Izglītība

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana Mārupes novada Mārupes pagastā deklarētajiem iedzīvotājiem

Mārupes novada Dome lēmusi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) EUR 200 apmērā no 2020.gada 1.janvāra saskaņā ar 2020.gada 29.janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 34 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"

 

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2016 Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr. 22/2015
“Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību”

Informācija par auklēm pieejama aukļu datu bāzē Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji

Iesniegums aukļu pakalpojuma saņemšanai

Līguma paraugs aukle-vecāks

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu par sniegtajiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem:

  • vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērnu jābūt deklarētam Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;
  • aukle ir reģistrēta Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību.

Līdzfinansējuma saņemšanai starp Mārupes novada domi, bērna vecāku vai likumisko pārstāvi un aukli tiek noslēgts trīspusējs līgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās ne mazāk kā astoņas stundas.


BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS Mārupes novada Babītes un Salas pagastā

Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam

Laikā, kamēr rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē Babītes un Salas pagastā dzīvojošam bērnam nav pienākusi un ja viņš neapmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi, vecāki, sākot ar 2018. gada 20. jūniju, var  pieprasīt līdzfinansējumu par bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanu (auklītes nolīgšana).

Aicinām ģimenes izmantot atbalsta iespējas un iepazīties ar galvenajiem nosacījumiem līdzfinansējuma saņemšanai.

Kas var pretendēt uz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam?

Babītes un Salas pagastu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā reģistrēta pusotru līdz piecus gadus veca (kad bērns sasniedzis obligāto pirmsskolas vecumu) bērna vecāki, ja bērna un vismaz viena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes vai Salas pagasta teritorijā un ja par bērnu netiek maksāts līdzfinansējums kādas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai.

Kur jāvēršas, lai saņemtu līdzfinansējumu?

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, jāvēršas pie izglītības darba speciālistes Andas Ozoliņas (anda.ozolina@marupe.lv).

Kādi dokumenti jāiesniedz līdzfinansējuma pieprasīšanai?

Pieteikums (jāaizpilda atbilstoša iesnieguma forma).

Līguma ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopija.

Kurš būs tiešais līdzfinansējuma saņēmējs?

Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklītei) ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību. Par līguma noslēgšanas jautājumiem aicinām sazināties ar izglītības darba speciālisti, zvanot uz tālruņa numuru 67914552 vai 29169314 vai rakstot uz e-pasta adresi anda.ozolina@marupe.lv

Kāds ir līdzfinansējuma apmērs, un kas to nosaka?

Par līdzfinansējuma apmēru lemj pašvaldības dome, nosakot to vienam budžeta gadam. 2021. gadā noteiktais līdzfinansējuma apmērs ir 146.00 eiro mēnesī par vienu bērnu. (Babītes novada domes 27.01.2021. lēmums)

Vai ir noteikts sniegtā bērnu uzraudzības pakalpojuma apmērs mēnesī, lai varētu pretendēt uz līdzfinansējumu?

Līdzfinansējumu piešķir tikai tiem pakalpojuma sniedzējiem (auklītēm), kas nodrošina pilna laika pakalpojuma sniegšanu – ne mazāk kā 40 stundas nedēļā (8 stundas darbdienā). Gadījumos, ja bērns neizmanto auklītes pakalpojumus attaisnojošu iemeslu dēļ, pašvaldības līdzfinansējums tiek saglabāts.

No kura brīža līdzfinansējums tiek piešķirts?

Līdzfinansējumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc līguma noslēgšanas starp pašvaldību un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, un tas ir derīgs līdz attiecīgā gada beigām.

Vai līdzfinansējumu var saņemt gadījumos, ja bērnam tiek piedāvāta vieta pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki no piešķirtās vietas atsakās?

Atsakoties no piedāvātās vietas pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, būs iespēja pieteikties līdzfinansējuma par bērnu uzraudzības pakalpojumu saņemšanai, kamēr pašvaldībai nebūs iespēju nodrošināt vietas mācību apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē visiem rindā reģistrētajiem bērniem.

Papildu informācija par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja sertifikāta iegūšanu un reģistrāciju pieejama Izglītības kvalitātes dienesta interneta vietnē www.ikvd.gov.lv, sadaļas „Reģistrācija” apakšsadaļā „Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija”.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar izglītības darba speciālisti, zvanot uz tālruņa numuru 67914552 vai 29169314 vai rakstot uz e-pasta adresi anda.ozolina@marupe.lv.

Informācija sadaļā atjaunota 29.11.2021.