2024. gads

Mārupes novada pašvaldības domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2024

 

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2024. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 13
(sēdes protokols Nr. 3)

Par Mārupes novada pašvaldības 2024.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
11. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
Likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16. pantu, 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 88 869 417 EUR (1. pielikums),
2.2. kārtējā gada izdevumi - 101 977 917 EUR (2. pielikums),
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 16 466 125 EUR,
2.4. aizņēmumu pamatsummu atmaksa - 3 357 625 EUR.

3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2024. gadam (3. pielikums).
4. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam (4. pielikums).
5. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2024.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu, ielu apgaismojuma izbūvi un meliorācijas sistēmas atjaunošanas plānu (5. pielikums).
6. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus, saistības) (6. pielikums).
7. Mārupes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejami pašvaldības administrācijas ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Domes lēmums
Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums un paskaidrojuma raksts 2024. gada budžetam

Pielikums Nr. 1 - Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadā
Pielikums Nr. 2 - Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2024. gadā 
Pielikums Nr. 3 - Mārupes pašvaldības budžeta finansēšanas daļa 2024. gadam
Pielikums Nr. 4 - Mārupes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2024. gadā 
Pielikums Nr. 5 - Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2024. gadā 
Pielikums Nr. 6 - Mārupes novada pašvaldības ilgtermiņa saistības 2024. gadā

 

 

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/2024 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2024 "Par Mārupes novada pašvaldības 2024. gada budžeta apstiprināšanu""

Informācija sadaļā atjaunota 03.05.2024.