Mārupes novads

Soļi zaļākai rītdienai

5 soli

Mums, mārupiešiem, pieder nenovērtējami dārgumi! Mums ir plaši purvi, ezeri, meži un pļavas, četras Natura 2000 teritorijas, novadā sastopami aizsargājamu sugu augi, dižkoki un neskartas dabas teritorijas. Tomēr šāda bagātība uzliek arī lielu atbildību – dzīvot saskaņā ar dabu, saimniekot atbildīgi, cenšoties noturēt līdzsvarā ekonomiskās izaugsmes intereses un dabas teritoriju saglabāšanu.

Mārupes novada pašvaldība, 2022. gada 26. janvārī, apstiprinot Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.- 2034. gadam, ir iezīmējusi virzienu uz ilgtspējīgu attīstību, tādejādi plānojot nākamajām paaudzēm saglabāt un nodrošināt kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas un cilvēku resursus.

Mērķis ir nosprausts, tomēr ceļā uz tā sasniegšanu svarīga ir katra indivīda rīcība, tostarp mūsu pašu – pašvaldības darbinieku ikdienas paradumu maiņa, tādēļ Mārupes novada pašvaldības Centrālā administrācija 2022. gada sākumā uzsāka piecu soļu Zaļo kursu pašvaldības iestādēs, pakāpeniski ieviešot videi draudzīgas rīcības principus.

UDENS

1. solis – mazāk fasētā dzeramā ūdens

Fasētā ūdens patēriņš ikdienā daudziem no mums ir bijis pašsaprotams un šķietami pareizs. Jāatzīst, ka nereti tā pamatā ir informācijas trūkums, akla paļaušanās stereotipiem.

Pirmā soļa īstenošanai, pašvaldības izglītības iestādēm, sporta centriem, kultūras iestādēm, administrācijai un citām iestādēm janvārī tika izplatīts informatīvs materiāls par krāna dzeramā ūdens kvalitāti un drošumu, kā arī aprakstīta fasētā ūdens negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi un ekonomiskā ietekme uz budžetu. Šī gada budžetā pašvaldība samazinājusi fasētajam dzeramajam ūdenim paredzētos finanšu līdzekļus, ar nodomu turpmākajos gados izdevumus fasētajam ūdenim budžetā vairs neiekļaut.


velo

2. solis - videi draudzīgu aktivitāšu popularizēšana

a) Palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem 

Atbalstot kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, novadā darbojas biedrība “Labdarība lapa”, kas pieņem un koordinē ziedoto mantu nogādāšanu Ukrainai, kā arī bēgļiem, kas ieradušies Latvijā (tostarp Mārupes novadā). Pašvaldība biedrībai ir piešķīrusi telpas Vecozolu ielā 103, Tīrainē, kur notiek saziedoto mantu pieņemšana un šķirošana. Tāpat ikviena labdara ērtībai pašvaldība piedāvā trīs vietas, kur var nodot savas palīdzības pakas (ziedojamās mantas). Tālāk šīs pakas tiek nodotas centrālajam punktam Tīrainē. 

b) Videi draudzīga pārvietošanās kustība

No 1. jūnija līdz 31. augustam Mārupes novada pašvaldības darbinieki piedalās "Videi draudzīgā pārvietošanās kustībā", kuras mērķis ir veicināt aktīvu dzīves veidu -  pārvietoties videi draudzīgi uz darbu/veikalu vai vienkārši sportot – skriet, soļot, braukt ar velo u. tml.


Turpmākie soļi skar energoefektivitātes paaugstināšanu un resursu taupību, digitalizāciju, kā arī videi draudzīgāka saimniekošana (tiek plānota sadzīves atkritumu apjoma mazināšana, veicinot atkritumu šķirošanu, atkārtoti pašvaldības iestādēm pārskatot un izvērtējot, vai tās rīcībā esošie resursi neveicina tūlītēju atkritumu rašanos, bet radušies atkritumi tiek šķiroti un nodoti atbilstoši labās prakses principiem).

Mūsu novads ir bagāts ne tikai ar dabas resursiem (rekreācijas nozīmē), bet arī izglītotiem un atbildīgiem cilvēkiem, par ko liecina, piemēram, arvien pieaugošais saules enerģijas patērētāju skaits novadā, kas liek ticēt, ka Mārupe var kļūt par zaļāko novadu Latvijā.  

Sabiedrībā kopumā ar aizrautību uztveram Ziemeļvalstu pieredzi, tiecoties līdzināties mūsu pārtikušajiem, laimīgajiem ( saskaņā ar ANO Laimes indeksu) kaimiņiem somiem vai dāņiem, tomēr nedrīkstam aizmirst, ka valsts kopējo nākotni ietekmē katra indivīda rīcība vai tās trūkums, tāpēc jo īpaši svarīgi līdzdarboties, vērtēt, balstīt savus uzskatus patiesos datos un būt sava novada patriotiem.