Sludinājumi

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  4.daļu, Mārupes novada Dome informē par pieņemtajiem lēmumiem par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

 

Mārupes novada domes 26.maija sēdes Lēmums Nr.28

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2 norādītajām personām.

 

Pielikumi

 

Mārupes novada domes 2021.gada 24.februāra sēdes lēmums Nr.28

Dzēst G.B., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 147.33 Eur (viens simts četrdesmit septiņi euro un 33 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 87.05 (astoņdesmit septiņi euro un 05 centi) par nekustamo īpašumu ______, Vētrās, Mārupes novads, kadastra Nr.________, kas izveidojies no 2013.gada 15.novembra līdz 2014.gada 30.septembrim.

 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.07.2021.