2019.gads

 

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes 2019. gada 23. janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.23

Grozīti ar 2019. gada 03. aprīļa
Ārkārtas sēdes Nr. 4 lēmumu Nr.7
saistošiem noteikumiem Nr.9/2019

Grozīti ar 2019. gada 26. jūnija 
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr.27
saistošiem noteikumiem Nr.15/2019

Grozīti ar 2019. gada 25. septembra 
sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.39
saistošiem noteikumiem Nr.22/2019

Grozīti ar 2019. gada 18. decembra 
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr.37
saistošiem noteikumiem Nr.40/2019

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 2/2019

                                                                                     MĀRUPĒ, 2019.gada 23.janvārī                                                                                          

 

 

Par Mārupes novada pašvaldības 2019.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
  2.1.kārtējā gada ieņēmumi – 36 129 281 EUR (1.pielikums),
  2.2 kārtējā gada izdevumi -  44 097 532 EUR (2.pielikums),
  2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 5 940 195 EUR;
  2.4. Aizdevumu atmaksa 1 722 407 EUR;
  2.5. Aizdevumu ieņēmumi 3 750 463 EUR (finansēšana);
  2.6. Veikta finansējuma pārdale uz Speciālo budžetu 58 215,18 EUR apmērā (saskaņā ar AS “Latvijas valsts ceļi” atzinumu);
  2.7. Ieņēmumu daļā nav iekļauts valsts mērķdotācija 19 325,04 EUR (saskaņā ar Izglītības ministrijas lēmumu).

         (Grozīts ar MND 03.04.2019. saistošiem noteikumiem Nr.9/2019
          Grozīts ar MND 26.06.2019. saistošiem noteikumiem Nr.15/2019
          Grozīts ar MND 25.09.2019. saistošiem noteikumiem Nr.22/2019
          Grozīts ar MND 18.12.2019. saistošiem noteikumiem Nr.40/2019)

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā (3.pielikums):

          3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 368 978 EUR;
          3.2. kārtējā gada izdevumi – 674 842 EUR,
          3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 305 864 EUR.

           (Grozīts ar MND 25.09.2019. saistošiem noteikumiem Nr.22/2019)

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2019.gadam (4.pielikums).
   
 2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2019.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu un ielu apgaismojuma izbūvi (5.pielikums).
 3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2019. gadam šādā apmērā – 1 722 407 EUR  (6.pielikums).
 4. Mārupes novada pašvaldība 2019.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
 6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 7. Mārupes novada Dome ir pašvaldība, kura konsolidē budžetu un tā izpildi ar pašvaldību iestādi “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 2019.gada ieņēmumi plānoti 458 529 EUR, izdevumi plānoti 458 529 EUR (7.pielikums).
 8. Mārupes novada pašvaldības konsolidētais pamatbudžets 2019.gadam informatīviem mērķiem ir: ieņēmumi 36 587 050 EUR, izdevumi 44 556 601 EUR.

        (Grozīts ar MND 03.04.2019. saistošiem noteikumiem Nr.9/2019
         Grozīts ar MND 26.06.2019. saistošiem noteikumiem Nr.15/2019
         Grozīts ar MND 25.09.2019. saistošiem noteikumiem Nr.22/2019)

 1. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.03.2020.