Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības uzsākšana

lampiņa

 

Uzsākot biznesu, tā pamatā jābūt biznesa idejai. Dažreiz biznesa ideja rodas paskatoties uz patērētāju vajadzībām no cita skatupunkta, ārpus pierastā produkta/pakalpojuma izmantošanas koncepta, dažreiz biznesa ideja rodas aprunājoties ar nozares ekspertiem, dažreiz apmeklējot produktu/pakalpojumu izstādes un redzot pasaules tendences konkrētā jomā, kā arī iedvesmojoties no citu uzņēmēju biznesa veiksmes stāstiem. Tikpat labi par labu biznesa ideju var kļūt hobijs vai kāds cits ierosmes avots.

lampa

 

Nākamais solis ir pieņemt lēmumu, kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties. Šo lēmumu ietekmē uzņēmējdarbības joma, plānotais apgrozījums, darbinieku skaits, darījumu regularitāte, īpašnieku skaits, minimālais pamatkapitāls u.c.
Saskaņā ar Komerclikuma “B daļu – KOMERSANTI”, ir noteiktas šādas uzņēmējdarbības formas skat. attēlu.

Shēma

Par uzņēmējdarbības formām vairāk informācijas var iegūt skatot Komerclikumu (no 74. panta līdz 379. pantam):
Galvenās dažādu komersantu veidu atšķirības skatīt šeit:

Ja netiek plānots dibināt uzņēmumu, tad fiziskai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību. Fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;
 • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);
 • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Vairāk informācijas skatīt šeit:  https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

lampa

 

Jāizdomā sava uzņēmuma nosaukums un jāpārliecinās – vai uzņēmums ar šādu nosaukumu jau neeksistē. To var pārbaudīt: www.ur.gov.lv

lampa

 

Uzņēmuma reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs. Uzņēmuma reģistrācijas soļu shēmu var skatīt šeit.
LR Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums;
 • dibināšanas līgums (lēmums);
 • statūti (1 eksemplārs);
 • dokuments, kas apliecina pamatkapitāla iemaksu;
 • dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1;
 • padomes locekļu piekrišana, ja tāda ir paredzēta;
 • katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona (ja nav parakstījies pieteikumā);
 • valdes paziņojums par uzņēmuma juridisko adresi;
 • nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka par valsts nodevas samaksu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā;
 • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka par reģistrācijas sludinājuma publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Vairāk informācijas skatīt šeit:  http://www.ur.gov.lv/registri.html

lampa

 

Informācija par Valsts iestāžu izsniegtajām licencēm un atļaujām katram uzņēmējdarbības veidam ir pieejama šeit: http://www.ur.gov.lv/licences-atlaujas.html

lampa

 

Finanšu plānošana. Uzsākot uzņēmējdarbību, ir būtiski plānot finanses. Šim mērķim parasti izmanto naudas plūsmu (NP), kas ir uzņēmuma ieņēmumu un izmaksu izmaiņu tabulārs atspoguļojums noteiktā laika periodā. NP atspoguļo ieņēmumu un izmaksu struktūru, kas saistīta ar projekta realizāciju. NP aizpildīšanas gaitā bieži tiek atklātas  arī iespējamas problēmas, kuras līdz tam netika pamanītas. Naudas plūsmas paraugu skatīt šeit.

Biznesa plāns. Parasti biznesa plāni tiek sagatavoti gan kredītu saņemšanai no finanšu aizdevēju institūcijām, gan investoru, gan sadarbības partneru piesaistīšanai, gan pašam uzņēmuma vadītājam analizējot uzņēmuma saimniecisko darbību, domājot par jaunām iecerēm, jauniem projektiem.

Biznesa plāna uzbūves paraugu skatīt šeit:  http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-plans
 

Informācija sadaļā atjaunota 11.09.2017.