Sabiedrība

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Tuvojas decentralizēto (lokālo jeb vietējo) kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš - 2021.gada 31.decembris, kad visiem ciemu teritorijās dzīvojošiem, kuru īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jābūt  reģistrētiem pašvaldībā!  NENOKAVĒ reģistrēšanās termiņu!

Jautājumi par sistēmu reģistrēšanu:

Mārupes pagastā pa tālr. 67687149 vai e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv;

Babītes un Salas pagastos pa tālr.: 67914496, 23556200, e-pasts: info@babitessiltums.lv.

Par reģistrācijas kārtību un prasībām Babītes un Salas pagastos lasīt šeit.

Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus reģistrēt savu lokālo kanalizācijas sistēmu novada kopējā reģistrā, kā arī atgādina, ka sākot ar 2020.gada 1.janvāri, asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā  drīkst veikt tikai pašvaldībā reģistrēti komersanti, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir noslēguši ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Ar reģistrētiem komersantiem, kas tiesīgi sniegt asenizācijas pakalpojumus Mārupes pagastā, var iepazīties šeit.

Par reģistrācijas kārtību un prasībām Mārupes pagastā

2020.gadā ir stājušies spēkā saistošo noteikumu Nr.17/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” (pieejami šeit) grozījumi, kas paredz jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo ciemos, un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvs pārkāpums.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir:

  • jāreģistrē individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja Mārupes novada domes izveidotā datubāzē,
  • jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot Mārupes novada komersantu reģistrā reģistrētus asenizatoru pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus,
  • jānodrošina attiecīgo iekārtu apkope.

Kā reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, jau no 2019.gada 9.februāra Mārupes novada ciemu iedzīvotājiem ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot Mārupes novada domē pieteikumu decentralizētās sistēmas reģistrācijai. Aicinām nekavēties ar pieteikumu iesniegšanu!

Pieteikumu var lejupielādēt zemāk, drukātā formātā tas ir pieejams arī Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē. 

Pieteikumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c. Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot. Īpašniekam tiks izsniegta sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecība.

UZMANĪBU! Tiem iedzīvotājiem, kas jau iesnieguši pieteikumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai, adresējot to AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, otrreiz pieteikums nav jāraksta.

Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai Mārupes pagastā pieejams šeit.

Ciemu robežu karte

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.10.2021.