Uzņēmējdarbība

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Ar 2022.gada 01.janvāri ir stājušies spēkā jaunie Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā" (29.09.2021. Lēmums Nr.57, Domes sēdes protokola Nr.11 pielikums) un saistošie noteikumi Nr.16/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārupes novadā" (29.09.2021. Lēmums Nr.58, Domes sēdes protokola Nr.11 pielikums).

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2021 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” 3.punktu: Juridiskām personām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – persona), kuras veic saimniecisku darbību nekustamajā īpašumā, par kuru tiek prasīts atvieglojums, saistošajos noteikumos īpaši atrunātajos gadījumos, piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus. Saskaņā ar saistošo noteikumu 4.punktu: Saimnieciskās darbības veicējs elektroniski aizpilda veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai, izmantojot de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, un norāda to iesniegumā par atvieglojuma piešķiršanu.

Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā" skatīt šeit.

Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16/2021 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” skatīt šeit.

Jautājumu gadījumā  juridiskas personas var vērsties pie Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības speciālista, t: +371 29330721, e-pasts: linda.ostrovska@marupe.lv, fiziskas personas Finanšu un grāmatvedības nodaļā.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.01.2024.