2014.gads

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes2014. gada 22. februāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr.1
Grozīti ar 2014. gada 26. marta sēdes Nr. 5 lēmumu Nr.24 saistošiem noteikumiem Nr.10
Grozīti ar 2014. gada 30. aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumu Nr.32 saistošiem noteikumiem Nr.14
Grozīti ar 2014. gada 27. augusta sēdes Nr. 13 lēmumu Nr.40 saistošiem noteikumiem Nr.22
Grozīti ar 2014. gada 24. septembra sēdes Nr. 15 lēmumu Nr.23 saistošiem noteikumiem Nr.25

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
MĀRUPĒ,  2014.gada 22.janvārī    

Par Mārupes novada pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 20 487 896EUR (Pielikums Nr.1).
  (Grozīts ar MND 26.03.2014. saistošiem noteikumiem Nr.1; Grozīts ar MND 24.09.2014. saistošiem noteikumiem Nr.25)
 2. Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2013.gada sākumā 4 961 030  EUR, kas kopā ar 2014.gada ieņēmumiem ir 25 558 926 EUR.
  (Grozīts ar MND 26.03.2014. saistošiem noteikumiem Nr.10; Grozīts ar MND 24.09.2014. saistošiem noteikumiem Nr.25)
 3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 30 422 413 EUR (Pielikums Nr.2), Mārupes novada uzņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 582 097 EUR, kas kopā ir 31 004 510 EUR.
  (Grozīts ar MND 26.03.2014. saistošiem noteikumiem Nr.10; Grozīts ar MND 30.04.2014. saistošiem noteikumiem Nr.14; Grozīts ar MND 27.08.2014. saistošiem noteikumiem Nr.22; Grozīts ar MND 24.09.2014. saistošiem noteikumiem Nr.25)
 4.  Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 206 522 EUR (Pielikums Nr.3).
 5.  Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2014.gada sākmā 52 190 EUR, kas kopā ar 2014.gada ieņēmumiem ir 258 712 EUR.
 6. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 258 712 EUR  (Pielikums Nr.3).
 7. Mārupes novada budžeta finansēšanas daļa ietver saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksu 582 097 EUR, naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu pamatbudžetā 4 961 030 EUR, speciālā budžetā 52 190 EUR, apstiprinātoValsts kases aizdevumu 4 423 631 EUR pašvaldības ēkas Jaunmārupē rekonstrukcijai par pamatskolu, kā arī  plānoto ilgtermiņa aizņēmumu 10 766 973 EUR izglītības iestāžu rekonstrukcijai, būvniecības uzsākšanai un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai (Pielikums Nr.4).
  (Grozīts ar MND 26.03.2014. saistošiem noteikumiem Nr.10; Grozīts ar MND 30.04.2014. saistošiem noteikumiem Nr.14; Grozīts ar MND 27.08.2014. saistošiem noteikumiem Nr.22)
 8. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 71 144 EUR.
 9.  Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25% no summas, kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem, ņemot vērā normatīvos aktus par publiskiem iepirkumiem.
 10. Mārupes novada pašvaldības 2014.gada rezultatīvie rādītāji noteikti šo noteikumu 5.pielikumā „Mārupes novada darbības mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam un Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026.gadam”.
 11. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 2014.gada 1.janvāri  ir 398 751 EUR (īstermiņa) un 6 068 911  EUR (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 582 096 EUR izsniegts galvojums par 1 354 102 EUR (Pielikums Nr.6).
 12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      M.Bojārs

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.09.2017.