Pakalpojumi

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana

Mārupes novada pašvaldībā ir izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma atbilstoši Trauksmes celšanas likumam.

Trauksmes celšana ir iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Mārupes novada pašvaldības darbiniekiem?

Ikviens Mārupes novada pašvaldībā nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Ja trauksmes cēlējam nepieciešams, pirms trauksmes celšanas viņš klātienē, telefoniski vai, izmantojot elektroniskā pasta adresi: trauksmescelejs@marupe.lv, konsultējas ar Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes iekšējo auditori Ilzi Lauri (67913715).

Trauksmes cēlējs var vērsties konsultācijas saņemšanai arī anonīmi – telefoniski vai, izmantojot elektroniskā pasta adresi: trauksmescelejs@marupe.lv

Pirms celt trauksmi - trauksmes cēlējs atbildīgi un godprātīgi izvērtē informāciju, cik iespējams pārliecinās, ka tā ir patiesa un sagatavo ziņojumu, izmantojot veidlapu vai brīvā formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, kā arī:

 • informāciju par savu saistību ar Mārupes novada pašvaldību;
 • iespējami konkrētu informāciju par iespējamo pārkāpumu, aprakstot faktus un apstākļus, norādot iesaistītās personas, ja iespējams, pievienojot pierādījumus, piemēram, dokumentus, fotogrāfijas, e-pasta saraksti vai tamlīdzīgi;
 • informāciju par to, kādu kaitējumu minētais iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības interesēm (kādām) un kuriem sabiedrības pārstāvjiem, ņemot vērā, ka ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu;
 • informāciju par to, vai trauksmes cēlējs par to jau ir ziņojis.

Trauksmes cēlēja ziņojumu Mārupes novada pašvaldībā var iesniegt:

 • trauksmescelejs@marupe.lv
 • ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv
 • pašrocīgi parakstītu, nosūtot pa pastu uz adresi: Mārupes novada pašvaldība, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, vai Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
 • klātienē, iesniedzot trauksmes celšanas iesniegumu vai ziņojuma veidlapu Mārupes novada pašvaldības atbildīgajai personai.

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, kuru nosūta e-pastā, paraksta ar elektronisko parakstu. Ziņojumu iespējams arī iesniegt anonīmi.

 

Trauksmes cēlēja ziņojums – veidlapa

 

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

 • Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.
 • Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
 • Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.

Mārupes novada  pašvaldībā kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes iekšējā auditore Ilze Laure, e-pasta adrese: ilze.laure@marupe.lv, tālrunis saziņai: 67913715.

Mārupes novada pašvaldība apņemas nodrošināt nemainīgu attieksmi pret trauksmes cēlēju vai potenciālo trauksmes cēlēju un nekādā veidā nepasliktināt trauksmes cēlēja vai potenciālā trauksmes cēlēja darba apstākļus Mārupes novada pašvaldībā!

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv.

Trauksmes celšanas likums

ES Trauksmes cēlēju direktīva

2023. gada 26. aprīlī Mārupes novada pašvaldības domes apstiprinātie "Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas kārtību Mārupes novada pašvaldībā"

Informācija sadaļā atjaunota 14.06.2023.