Datu privātuma politika

Mārupes novada pašvaldības privātuma politika

Pašvaldība

Mārupes novada pašvaldība (“Pašvaldība”) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības (domes) un tās izveidoto institūciju un iestāžu (tai skaitā skolas, bibliotēkas) starpniecību nodrošina Pašvaldībai uzticētās pārvaldes funkcijas, aizstāvot un ievērojot Pašvaldības iedzīvotāju intereses.

Jūsu privātums un uzticība Pašvaldībai ir svarīga

Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Pašvaldība izmanto Jūsu personisko informāciju. Šī iemesla dēļ šajā dokumentā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves.

Pašvaldības mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Pašvaldībai savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Pašvaldības vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Pašvaldības iekšējām kārtībām.

Pašvaldībai ir svarīgi būt caurskatāmai, apstrādājot Jūsu personas datus.

Pašvaldība ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko Pašvaldība dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Pašvaldība var iegūt par Jums, kā Pašvaldība tos izmantos, kā sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Pašvaldību varat sazināties.

Dažreiz Pašvaldībai ir jāmaina Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādu kategoriju personas datus Pašvaldība ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti?

- Pirmsskola (bērnudārzi), vispārējā izglītība, profesionālās ievirzes izglītība (sports, mūzika, māksla) un interešu izglītība

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Bērnu personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, personas dokumenta dati, adrese)

- Vecāku personiskā informācija un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, )

- Mācību procesa informācija (atzīmes, kavējumi, piezīmes, īpaši sasniegumi u.c.)

 - Informācija par vecāku maksājumiem pirmsskolas un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

 - Bērnu veselības dati

 - Izglītības iestāžu organizēto pasākumu dalībnieku biometriskie dati (fotogrāfijas, videomateriāli)

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

 - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese)

Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Valsts izglītības informācijas sistēma (sistēmu uztur Izglītības un zinātnes ministrija); E-klase (sistēmu uztur SIA "Izglītības sistēmas"); Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, Centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāze (sistēmas uztur Valsts izglītības satura centrs); mācību olimpiāžu, sporta sacensību un tamlīdzīgu pasākumu organizatori.

- Kultūra, sports, tūrisms un citas sabiedriskās aktivitātes

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Bibliotēkas lietotāja – bērna – personiskā informācija un kontaktinformācija

- Vecāku personiskā informācija un kontaktinformācija

- Pilngadīga bibliotēkas lietotāja personiskā informācija un kontaktinformācija

- Bibliotēkas informācija (lietotāja kategorija un statuss, izsniegto grāmatu saraksts, u.c.)

- Informācija par Pašvaldības finansiālo atbalstu individuāliem sportistiem (sportistu personiskā informācija un kontaktinformācija, maksājumu informācija)

 - Informācija par Pašvaldības sporta infrastruktūras lietotājiem (personiskā informācija, kontaktinformācija) un lietošanu (treniņu grafiks), maksājumu informācija

 - Kultūras un sporta iestāžu organizēto bezmaksas pasākumu dalībnieku biometriskie dati (fotogrāfijas, videomateriāli)

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

 - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese)

Jūsu piekrišana

 - Publicitātes pasākumu (Pašvaldības laikraksts, mājaslapa, sociālie tīkli, akcija “Sakoptākais īpašums” u.c.) ietvaros apstrādātie personas dati (fotogrāfijas un citi personas dati)

Jūsu piekrišana

- Tūrisma informācijas centra pakalpojumu saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija

Līguma (pakalpojuma) izpilde

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (sistēmu uztur  SIA "Tieto Latvia"); E-klase (sistēmu uztur: SIA "Izglītības sistēmas"); mācību olimpiāžu, sporta sacensību un tamlīdzīgu pasākumu organizatori.

- Sociālo pakalpojumu sniegšana, sociālo pabalstu piešķiršana, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšana, nodarbinātības veicināšana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

Sociālo pakalpojumu, pabalstu un palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā saņēmēju un to ģimenes locekļu personiskā informācija un kontaktinformācija; informācija, kas pamato sociālās palīdzības saņēmēja statusu (maznodrošinātās personas statuss, invaliditāte u.c.), nodarbošanās; informācija par ienākumiem, t.sk. bankas kontu izdrukas; izglītības informācija; informācija par veselības stāvokli.

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Līguma (sociālo pakalpojumu) izpilde

 - Informācija par Pašvaldības dzīvokļu īrnieku maksājumiem (īres maksa, komunālie maksājumi)  

Līguma (pakalpojuma) izpilde

 - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese)

Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; sociālo pakalpojumu sniedzēji – ārpakalpojumu uzņēmumi, SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” .

- Dzimtsarakstu nodaļas funkcija, bāriņtiesas funkcija un dzīvesvietas deklarēšana

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Visi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā minētie dati, kas nepieciešami laulības, dzimšanas un miršanas reģistru uzturēšanai

 - Pašvaldības bāriņtiesas uzdevumu izpildei nepieciešamie personas dati

- Adreses deklarēšanai nepieciešamie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, jaunā adrese, deklarēšanas tiesiskais pamatojums)  

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Iedzīvotāju reģistrs, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma (sistēmas uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde). Pašvaldības bāriņtiesa sadarbojas ar daudz dažādām institūcijām, lai realizētu savas funkcijas, un šīs sadarbības rezultātā dažādus personas datus gan iegūstot no, gan un nododot uz šīm institūcijām, kuru vidū ir citu pašvaldību bāriņtiesas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, policijas iestādes, Valsts probācijas dienests, tiesas, tiesu izpildītāji u.c.

- Teritorijas plānošana, būvvaldes funkcija, citi saimnieciski tehniskie jautājumi

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Iedzīvotāju, kuri iesaistās Pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedriskajā apspriešanā, personiskā informācija un kontaktinformācija

 - Iedzīvotāju personiskā informācija un kontaktinformācija, kuri piesaka dažādas teritorijas plānošanas un administrēšanas darbības (detālplānojuma izstrāde, zemes īpašuma sadalīšana, koku ciršanas pieteikšana, tehnisko noteikumu izdošana, adreses piešķiršana u.c.)

- Būvatļaujas saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija

 - Ielas tirdzniecības atļaujas saņēmēja personiskā informācija un kontaktinformācija

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

 - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese)

Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (sistēmu uztur Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija); Būvniecības informācijas sistēma (sistēmu uztur Būvniecības valsts kontroles birojs).

- Nekustamo īpašumu funkcija

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats datu apstrādei

- Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pircēju un nomnieku personiskā informācija, kontaktinformācija un maksājumu informācija, kā arī informācija par iegādāto vai nomāto īpašumu

- Pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku personiskā informācija, kontaktinformācija un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu informācija, kā arī informācija par personas nekustamo īpašumu. Ja persona pieprasa nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tad arī informācija par personas īpašu statusu, kas dod tiesības saņemt nodokļa atlaides

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

 - Informācija par Pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksājumiem  

Nomas līguma izpilde

 - Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese)

Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu tiek ievadīta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sistēmu uztur Valsts ieņēmumu dienests).

- Sabiedriskās kārtības nodrošināšana: administratīvo pārkāpumu lietvedība un videonovērošana

Administratīvo pārkāpumu lietvedība

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Likumpārkāpēju personiskā informācija, kontaktinformācija, informācija par iepriekšējiem sodiem, informācija par nodarbošanos un apgādājamiem, personību raksturojošā informācija

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Sodu reģistrs (sistēmu uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs); Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs (sistēmu uztur Ceļu satiksmes drošības direkcija).

Videonovērošana

Pašvaldība veic videonovērošanu un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties Pašvaldības teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Pašvaldības darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Pašvaldība ir uzstādījusi brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ieraksti Pašvaldības sistēmās tiek glabāti normatīvajos aktos noteikto laika posmu: ne vairāk kā 30 dienas (videonovērošanai, ko veic Pašvaldības iestādes, izņemot Mārupes pašvaldības policiju) un ne vairāk kā 90 dienas (videonovērošanai, ko veic Mārupes pašvaldības policija). Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Biometrijas dati (sejas attēls)

Pašvaldības darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

Pašvaldības likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

- Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā Interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Pašvaldības domes un iestāžu Interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pašvaldības interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti Interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Pašvaldības Interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces Interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika  

Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammas konfigurācija)

No kādiem avotiem Pašvaldība iegūst personas datus?

- Jūs

Pašvaldība apstrādā Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Pašvaldībai pirms Pašvaldības pakalpojumu saņemšanas, kā arī kad Jūs apmeklējat Pašvaldības publiskos pasākumus (publicitātes fotogrāfijas), publiskas vietas Pašvaldībā (videonovērošana) vai Pašvaldības domes un iestāžu mājaslapas (sīkdatnes).

- Valsts iestādes un informācijas sistēmas

Pašvaldība iegūst personas datus no Iedzīvotāju reģistra un citām valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu Jūsu sniegto datu pareizību. Ļoti bieži Pašvaldība iegūst datus no citām valsts sistēmām un iestādēm, pamatojoties uz labas pārvaldības principu un Administratīvā likuma 59.panta otrās daļas prasības, lai iedzīvotājiem nebūtu nepieciešams pašiem šo informāciju iegūt un iesniegt Pašvaldībā.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Pašvaldības pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Pašvaldības likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, Pašvaldība drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā Pašvaldība aizsargā Jūsu personas datus?

Pašvaldība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Pašvaldība pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

Tomēr, Pašvaldība rekomendē Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Pašvaldība neuzņemsies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu iesniedziet Pašvaldībai rakstveida iesniegumu: klātienē Mārupes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 (līdzi jāņem pase vai personas apliecība), vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz marupe@marupe.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas Pašvaldība Jūs identificēs – pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties –, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pašvaldības, vai Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pašvaldībai to izlabot. Tomēr Pašvaldībai var nebūt iespēja labot datus, kas sakrīt ar valsts informācijas sistēmām.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pašvaldība pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu. Piekrišanu par Pašvaldības jaunumu saņemšanu e-pastā var atsaukt, uzklikšķinot uz e-pasta sūtījuma lejasdaļā ievietotās hipersaites. Piekrišanu par sīkdatņu izmantošanu var atsaukt, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi Interneta pārlūkprogrammā. Citos gadījumos piekrišanu var atsaukt sadaļas “Jūsu tiesības” ievadā aprakstītajā veidā. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Pašvaldība veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Pašvaldībai dzēst Jūsu personas datus. Tomēr ņemiet vērā, ka Pašvaldība ir valsts pārvaldes organizācija, kas personu datus galvenokārt apstrādā, jo Pašvaldībai ir jāīsteno ar normatīvajiem aktiem noteiktas pārvaldes funkcijas. Kamēr datu apstrāde pamatojas uz normatīvajiem aktiem, datu dzēšana nav pieļaujama. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami pārvaldes funkcijas īstenošanai, Pašvaldība tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Pašvaldībai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat arī Jums ir tiesības pieprasīt Pašvaldībai pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, ko Pašvaldība veic, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pārvaldes pienākumu vai Pašvaldības leģitīmām interesēm, izņemot Pašvaldības prasību celšanu tiesā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pašvaldības pakalpojumus. Lūdzu ņemiet arī vērā, ka daudzas no Pašvaldības funkcijām ir obligātas (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana), un šādu funkciju izpildes gaitā datu apstrādi nevar ierobežot vai pārtraukt.

- Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Pašvaldībai, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

- Datu subjekta piekļuves tiesību ierobežojums

27.pants. Datu subjektam nav tiesību saņemt datu regulas 15. pantā norādīto informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem - nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības un krimināltiesību jomā, kā arī tādēļ, lai nodrošinātu sabiedrības finansiālās intereses nodokļu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un to garantiju sistēmu darbību, noregulējuma piemērošanu un makroekonomisko analīzi.

Atbilstoši datu regulas 15. pantam datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut norādi par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji vai operatīvās darbības subjekti, un citām institūcijām, par kurām šādu ziņu izpaušana ir aizliegta ar likumu.

Datu subjekts var saņemt informāciju par tā datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam dati ir izpausti pēdējo divu gadu laikā.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Pašvaldību.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

 

Datu pārziņa kontaktinformācija

Mārupes novada pašvaldība

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

E-pasts: marupe@marupe.lv

Informatīvais tālrunis: 67934695

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: das@idagentura.lv

Informācija sadaļā atjaunota 08.06.2023.