Sabiedrība

Ietekmes uz vidi novērtējumi (IVN)

 

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā "Lagūnas" Mārupes novadā

Pieņemts lēmums akceptēt dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas”

2023. gada 2. oktobrī Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums akceptēt SIA “Sabiedrība Mārupe” paredzēto darbību “Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā” – dīķa/u ierīkošanu nekustamajā īpašumā “Lagūnas” (kadastra Nr.80760140004, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.80760140007) atbilstoši 2023. gada 18.maijā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtajam Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā “Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā” (turpmāk – Ziņojums) un Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 20. jūlija Atzinumā Nr.5-04/7/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā izvirzītajiem nosacījumiem.

Derīgo izrakteņu ieguve kā atsevišķs teritorijas izmantošanas veids var tikt izmantots, ja tas atbilst Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānojumam.

Mārupes novada pašvaldības dome ir tiesīga noteikt pašvaldības esošā autoceļa izmantošanas ierobežojumus vai aizliegumu, kā arī apturēt paredzētās darbības īstenošanu, ja tās īstenošanas gaitā tiek konstatēti Ziņojumā paredzēto ietekmju pārsniegumi, tiek konstatēta derīgo izrakteņu ieguve lielākā apjomā vai platībā, kā paredzēts dīķa un teritorijas labiekārtojuma būvprojektā, konstatēta paaugstināta, izvērtējumam neatbilstoša materiālu transportēšanas intensitāte, kā arī gadījumā, ja pašvaldības ceļu tehniskais stāvoklis neatbilst derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešamajiem ceļa tehniskajiem rādītājiem. Mārupes novada pašvaldība var apturēt paredzētās darbības īstenošanu, ja transportēšana tiek veikta pa maršrutu, kas nav saskaņots ar Mārupes novada pašvaldību. Tai skaitā, Mārupes novada pašvaldība neparedz piebraukšanu un transportēšanu caur ciemu teritorijām, tai skaitā arī laika periodā, kad tiks īstenota valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) pārbūve un Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” un ar to saistītās infrastruktūras izbūve, kā arī Jaunmārupes depo būvdarbu izpildes laikā.

 

Lēmums

2023. gada 2. oktobra Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols

 


 

Atzinums Nr. 5-04/7/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā (24.07.2023.)

Paredzētās darbības ierosinātājs: 
SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371, juridiskā adrese: Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166; elektroniskā pasta adrese: info@sabiedribamarupe.lv (turpmāk – Ierosinātāja).

Ziņojuma izstrādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides eksperti”, reģistrācijas numurs 40003820612, juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005; elektroniskā pasta adrese: birojs@videseksperti.lv (turpmāk – Izstrādātāja).

Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – Birojs):
Dīķu ierīkošanas un derīgo izrakteņu ieguves nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (turpmāk – Ziņojums) Birojā iesniegts 2022. gada 7. septembrī. Ziņojuma aktualizētās versijas Birojā iesniegtas 2023. gada 19. aprīlī un 2023. gada 18. maijā.
Atzinums izdots saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk -Novērtējuma likums) 20. panta pirmo daļu un tajā noteikti nosacījumi saskaņā ar šā likuma 20. panta desmito daļu. 


Atzinums Nr. 5-04/7/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā


Par SIA “Sabiedrība Mārupe” plānotās dīķu ierīkošanas un derīgo izrakteņu ieguves nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu (22.05.2023.)

 

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā.

Ierosinātājs: SIA ” Sabiedrība Mārupe “, reģ. Nr. 40103045371.

 

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 8. martā. Programma novērtējuma veikšanai Nr. 5-03/5 ir izsniegta 2021. gada 8. maijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2022. gada februārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 21. februāra līdz 25. martam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2022. gada 2. martā plkst. 17:30.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums SIA „Sabiedrība Mārupe” dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā sagatavots 2022. gada 12. februārī (1. redakcija), ziņojuma 2. redakcija, kas sagatavota pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas, sagatavota 2022. gada 6. septembrī (VPVB iesniegts 07.09.2022.), aktualizētais ziņojums sagatavots 2023. gada 18. aprīlī (VPVB iesniegts 19.04.2023.) un 2023. gada 17. maijā (VPVB iesniegts 18.05.2023.).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar ziņojumu var iepazīties: Interneta vietnē http://www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums


Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai (24.04.2023.)

 

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā.

Ierosinātājs: SIA " Sabiedrība Mārupe ", reģ. Nr. 40103045371.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru:  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 8. martā. Programma novērtējuma veikšanai Nr. 5-03/5 ir izsniegta 2021. gada 8. maijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2022. gada februārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2022. gada 21. februāra līdz 25. martam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2022. gada 2. martā plkst. 17:30.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums SIA „Sabiedrība Mārupe” dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā sagatavots 2022. gada 12. februārī (1. redakcija), ziņojuma 2. redakcija, kas sagatavota pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas, sagatavota 2022. gada 6. septembrī (VPVB iesniegts 07.09.2022.), aktualizētais ziņojums sagatavots 2023. gada 18. aprīlī (VPVB iesniegts 19.04.2023.).

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē http://www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”


Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (19.09.2022)

SIA “Vides eksperti”, pēc ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskās apspriešanas, 2022. gada 7. septembrī ir iesniegusi Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai SIA “Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības – dīķu ierīkošanas un derīgo izrakteņu ieguves nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā aktualizēto IVN ziņojumu. Ar ziņojumu ir iespējams iepazīties šeit: https://videseksperti.lv/pazinojums-par-diku-ierikosanu-un-derigo-izraktenu-ieguvi-nekustamaja-ipasuma-lagunas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-iesniegsanu-vides-parraudzibas-valsts-biroja/#more-1914


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu (01.03.2022.)

 

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Ierosinātājs: SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas nr. 40103045371.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā.

Paredzētās darbības apraksts: 

Paredzētās darbības ietvaros plānota dīķsaimniecības izveide. Dīķsaimniecība plānota kā ekstensīvs/i zivju ganību dīķis/i ne vairāk kā 50 ha platībā. Dīķu izbūve paredz ar hidropneimatisko iekārtu izcelt (izsūkt) smilts – ūdens maisījumu un novadīt to uz atūdeņošanas krautni. Pēc dīķa (dīķu) ierīkošanas beigām paredzēts veikt teritorijas ap ierīkoto dīķi (dīķiem) planēšanu un apzaļumošanu, pēc kā veicot pasākumus dīķu ierīkošanai. 

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde 2020. gada 10. septembrī mazāka dīķa izbūvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” piemēroja ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ierosinātājs koriģēja plānotās dīķsaimniecības apjomus un iesniedza iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojam, kas 2021. gada 8. martā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. 

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA „Sabiedrība Mārupe” dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 2022. gada 12. februāris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv  sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi, un ziņojuma sagatavotāja mājaslapā SIA “Vides eksperti” videseksperti.lv/pazinojumi, sākot ar 2022. gada 1. marta plkst. 10.00

Neklātienes apspriešana notiks no 2022. gada 1. līdz 7. martam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv.  

Tiešsaistes videokonference notiks 2. martā plkst. 17.30 platformā “Zoom”.

Pieejas saite:
https://us02web.zoom.us/j/88303674875?pwd=T2ttOE5VVjNZZXhlaXhCNHpaOEpwdz09
Meeting ID: 883 0367 4875
Passcode: 314344

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas ielā 29, Mārupē)  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 18, otrdienās un trešdienās no plkst. 9 līdz 17, piektdienās no plkst. 9 līdz 15, kā arī Mārupes novada pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi;
 • SIA “Vides eksperti” mājaslapā  šeit

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var iesūtīt līdz 2022. gada 25. martam: 

 • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv ); 
 • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

 

Video prezentācija

Sanāksmes protokols

 


Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Pieejami paredzētās darbības  - dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” -  ietekmes uz vidi  novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu protokoli:

 • 20.04.2021. -26.04.2021. atkārtotās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols
 • 29.03.2021.-6.04.2021. sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols

Aktuāli !!!

VPVB 8.05.2021. izsniegtā Programma IVN izstrādei pieejama šeit


Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi  novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta:Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā.

Datums, kad pieņemts birojalēmumspar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu:Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram, ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  

 • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads,
  LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien 9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa) un tīmekļa vietnē marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi;
 • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.  

Atkārtotas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norise:

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants).

Videoprezentācija pieejama šeit

Neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks no 2021. gada 20. aprīļa līdz 26. aprīlim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 20. aprīlī plkst. 17.30 neklātienes formā platformā “ZOOM” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Pieejas saite šeit

Meeting ID: 837 1101 9083
Passcode: Lagunas

Ja neizdodas pievienoties sanāksmei vai rodas tehniskas neskaidrības par platformu “ZOOM”, lūdzu, zvaniet 29127125 un centīsimies palīdzēt! 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 30. aprīlim

Informējam, ka paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana pirmo reizi norisinājās laikā no 16. marta līdz 8. aprīlim, tai skaitā 2021. gada 31. martā plkst. 18.00 notika tiešsaistes videokonference, taču ņemot vērā, ka paziņojums par šiem apspriedes pasākumiem iepriekš netika publicēts Mārupes pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”, sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta atkārtoti.

Publicēts laikrakstā “Mārupes Vēstis” 2021. gada 9. aprīļa izdevumā.

DOKUMENTI


Uzaicinājums piedalīties tiešsaistes videosanāksmē par ietekmes uz vidi novērtējumu īpašumā “Lagūnas”

Atsaucoties uz iepriekš publicētajiem paziņojumiem par SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā, sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, atgādinām, ka šodien, 2021.gada 31.martā plkst. 18.00 notiks Tiešsaistes videokonference, kurā interesentiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājam. Sanāksmē piedalīsies arī pašvaldības pārstāvji.

Saite uz konferenci publicēta mājaslapā www.videseksperti.lv , kā arī šeit: https://us02web.zoom.us/j/83068887944?pwd=dTR2UGEzbUt0elQrbzR3VC9tOWZ2dz09

Meeting ID: 830 6888 7944
Passcode: Laguunas

Papildus informējam, ka SIA “Sabiedrība Mārupe” plāno rīkot vēl vienu sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aprīļa mēnesī, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pēc iespējas plašākas līdzdalības iespējas un pilnvērtīgu informāciju, jo sākotnēji paziņojums par paredzētās darbības sākotnējās apspriešanas termiņiem un pasākumiem nav ticis publicēts novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. Paziņojums par nākamo sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiks publicēts novada domes izdevumā “Mārupes Vēstis” aprīļa izdevumā, kā arī tīmekļa vietnēs www.marupe.lv  , www.videseksperti.lv un www.vpvb.gov.lv.


Precizēti sākotnējās sabiedriskās apspriešanas termiņi!!!

Papildinājums Paziņojumam par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

19.03.2021.

Iepriekš publicētais Paziņojums par paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā (ierosinātājs – SIA „Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas numurs 40103045371) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiek labots ar sekojošu informāciju par neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laika un priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu:

Neklātienes sabiedriskā apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 6. aprīlim (darba dienās).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2021. gada 8. aprīlim. 

Papildinājums publicēts arī laikrakstā " Rīgas apriņķa avīze " 2021.gada 19. martā, precizējot 16.03.2021. laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” izdevumā Nr. 21 publicēto Paziņojumu par paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā sākotnējo sabiedrisko apspriešanu


Sākotnējais Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

18.03.2021.

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004).  

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

DOKUMENTĀCIJA

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  

 • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads,
  LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien  9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa) un tīmekļa vietnē marupe.lv  sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi; 
 • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.  

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs marupe.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 29. marta plkst. 10.00.

Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 2. aprīlim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 31. martā plkst. 18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. martā. 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim. 

(Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2021. gada 16. marta izdevumā Nr. 21 (9135).)

 


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā

15.03.2021.

Lēmums

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2021. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, ar kuru piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Sabiedrība Mārupe” (reģistrācijas numurs  40103045371) paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Nekustamais īpašums „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā, kopējā platība 180,5 ha.

Paredzētās darbības ierosinātājs:

 • SIA “Sabiedrība Mārupe”, Reģ.Nr.40103045371, adrese: Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166; elektroniskā adrese: info@sabiedribamarupe.lv (turpmāk – Ierosinātāja).
 • Ierosinātājas pilnvarotā persona: SIA “Vides eksperti” , Reģ.Nr.40003820612, adrese Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005; elektroniskā adrese: birojs@videseksperti.lv (turpmāk – Pilnvarotā persona).

Vēršam uzmanību, ka lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu derīgo izrakteņu ieguvei  dīķa izbūves rezultātā (tobrīd tika plānota dīķa izveide 3,18 ha platībā) nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ir ticis pieņemts jau 2020.gada 10.septembrī, balstoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes veikto ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. RI20SI0073. 2021. gada 6. janvārī Pilnvarotā persona (SIA “Vides eksperti”) informēja Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām savas darbības plānos, norādot, ka īpašumā plānotā dīķa/dīķu kopējā platība būs 30 - 50 ha. Balstoties uz šo papildinājumu, Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6  SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētajai darbībai.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Īpašumā plānota viena vai vairāku dīķu izveide līdz 50 ha kopplatībā, kā rezultātā tiks veikta arī derīgo izrakteņu (smilts) ieguve. Dīķu rakšanu un derīgā materiāla (smilts) ieguvi plānots veikt bez ūdens atsūknēšanas. Pēc dīķa (dīķu) izbūves paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanu (apzaļumošanu). Darbības Ierosinātāja ir informēta par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” būvniecību un tās trases iespējamo novietojumu Īpašuma teritorijā, kā arī par autoceļa A5 “Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)” paplašināšanas ieceri, kas tiks ņemts vērā un vērtēts IVN procesa gaitā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta viens prim pirmā un piektā daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

Birojs saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15. panta otro daļu Ierosinātājai ir pieprasījis organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN .

 

Nekustamā īpašuma "Lagūnas" atrašānās vieta:

īpašuma atrašanās vieta

Paredzētās darbības teritorija īpašuma robežās:

novietojums_Lagūnas


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Lagūnas”, Mārupes novadā 

15.09.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020.gada 10.septembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Sabiedrība Mārupe” Ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā. 

Paredzētās darbība ir dīķa ar aptuveno platību 3,18 ha ierīkošana, kuras laikā tiks iegūti derīgie izrakteņi (smilts). Plānotais izrokamā materiāla ieguves apjoms 220 281 m3. Diennaktī plānots iegūt 200 – 350 m3 smilts, bet gadā plānots iegūt 50 000 m3 smilts.

Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0073 rezultātā (pieejams šeit). 

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti (saite: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=1&id=3397 ), kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN ( https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn ) .

Akceptēts - Ietekmes uz vidi novērtējums nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Pieņemts lēmums akceptēt paredzēto darbību “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”

Mārupes novada dome 2020. gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu””, lemjot akceptēt SIA “KVL Baltic”, reģ. Nr.40103355654, paredzēto darbību nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”.

Ar minēto lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Mārupes novada domes pašvaldības tīmekļa vietnē šajā sadaļā, kā arī tas publicēts Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv  (saite: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3174  ). Šajās vietnēs pieejams arī Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 24.aprīļa atzinums Nr.5-04/1 par paredzēto darbību, kā arī saite* uz ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma pilnu aktuālo redakciju (Ietekmes un vidi novērtējums paredzētajai darbībai “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”, Ziņojuma pilnveidotā redakcija (28.02.2020.) ), kas ievietota IVN izstrādātāja SIA “FirmaL4” tīmekļa vietnē www.l4.lv  saite: https://www.l4.lv/petition/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-diksaimniecibas-izveide-un-ar-to-saistita-derigo-izraktenu-ieguve-zemes-ipasumos-liellauki-un-strautmali-marupes-novada-ietekmes-2/ (* saite dzēsta septembra sākumā, turpmāk ziņojums pieejams izmantojot Mārupes pašvaldības tīmekļa vietni) 

Pašvaldības lēmums pieņemts izvērtējot Ziņojumu, Vides pārraudzības valsts biroja sniegto Atzinumu, kā arī ietekmes uz vides novērtējuma publiskās apspriešanas procesu un sabiedrības sniegtos iebildumus un viedokļus, kā arī ņemot vērā paredzētās darbības atbilstību Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.gadam. Lēmumā noteikta virkne nosacījumu, kas ir saistoši paredzētās darbības īstenošanai.

Paredzētā darbība ietver dīķa ierīkošanu aptuveni 30 ha platībā, kurā iecerēts attīstīt dīķsaimniecību, kā arī dīķa ierīkošanas gaitā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve, iegūstot līdz 100 000 m3 smilts gadā. Derīgo izrakteņu apstrāde uz vietas nav paredzēta. Paredzētā darbība ietver 3 etapus:  (1) Smilts materiāla izrakšana, veicot to ar ekskavatoru un zemessmēlēju, (2) Zivju dīķa aprīkošana un teritorijas labiekārtošana un (3) Zivju dīķa ekspluatācija.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības Sākotnējā sabiedriskā apspriešana,  gan izstrādātā IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Kā nozīmīgākā problēma sabiedriskās apspriedes gaitā tika identificēta dīķsaimniecības izveides laikā iegūtā smilts materiāla transportēšana un tās radītie traucējumi iedzīvotājiem - piesārņojums ar putekļiem, troksnis un vibrācijas. Šīs ietekmes un iespējamie pasākumi ietekmju mazināšanai detalizēti vērtēti IVN ziņojumā, tai skaitā risinājumi transportēšanas plūsmu diversificēšanai, ceļu seguma apstrādei un laika ierobežojumi paredzētās darbības īstenošanai. IVN ziņojuma pielikumos pieejami ar projekta publisko apspriešanu saistītie materiāli.

Lēmums - Mārupes novada domes 2020. gada 2.jūlija lēmums Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu””

Atzinums - Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim). 

Ziņojums - Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā galīgā redakcija, 28.02.2020., pieejams šeit.

SIA “KVL Baltic” izstrādā priekšlikumu rekultivācijas plānam (pēc zivju dīķa ierīkošanas rekultivējot dīķim piegulošo teritoriju), izveidot tūrisma un atpūtas kompleksu, kas ietver arī slēpošanas kalnu un slēpošanas/pastaigu trasi zemes īpašumos “Strautmaļi””. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde  2022. gada  31.janvārī saņēma iesniegumu un 2022. gada 25.februārī papildus informāciju ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai slēpošanas kalna un distanču slēpošanas/pastaigu trases ierīkošanai.

Šeit var iepazīties ar Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI22SI0031

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Mārupes novada domē 2020.gada 30.aprīlī saņemts iesniegums no SIA "KVL Baltic" par  paredzētās darbības akceptēšanu (iesniegums Nr.27/04/-1, parakstīts 30.04.2020.).

Paredzētā darbība: Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā.

Paredzētās darbības norises vieta: paredzētā darbība plānota divos blakus esošos nekustamajos īpašumos - „Liellauki" (kadastra Nr. 8076 011 1455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8076 011 0699, platība 10,72 ha) un „Strautmaļi" (kadastra Nr. 8076 011 0112, platība 34,42 ha), Mārupes novadā. Īpašumi atrodas dienvidrietumu virzienā no Jaunmārupes ciema. Paredzēto darbību plānots īstenot uz fiziskām personām piederošiem īpašumiem, kuru izmantošanas tiesības uz līguma pamata nodotas SIA "KVL Baltic". Kopējā paredzētās darbības īstenošanai izmantojamās zemes platība sastāda 45,14 ha.

Ierosinātājs: SIA "KVL Baltic", reģ.Nr. 40103355654, Mārupes novads, Mārupe, Amatas iela 13, LV-2167, tālr. 26644612. 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim). 

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā aktuālo redakciju var iepazīties ziņojuma sagatavotāja SIA "Firma L4" reģ.nr. 40003236001 tīmekļa vietnē www.l4.lv.

Turpmākās darbības:  Saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta otro daļu, pašvaldība, izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņems lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, kas tiks publicēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2020. gada 24. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Mārupes novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Sagatavotais precizētais IVN Ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) iesniegts 2019. gada 11. jūnijā. Ar pilnu Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA "Firma L4" interneta vietnē šeit.

IVN ziņojuma kopsavilkums pieejams šeit.


Vispārīga informācija par paredzēto darbību:

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166.

Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112).

p

 

Atbilstoši 1998. gada 14. oktobra likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 20. jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai Nr.5-03/4 SIA „Firma L4” ir sagatavojusi IVN Ziņojumu paredzētajai darbībai Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Ar 

IVN ziņojuma 1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 24.04.2019. plkst.18:00 Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Mārupes novadā, Jaunmārupē, LV – 2166. Notikušās sanāksmes protokols pieejams šeit.

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums  aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecībai nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018.gada 30.novembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kvatro” ierosinātajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamā īpašumā „Saulgoži B” (nekustamā īpašuma zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0099), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0100 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

Domes lēmums

Paziņojumu par pieņemto lēmumu skatīt šeit

Paziņojums par autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) pārbūves par ātrgaitas autoceļu ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu

2024. gada 2. maijā ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūves par ātrgaitas autoceļu ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā redakcija.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/21 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ķekavas, Olaines un Mārupes novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (valsts galvenais autoceļš A5) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās.

Daļu esošo pieslēgumu autoceļam A5 plānots likvidēt. Krustojumi ar šķērsojošajiem autoceļiem plānoti kā divlīmeņu ceļu mezgli, un tiks pilnībā novērsti vienlīmeņa pieslēgumi ar kreisajiem pagriezieniem.

Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h.

Projekts ietver arī jaunu A5 savienojumu ar Rīgas lidostu: gar plānotā dzelzceļa Rail Baltica rietumu pusi un pa Dzirnieku ielu līdz valsts reģionālajam autoceļam P133.

Ar pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties tīmekļvietnē www.enviro.lv, kā arī LVC mājas lapā https://lvceli.lv.

SIA "Enviroprojekts"


PAZIŅOJUMS par autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) pārbūves par ātrgaitas autoceļu ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu

2023. gada 27. decembrī ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūves par ātrgaitas autoceļu ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā redakcija.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/21 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ķekavas, Olaines un Mārupes novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (valsts galvenais autoceļš A5) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās.

Daļu esošo pieslēgumu autoceļam A5 plānots likvidēt. Krustojumi ar šķērsojošajiem autoceļiem plānoti kā divlīmeņu ceļu mezgli, un tiks pilnībā novērsti vienlīmeņa pieslēgumi ar kreisajiem pagriezieniem.

Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h.

Projekts ietver arī jaunu A5 savienojumu ar Rīgas lidostu: gar plānotā dzelzceļa Rail Baltica rietumu pusi un pa Dzirnieku ielu līdz valsts reģionālajam autoceļam P133.

Ar pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties www.enviro.lv, kā arī LVC mājas lapā https://lvceli.lv.

_______________________________________________________________________________________________________

2023. gada 15. augustā Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūves par ātrgaitas autoceļu ietekmes uz vidi novērtējums.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr. 5 - 02/21 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ. Nr. 40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV - 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ķekavas, Olaines un Mārupes novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (valsts galvenais autoceļš A5) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās.

Daļu esošo pieslēgumu autoceļam A5 plānots likvidēt. Krustojumi ar šķērsojošajiem autoceļiem plānoti kā divlīmeņu ceļu mezgli, un tiks pilnībā novērsti vienlīmeņa pieslēgumi ar kreisajiem pagriezieniem.

Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h.

Projekts ietver arī jaunu A5 savienojumu ar Rīgas lidostu: gar plānotā dzelzceļa Rail Baltica rietumu pusi un pa Dzirnieku ielu līdz valsts reģionālajam autoceļam P133.

Ar pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties www.enviro.lv, kā arī LVC mājas lapā https://lvceli.lv.

 

 

 

 Publicēts 28.02.2023. “Rīgas Apriņķa Avīzē” Nr.17(9327)

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/21 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ķekavas, Olaines un Mārupes novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (valsts galvenais autoceļš A5) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās.

Daļu esošo pieslēgumu autoceļam A5 plānots likvidēt. Krustojumi ar šķērsojošajiem autoceļiem plānoti kā divlīmeņu ceļu mezgli, un tiks pilnībā novērsti vienlīmeņa pieslēgumi ar kreisajiem pagriezieniem.

Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h.

Projekts ietver arī jaunu A5 savienojumu ar Rīgas lidostu: gar plānotā dzelzceļa Rail Baltica rietumu pusi un pa Dzirnieku ielu līdz valsts reģionālajam autoceļam P133.

Ar pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu un tā kopsavilkumu var iepazīties www.enviro.lv, kā arī LVC mājas lapā https://lvceli.lv un trīs skarto novadu mājas lapās no 2023. gada 1. līdz 31. martam, un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

No 13. līdz 17. martam www.enviro.lv būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 20. martā plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija publicēta www.enviro.lv; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Kontakttālrunis: 292 777 44


Programma Nr. 5-03/17/2022 ietekmes uz vidi novērtējumam autoceļa 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (autoceļš A10 Rīga - Ventspils) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu


Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/21 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ķekavas, Olaines un Mārupes novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (valsts galvenais autoceļš A5) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās.

Daļu esošo pieslēgumu autoceļam A4 plānots likvidēt. Krustojumi ar šķērsojošajiem autoceļiem plānoti kā divlīmeņu ceļu mezgli, un tiks pilnībā novērsti vienlīmeņa pieslēgumi ar kreisajiem pagriezieniem.

Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h.

Projekts ietver arī jaunu A5 savienojumu ar Rīgas lidostu: gar plānotā dzelzceļa Rail Baltica rietumu pusi un pa Dzirnieku ielu līdz valsts reģionālajam autoceļu P133.

Ar informāciju par projektu var iepazīties www.enviro.lv no 2022. gada 5. līdz 25. aprīlim, un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

18.-22. aprīlī www.enviro.lv būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 20. aprīlī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija publicēta www.enviro.lv; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu (turpmāk – Paredzētā darbība)

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 21. decembrī (Lēmums Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (VAS “Latvijas Valsts ceļi”). 

Lēmumu skatīt šeit

Paredzētās darbības ierosinātājs: Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novadi.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas/ātrsatiksmes (perspektīvā - automaģistrāle) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas, normālprofils NP 26). Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem (galvenokārt ar valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem). Projekta ietvaros plānots precizēt ceļu mezglu konfigurāciju un paralēlo ceļu izvietojumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, šī likuma 1. pielikuma 11. punkts.

 

IETEKMES UZ VIDI SĀKOTNĒJIE NOVĒRTĒJUMI 

Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu „Mārupes parks 3” darījumu un vieglās ražošanas jaunbūvei nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā

Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam ""Mārupes parks 3” darījumu un vieglās ražošanas jaunbūve”

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piche"
Reģistrācijas Nr. 40003743883

Dzirnieku 26, Mārupe, LV-2167

Paredzētās darbības norises vietas adrese: Nekustamais īpašums “Lielmaņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80760032645), Mārupes pagastā, Mārupes novadā

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-4201, elektroniski ap@vvd.gov.lv.

 

Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu autostāvvietas P6 un P7 būvniecību Biroju un Piestātnes ielā VAS starptautiskajā lidostā "Rīga"

Valsts vides dienests informē, ka ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "RĪGA"", (reģ. nr. 40003028055), paredzētai darbībai - autostāvvietas būvniecībai, Biroju ielā un Piestātnes ielā VAS starptautiskajā lidostā "Rīga" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80760020086), Mārupes novads.

Ar starplēmumu var iepazīties šeit

 

 

Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu gājēju–veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Lielajā ielā no Valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga –Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža–Silnieki–Puķulejas), Mārupē

Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam "Gājēju–veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Lielajā ielā no Valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga–Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža–Silnieki–Puķulejas), Mārupē”

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Project"
Reģistrācijas Nr. 40103524162
Biešu iela 5-2, Rīga, LV-1004

Paredzētās darbības norises vietas adrese: Mārupes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 80760030044, 80760030506, 80760030524, 80760031458, 80760031855, 80760072733

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2024. gada 18. janvārim rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv

Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu "MEŽA MELIORĀCIJAS SISTĒMAS “CENAS UPE” ATJAUNOŠANA"

Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam "Meža meliorācijas sistēmas “Cenas upe” atjaunošana"

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

teritorija

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt līdz 23.11.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.

Par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu paredzētai darbībai: “Ātrgaitas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” DS1 posma “Upeslejas-Rīga-Misa” apakšposms DPS3, Mārupes un Olaines novados. Būvatļauja Nr. 3.3.”

Valsts vides dienests informē, ka ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu paredzētai darbībai: “Ātrgaitas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” DS1 posma “Upeslejas-Rīga-Misa” apakšposms DPS3, Mārupes un Olaines novados. Būvatļauja Nr. 3.3.”

 

Ar paziņojumu var iepazīties šeit

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 18.07.2023. var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu derīgo izrakteņu ieguvei smilts atradnē “Meža takas” nekustamajā īpašumā “Meža takas”, Salas pagastā, Mārupes novadā

​06.09.2023.

Paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr. AP23SI0348

 

02.08.2023.

Valsts vides dienests 2023.gada 20.jūlijā ir pieņēmis  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma procedūras veikšanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BUKU AUDZĒTAVA” ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei smilts atradnē “Meža takas” nekustamajā īpašumā “Meža takas” (kadastra Nr. 8088 010 0008), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0009, Salas pagastā, Mārupes novadā.

 Paredzētās darbība Derīgo izrakteņu ieguve smilts atradnē „Meža takas”. Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve plānota 12,87 ha platībā. Akceptēti krājumi virs un zem gruntsūdens līmeņa (A kategorijas krājumi: smilts – 1472,8 tūkst.m3 , tajā skaitā 1263,8 tūkst.m3 ieguļ zem gruntsūdens līmeņa). Ieguve tiks veikta virs un zem gruntsūdens līmeņa bez ūdens līmeņa mākslīgas pazemināšanas. Paredzētā darbība ietver materiāla apstrādi (sijāšanu, drupināšanu). Teritorijā paredzēts iegūt līdz 75 tūkst.m3 derīgos izrakteņus gadā.

Informatīvais paziņojums (pieejams šeit). 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību var rakstiski iesniegt līdz 08.08.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv vai izmantojot eAdresi.

meža takas


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu (turpmāk – Paredzētā darbība)

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 21. decembrī (Lēmums Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (VAS “Latvijas Valsts ceļi”). 

Lēmumu skatīt šeit

Paredzētās darbības ierosinātājs: Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novadi.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas/ātrsatiksmes (perspektīvā - automaģistrāle) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas, normālprofils NP 26). Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem (galvenokārt ar valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem). Projekta ietvaros plānots precizēt ceļu mezglu konfigurāciju un paralēlo ceļu izvietojumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, šī likuma 1. pielikuma 11. punkts.

 

Informācija sadaļā atjaunota 02.05.2024.