Kapitālsabiedrības

KAPITĀLSABIEDRĪBU SARAKSTS

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes nov. LV-2167

Reģistrācijas Nr.: 40103111018

Pamatkapitāls: 13 748 497 EUR

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors

Valdes locekle Dace Šveide, Dace.Sveide@mkp.lv, t.28670000;

https://www.mkp.lv/

Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ir 100% no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem:

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un Mārupes novada pašvaldības domes  (turpmāk - MND) domes lēmumiem, veicot pašvaldības autonomās funkcijas, kas noteiktas Pašvaldību likuma 4. pantā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu un esošajiem plānošanas dokumentiem, Mārupes novada pašvaldība komercdarbību veic ūdenssaimniecības un siltumapgādes sektorā.

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 29.jūnijā sēdē Nr.22 pieņēma lēmumu Nr.27 par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Lēmums paredz saglabāt Mārupes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sekojošās jomās:

 1. Siltumenerģijas ražošana, piegāde;
 2. Dzeramā ūdens ražošana un piegāde;
 3. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus;
 4. Elektroapgāde apakšlietotājiem atbilstoši sabiedrības īpašumā esošajam elektrotīklu pārklājumam līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems licencēts pakalpojuma sniedzējs.

Atļauts sniegt MKP papildpakalpojumus jomās, kurās pašvaldība saglabā savu līdzdalību, ja:

 1. pakalpojumi ir racionāli un cieši saistīti ar pamatpakalpojumu, uzlabo tā kvalitāti, pieejamību pakalpojuma lietotājam;
 2. pakalpojumi nodrošina resursu lietderīgu izmantošanu un nav saistīti ar būtiskām investīcijām;
 3. pakalpojumu nav spējīgi vai nav ieinteresēti sniegt privātie komersanti samērīgos termiņos un par samērīgu cenu;
 4. pakalpojums nekavē, neierobežo un nedeformē konkurenci, tai skaitā nerada atšķirīgus konkurences apstākļus tirgus dalībniekiem attiecīgā segmentā, neierobežo potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšanu vai darbību tirgū, kā arī neveicina tirgus dalībnieku aiziešanu no sabiedrības apkalpojamās teritorijas.

 

Atvasinātas publiskas personas vispārējais stratēģiskais mērķis:

Saskaņā ar  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2034. gadam, kas apstiprināta ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 23 (prot.Nr.1) izvirzīto pašvaldības stratēģisko mērķi SM2 “Kvalitatīva, droša un daudzveidīga vide, ilgtspējīgai dzīves un darba telpai” noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:

 1. Centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība aglomerācijā (95-100% iedzīvotāju);
 2. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība aglomerācijā (95-100% iedzīvotāju).

 

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos.

MKP pakalpojumus sniedz pamatojoties uz:

 • starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (ar 2019. gada 22.augusta grozījumiem), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos līdz 2029. gada 26. maijam.
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.).
 • to, ka MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 16.06.2015 ar reģistrācijas numuru 4860-R, MKP veic būvniecību un projektēšanu ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai (no 01.01.2021 4.klase).

2. Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.

Siltumapgādes pakalpojumus MKP sniedz pamatojoties uz:

 • Starp MND un MKP 2014. gada 8. maijā noslēgto līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumražotāju  reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012., siltuma jauda 7.7 MW).
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumenerģijas pārvades un sadales reģistrā (ar Nr. E23010. No 21.07.2011. -20.07.2031.).

 3. Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē.

Attiecībā uz elektroenerģijas piegādi MKP nav pieejami normatīvie akti vai administratīvie dokumenti, kas noteiktu šādu pienākumu veikšanu. Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski.

Sīkāka informācija SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” mājas lapā www.mkp.lv .

 

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: nav.

 

Saskaņā ar SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārskatu gads noslēdzies ar:

 • 2022.gadā zaudējumiem: -702 819 EUR;
 • 2021.gadā ar zaudējumiem: -129 296 EUR;
 • 2020.gadā ar peļņu: 8 724 EUR
 • 2019.gadā ar zaudējumiem: -133 042 EUR;
 • 2018.gadā ar peļņu: 17 115 EUR.

 

Nodokļu maksājumi un dividendes:

 2022.gadā:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 104 685 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 125 111 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 248 777 EUR
 • Uzņēmējdarbības riska nodoklis 161 EUR;
 • Dabas resursu nodoklis 74 642 EUR;
 • Transportlīdzekļu nodoklis 1 031 EUR;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis 229 EUR;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 377 EUR.

Izmaksātās dividendes: nav

 

2021.gadā:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 162 746 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 112 731 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 231 978 EUR
 • Uzņēmējdarbības riska nodoklis 159 EUR;
 • Dabas resursu nodoklis 65 946 EUR;
 • Transportlīdzekļu nodoklis 651 EUR;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis 237 EUR;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 EUR.

Izmaksātās dividendes: nav

 

2020.gadā:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 203 206 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 111 175 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 235 339 EUR
 • Uzņēmējdarbības riska nodoklis 189 EUR;
 • Dabas resursu nodoklis 54 470 EUR;
 • Transportlīdzekļu nodoklis 362 EUR;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis 229 EUR;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 27 EUR.

Izmaksātās dividendes: nav

 

2019.gadā:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 261 713 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 121 143 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 238 856 EUR
 • Uzņēmējdarbības riska nodoklis 230 EUR;
 • Dabas resursu nodoklis 53 532 EUR;
 • Transportlīdzekļu nodoklis 1 689 EUR;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis 305 EUR;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 EUR.

Izmaksātās dividendes: nav

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

No 2021. gada 1. jūnija kapitālsabiedrība kļuvusi par SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

 

 

Pielikumā:

Vidēja termiņa stratēģija un atskaites:

MKP vidēja termiņa stratēģija 2021. – 2025.gadam

MKP vidēja termiņa darbības stratēģija

 

Gada pārskati:

 

MKP apstiprinātais gada pārskats 2022

MKP apstiprinātais gada pārskats 2021

MKP apstiprinātais gada pārskats 2020.gadam

MKP apstiprinātais gada pārskats 2019

MKP apstiprinātais gada pārskats 2018

MKP apstiprinātais gada pārskats 2017

MKP apstiprinātais gada pārskats 2016

 

Saimnieciskā gada plāni un atskaites:

MKP saimnieciskā gada plāns 2023.gadam

MKP saimnieciskā gada plāna 2022.gadam izpilde

MKP saimnieciskā gada plāns 2022.gadam

MKP saimnieciskā gada plāna 2021.gadam izpilde 

MKP saimnieciskā gada plāns 2021.gadam

MKP saimnieciskā gada plāna 2020.gadam izpilde

MKP saimnieciskā gada plāns 2020.gadam

MKP saimnieciskā gada plāna 2019.gadam izpilde

MKP saimnieciskā gada plāns 2019.gadam

 

MND lēmums par līdzdalības saglabāšanu

MKP saimniecisko darbu plāna izpilde 2017

MKP Vidēja termiņa darbības stratēģija

Darba plāns 2018

Darba plāns 2017

Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāna faktiskā izpilde 2017.gadā

 

Domes lēmumi:

MND 29.06.2022 lēmums Nr.22 par līdzdalības saglabāšanu (prot. Nr.12)

MND 27.04.2022  lēmums Nr.38 par kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības apstiprināšanu (prot. Nr.7)

MND 29.04.2020 lēmums Nr.27 (prot.Nr.8) par līdzdalības saglabāšanu un kapitālsabiedrības pārvaldības kārtības apstiprināšanu

MND 29.08.2012 lēmums Nr.18 (prot.Nr.14) par kārtību, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldību budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu

KARTE.png

SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"

SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"

Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011

Reģistrācijas Nr. 40103037514

Pamatkapitāls: 46 284 EUR

Mārupes novada Domes akcijas 2825 jeb 6,10362%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors 

Valdes locekle Eva Lūse

NACE2 5814 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

 

Saskaņā ar SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” pārskatu gads noslēdzies ar:

 • 2022.gadā ar zaudējumiem -7120 855 EUR;
 • 2021.gadā ar peļņu 37 578 EUR;
 • 2020.gadā ar peļņu 38 437 EUR
 • 2019.gadā ar peļņu 29968 EUR;
 • 2018.gadā ar peļņu 6306 EUR.

 

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2022.gadā:

Kopējie maksājumi valsts budžetā 55 653 EUR:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 27 121 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 6262 EUR; autoratlīdzībai 4235 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 16 491 EUR.
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 1523 EUR;
 • Uzņēmuma riska nodeva 21 EUR.

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2021.gadā:

Kopējie maksājumi valsts budžetā 78 041 EUR:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 37 441 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 14 891 EUR; autoratlīdzībai 2128 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 21 396 EUR.
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2162 EUR;
 • Uzņēmuma riska nodeva 23 EUR.

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2020.gadā:

Kopējie maksājumi valsts budžetā 59 280 EUR:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 33 257 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 11 876 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12 874 EUR.
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 1258 EUR;
 • Uzņēmuma riska nodeva 15 EUR.

 

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2019.gadā:

Kopējie maksājumi valsts budžetā 51 154 EUR:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 27087 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 8587 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 180 EUR.
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 270 EUR;
 • Uzņēmuma riska nodeva 30 EUR.

Kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav līdzdalības nevienā citā kapitālsabiedrībā, kā arī tā nav nevienas citas kapitālsabiedrības dibinātāja vai akcionārs. SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav uzsākta reorganizācija un netiek plānota.

Mārupes novada Dome 2019.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu Nr.22 (prot.Nr.12) “Par Mārupes novada pašvaldības līdzdalības SIA “Rīgas Apriņķa avīze” izbeigšanu un kapitāla daļu pārdošanu par nominālvērtību 1.00 EUR. Visi kapitālsabiedrības dalībnieki ir atteikušies no pirmpirkuma tiesībām.

 

Gada pārskats 2022

Gada pārskats 2021

Gada pārskats 2020

Gada pārskats 2019

Gada pārskats 2018

Gada pārskats 2017

Gada pārskats 2016

SIA "BABĪTES SILTUMS"

Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107.

Reģistrācijas Nr.: 40003145751.

Kontakti:

valdes priekšsēdētāja Vita Meimere,
valdes loceklis Ričards Ramis:

tālr.nr.: 67914496, 23556200,

e - pasts: info@babitessiltums.lv,

www.babitessiltums.lv.

 

Pamatkapitāls: 3 497 852 EUR.

Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ir 100% no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" darbības veidi ir:

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2.red. 35.30);

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2.red. 36.00);

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2.red. 37.00);

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2.red. 68.32);

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2.red. 81.10).

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība un vispārējais stratēģiskais mērķis:

atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļai. Kapitālsabiedrības vispārējais sabiedriskais mērķis  – nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes ciemā, Piņķu ciemā, Priežciemā, un Spuņciemā, daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu ciemā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: nav.

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā: 

 • 2020. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 60. 49 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 111. 49 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 289. 07 tūkst. EUR;
 • 2019. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 61. 76 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 111. 53 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 261. 96 tūkst. EUR;
 • 2018. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 49. 02 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 91. 14 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 239. 20 tūkst. EUR;
 • 2017. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 46. 61 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 77. 85 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 214. 74 tūkst. EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2020. gadā EUR 0. 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2019. gadā EUR 0. 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2018. gadā EUR 0. 

Domes lēmumi:

Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo uzņēmumu peļņas daļu (26.09.2012.).

Gada pārskati: 

 

Informācija sadaļā atjaunota 10.05.2024.