Mārupes novada pašvaldība

Mārupes novada pašvaldība
Mārupes novada pašvaldība

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67934695
E-pasts:marupe@marupe.lv, marupe.info@marupe.lv

Sūti mums uz e-adresi!

Bankas rekvizīti:
AS “SEB Banka”
Konts: LV69UNLA0003011130405
Kods: UNLALV2X
Reģ.Nr.: 90000012827

Mārupes novadu no 2021.gada 1.jūlija veido Babītes, Mārupes un Salas pagasts.

Mārupes iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  Mārupes novada pašvaldības dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

MND%20strukt%C5%ABrsh%C4%93ma%20v14.pngMārupes novada pašvaldības domē tiek ievēlēti 19 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

  • Finanšu komiteju
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
  • Attīstības un vides jautājumu komiteju
  • Administratīvo komisiju

Domes darbu nodrošina administrācija – pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija darbojas saskaņā ar domes apstiprināto Mārupes novada pašvaldības nolikumu. Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors.

Sakarā ar vīrusa Covid-19 straujo izplatību Mārupes novada pašvaldība apmeklētājus klātienē nepieņem.

Aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas. Speciālistu kontaktus skatīt šeit.

SAZIŅAI
67934695 / marupe@marupe.lv
Izmanto e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Mārupes novada pašvaldības darba laiks
  • Pirmdienās no  9.00 līdz 18.00
  • Otrdienās no 9.00 līdz 17.00
  • Trešdienās no 9.00 līdz 17.00
  • Ceturtdienās no  9.00 līdz 18.00
  • Piektdienās no 9.00 līdz 15.00

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Informācija sadaļā atjaunota 16.07.2021.