Tūrisms

Dabas liegums „Babītes ezers” un Babītes ezera polderis

Dabas liegums „Babītes ezers” un Babītes ezera polderis
Babītes un Salas pagasts, Mārupes novads
+ 371 67730078

Babītes ezers (kop.pl. 2988 ha) – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar vidējo dziļumu 1-2 m, vidēji aizaudzis, ir bagāts ar parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem.


Babītes ezers ir 7. lielākais ezers Latvijā. Ezerā ir liela zivju sugu daudzveidība. Babītes ezers ir arī viena no 10 izcilākajām putnu novērošanas vietām Latvijā. Ezers ir nozīmīga ūdensputnu ligzdošanas, spalvu maiņas un atpūtas vieta putnu caurceļošanas laikā. Konstatētas 184 putnu sugas, no kurām 36 ligzdo ezerā. Nozīmīgākās aizsargājamās putnu sugas, kas novērotas: pļavu lija, lauku lija, gugatnis, grieze un purva tilbīte. 


Ezera krasti ir iedambēti (vairāk nekā 5 km), jo plūdu laikā tā līmenis var celties par apt. 2 m. Dzilnupes poldera aizsargdambja garums sasniedz 1879 m, stiepjoties no Āžkalna līdz Annas baznīcai.
Trenču Poldera aizsargdambis ir 6125 m garš.


Aizsargdambis ir interesanta pastaigas vieta. Savukārt ezers ir iecienīta makšķerēšanas un pīļu medību vieta.

Dabas liegums „Babītes ezers” un Babītes ezera polderis

Dabas liegums „Babītes ezers” un Babītes ezera polderis

Babītes ezera teritorijā jāievēro 24.05.2011. MK noteikumi Nr.409 “Dabas lieguma “Babītes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.