Saistošie noteikumi

Līdz novada saistošo noteikumu unificēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim, darbosies novadu veidojošo bijušo Babītes novada un Mārupes novada pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Izņēmums ir saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu, kurus jāizstrādā līdz 2025. gada 31.decembrim.

Saistošo noteikumu projekti publiskajai apspriešanai

Ar detālplānojumiem saistītie Pašvaldības saistošie noteikumi pieejami citā sadaļā. Skatīt šeit.

Sabiedriskā kārtība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu noformēšanu un izvietošanu Mārupes novadā17/2024
Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā5/2024
Mārupes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi40/2023
Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi32/2023
Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 26/2021 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā" atcelšanu42/2022
Par koku ciršanu ārpus meža27/2021
Pabalsti
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"11/2024
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc tās beigšanās3/2024
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās33/2023
Par Mārupes novada pašvaldības finansētu aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti23/2023
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā"25/2023
Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas10/2023
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā9/2023
Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem24/2023
Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā"4/2022
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā12/2021
Izglītība, kultūra
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par naudas balvu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem13/2024
Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai6/2024
Par Mārupes Valsts ģimnāzijas un Babītes vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamo stipendijām45/2023
Par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību39/2023
Par Mārupes novada pašvaldības atbalstu kultūrai un kultūras, izglītības un mākslas projektiem38/2023
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā"36/2023
Grozījumi noteikumos Nr. 4/2023 "Par kārtību, kādā Pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"29/2023
Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja4/2023
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība1/2023
Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi28/2023
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā (stājas spēkā 01.09.2022.)35/2022
Par Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012.saistošo noteikumu Nr.3"Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās PII" atzīšanu par spēku zaudējušiem34/2021
Pašvaldība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"9/2024
Grozījumi 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 26/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai"46/2023
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanu"47/2023
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanu"44/2023
Par Mārupes novada simboliku43/2023
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā13/2023
Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā11/2023
Mārupes novada pašvaldības nolikums7/2023
Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums5/2023
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai26/2022
Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos25/2021
Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par Babītes novada simboliku" atzīšanu par spēku zaudējušiem4/2021
Par Babītes novada pašvaldības 2017. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par Babītes novada zīmola izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem5/2021
Par Mārupes novada domes2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 24/2012 "Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem8/2021
Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā19/2021
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu23/2021
Sports
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā7/2024
Par Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12/2014 "Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā" atcelšanu21/2022
Dažādi
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras maksas pakalpojumi un to cenrādis1/2024
Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums17/2023
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā15/2023
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"38/2022
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā27/2022
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai36/2022
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā15/2022
Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību3/2022
Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību5/2022
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā24/2021
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā27/2023
Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā"12/2023
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā"46/2022
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā15/2021
Teritorijas attīstība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi upes daļai Mārupes novada teritorijā34/2023
Par Babītes pagasta padomes 23.09.2009. SN Nr. 51 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Jaunsapņi", kad. Nr. 8048 007 0101 apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par n\ī Sniegu iela 22 un "Anniņas" Dzilnuciemā21/2023
Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 20.06.2002. saistošo noteikumu Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma "Jaunastras" sadali un apbūvi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu "Anniņas" Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā20/2023
Par Mārupes pagasta padomes 2006. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Mārupes pagasta saimniecības "Lielās Āvas" 3. zemes gabala detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem19/2023
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Mežciems" Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi6/2023
Par Babītes novada domes 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 34 "Par detālplānojuma n/ī "Pumpas", 1. zemes gabala daļai, kad. Nr. 8048 001 0005 apstiprināšanu" atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu Skaņu iela 2, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā56/2022
Par lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, Priedaines iela 4, Piejūras iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, Piejūras iela 4 un Piejūras iela teritoriju, Grafiskās daļas un Terit. izmantošanas un apbūves not. apstiprināšanu2/2023
Par 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 7/2022 "Lokālplānojuma, ar kuru groza terit. plānojumu n/ī "Valteri" Mārupes pag. (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, Grafiskā daļa un Terit. izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā34/2022
Lokālplānojuma, ar kuru groza terit. plānojumu n/ī "Lamberti-1" (kad. Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kad. Nr. 80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi20/2022
Par Babītes novada pašvaldības domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 132 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zīlītes", kad. Nr. 8088 005 0476 apstiprināšanu" atcelšanu14/2022
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Valteri", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi7/2022
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 ("Grundmaņi"), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030317), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi8/2022
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Vecumnieki" Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060006) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi1/2022
Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 100 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vecvagari", kad. Nr. 8088 001 0021, apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem2/2022
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā33/2021
Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 "Mārupes novada saimniecības "Jaunaudzes" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par n/ī "Pūces", "Salacas", "Ernesti", "Nāras" un "Sīgas" Mārupes pagastā32/2021
Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 32 "Mārupes pagasta saimniecības "Dravnieki" detālplānojums" atcelšanu3/2021
Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 "Mārupes pagasta saimniecības "Riekstkalni" detāls plānojums" atcelšanu2/2021
Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada 14. maija saistošo noteikumu Nr. 27 "Mārupes pagasta saimniecības "Boļi-1" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem9/2021
Par Mārupes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 "Mārupes novada saimniecības "Gaiļi-1" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem11/2021
Par Mārupes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2019 "Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam ar 2019. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" atcelšanu1/2020
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļaNr.11
Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa24/2017
Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi7/2018
Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa19/2016
Nodevas, maksas
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 32/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību"41/2022
Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību32/2022
Par Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 64 "Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību" atcelšanu30/2022
Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību Mārupes novadā28/2022
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu22/2021
Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai21/2021