Sabiedrība

Ietekmes uz vidi novērtējumi (IVN)

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā "Lagūnas" Mārupes novadā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Lagūnas”, Mārupes novadā 

15.09.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020.gada 10.septembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Sabiedrība Mārupe” Ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā. 

Paredzētās darbība ir dīķa ar aptuveno platību 3,18 ha ierīkošana, kuras laikā tiks iegūti derīgie izrakteņi (smilts). Plānotais izrokamā materiāla ieguves apjoms 220 281 m3. Diennaktī plānots iegūt 200 – 350 m3 smilts, bet gadā plānots iegūt 50 000 m3 smilts.

Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0073 rezultātā (pieejams šeit). 

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti (saite: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=1&id=3397 ), kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN ( https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn ) .

Akceptēts - Ietekmes uz vidi novērtējums nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Pieņemts lēmums akceptēt paredzēto darbību “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”

Mārupes novada dome 2020. gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu””, lemjot akceptēt SIA “KVL Baltic”, reģ. Nr.40103355654, paredzēto darbību nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”.

Ar minēto lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Mārupes novada domes pašvaldības tīmekļa vietnē šajā sadaļā, kā arī tas publicēts Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv  (saite: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3174  ). Šajās vietnēs pieejams arī Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 24.aprīļa atzinums Nr.5-04/1 par paredzēto darbību, kā arī saite* uz ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma pilnu aktuālo redakciju (Ietekmes un vidi novērtējums paredzētajai darbībai “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”, Ziņojuma pilnveidotā redakcija (28.02.2020.) ), kas ievietota IVN izstrādātāja SIA “FirmaL4” tīmekļa vietnē www.l4.lv  saite: https://www.l4.lv/petition/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-diksaimniecibas-izveide-un-ar-to-saistita-derigo-izraktenu-ieguve-zemes-ipasumos-liellauki-un-strautmali-marupes-novada-ietekmes-2/ (* saite dzēsta septembra sākumā, turpmāk ziņojums pieejams izmantojot Mārupes pašvaldības tīmekļa vietni) 

Pašvaldības lēmums pieņemts izvērtējot Ziņojumu, Vides pārraudzības valsts biroja sniegto Atzinumu, kā arī ietekmes uz vides novērtējuma publiskās apspriešanas procesu un sabiedrības sniegtos iebildumus un viedokļus, kā arī ņemot vērā paredzētās darbības atbilstību Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.gadam. Lēmumā noteikta virkne nosacījumu, kas ir saistoši paredzētās darbības īstenošanai.

Paredzētā darbība ietver dīķa ierīkošanu aptuveni 30 ha platībā, kurā iecerēts attīstīt dīķsaimniecību, kā arī dīķa ierīkošanas gaitā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve, iegūstot līdz 100 000 m3 smilts gadā. Derīgo izrakteņu apstrāde uz vietas nav paredzēta. Paredzētā darbība ietver 3 etapus:  (1) Smilts materiāla izrakšana, veicot to ar ekskavatoru un zemessmēlēju, (2) Zivju dīķa aprīkošana un teritorijas labiekārtošana un (3) Zivju dīķa ekspluatācija.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības Sākotnējā sabiedriskā apspriešana,  gan izstrādātā IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Kā nozīmīgākā problēma sabiedriskās apspriedes gaitā tika identificēta dīķsaimniecības izveides laikā iegūtā smilts materiāla transportēšana un tās radītie traucējumi iedzīvotājiem - piesārņojums ar putekļiem, troksnis un vibrācijas. Šīs ietekmes un iespējamie pasākumi ietekmju mazināšanai detalizēti vērtēti IVN ziņojumā, tai skaitā risinājumi transportēšanas plūsmu diversificēšanai, ceļu seguma apstrādei un laika ierobežojumi paredzētās darbības īstenošanai. IVN ziņojuma pielikumos pieejami ar projekta publisko apspriešanu saistītie materiāli.

 

Lēmums - Mārupes novada domes 2020. gada 2.jūlija lēmums Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu””

Atzinums - Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim). 

Ziņojums - Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā galīgā redakcija, 28.02.2020., pieejams šeit.

 

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Mārupes novada domē 2020.gada 30.aprīlī saņemts iesniegums no SIA "KVL Baltic" par  paredzētās darbības akceptēšanu (iesniegums Nr.27/04/-1, parakstīts 30.04.2020.).

Paredzētā darbība: Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā.

Paredzētās darbības norises vieta: paredzētā darbība plānota divos blakus esošos nekustamajos īpašumos - „Liellauki" (kadastra Nr. 8076 011 1455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8076 011 0699, platība 10,72 ha) un „Strautmaļi" (kadastra Nr. 8076 011 0112, platība 34,42 ha), Mārupes novadā. Īpašumi atrodas dienvidrietumu virzienā no Jaunmārupes ciema. Paredzēto darbību plānots īstenot uz fiziskām personām piederošiem īpašumiem, kuru izmantošanas tiesības uz līguma pamata nodotas SIA "KVL Baltic". Kopējā paredzētās darbības īstenošanai izmantojamās zemes platība sastāda 45,14 ha.

Ierosinātājs: SIA "KVL Baltic", reģ.Nr. 40103355654, Mārupes novads, Mārupe, Amatas iela 13, LV-2167, tālr. 26644612. 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim). 

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā aktuālo redakciju var iepazīties ziņojuma sagatavotāja SIA "Firma L4" reģ.nr. 40003236001 tīmekļa vietnē www.l4.lv.

Turpmākās darbības:  Saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta otro daļu, pašvaldība, izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņems lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, kas tiks publicēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2020. gada 24. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Mārupes novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Sagatavotais precizētais IVN Ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) iesniegts 2019. gada 11. jūnijā. Ar pilnu Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA "Firma L4" interneta vietnē šeit.

IVN ziņojuma kopsavilkums pieejams šeit.


Vispārīga informācija par paredzēto darbību:

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166.

Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112).

p

 

Atbilstoši 1998. gada 14. oktobra likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 20. jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai Nr.5-03/4 SIA „Firma L4” ir sagatavojusi IVN Ziņojumu paredzētajai darbībai Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Ar 

IVN ziņojuma 1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 24.04.2019. plkst.18:00 Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Mārupes novadā, Jaunmārupē, LV – 2166. Notikušās sanāksmes protokols pieejams šeit.

 

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums  aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecībai nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018.gada 30.novembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kvatro” ierosinātajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamā īpašumā „Saulgoži B” (nekustamā īpašuma zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0099), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0100 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

Domes lēmums

Paziņojumu par pieņemto lēmumu skatīt šeit

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu (turpmāk – Paredzētā darbība)

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 21. decembrī (Lēmums Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (VAS “Latvijas Valsts ceļi”). 

Lēmumu skatīt šeit

Paredzētās darbības ierosinātājs:Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objektsautoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novadi.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas/ātrsatiksmes (perspektīvā - automaģistrāle) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas, normālprofils NP 26). Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem (galvenokārt ar valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem). Projekta ietvaros plānots precizēt ceļu mezglu konfigurāciju un paralēlo ceļu izvietojumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, šī likuma 1. pielikuma 11. punkts.

 

Informācija sadaļā atjaunota 17.02.2021.