansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Mārupes novada Domes budžeta līdzekļiem. Būvdarbu realizācija ir plānota 2017. – 2019. gadā.

Esošie un plānotie ūdensapgādes tīkli Mārupē

Mārupes un Jaunmārupes centralizētās kanalizācijas sistēmas principiālā shēma

Ekspluatācijā nodotie centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli

KF_ES_sauklis.JPG

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 06.08.2019.