Izglītība

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana Mārupes novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem

Mārupes novada pašvaldība lēmusi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) EUR 200 apmērā no 2022.gada 1.janvāra saskaņā ar 2021. gada 22.decembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 43 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem".

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

  • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
  • bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvietas adrese ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pakalpojumu ne pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, ne privātā pirmsskolas izglītības iestādē;
  • aukle ir reģistrēta Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību (vairāk skatīt šeit).

Līdzfinansējuma saņemšanai starp Mārupes novada pašvaldību, bērna vecāku vai likumisko pārstāvi un aukli tiek noslēgts trīspusējs līgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās ne mazāk kā astoņas stundas dienā.

Līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Piešķirtais līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja bērns saņēmis uzaicinājumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Informāciju par līdzfinansējumu var saņemt Mārupes novada Izglītības pārvaldē, sazinoties ar Izglītības pārvaldes speciālistiem pa tālruni 29556531 vai e-pastu agnese.lauska@marupe.lv.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz:

Dokumentus līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Izglītības pārvaldē Konrādu ielā 5, Mārupē, Klientu apkalpošanas centrā Centra ielā 4, Piņķos, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei, vai elektroniski uz agnese.lauska@marupe.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2023. gada 25. martā stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi Nr. 4 “Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Informācija sadaļā atjaunota 28.03.2023.