Uzņēmējdarbība

ES programmas

Biznesa inkubatoru programma.  Inkubatoru programmā ir pieejama pirmsinkubācija un inkubācija. Pirmsinkubācija ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai. Inkubācijas procesā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu. Ņemot vērā teritoriālo sadalījumu, Mārupē deklarētajiem iedzīvotājiem vai Mārupes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem (ne vecākiem par 3 gadiem)  ir pieejams Jūrmalas reģionālais biznesa inkubators, kurā plānotais inkubācijā uzņemamo dalībnieku skaits ir 10.  Pirmais uzsaukums jeb pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2016. gada 20. decembrim. 2017. gadā  LIAA plāno uzņemšanu biznesa inkubatorā reizi ceturksnī. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtēs attiecīgā biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks, kā arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija, saskaņā ar LIAA izstrādātu kārtību un vērtēšanas kritērijiem.  Sīkāku informāciju skatīt šeit:

Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā (Enterprise Europe Network) sniedz informāciju par ES likumdošanu, palīdzību biznesa partneru meklējumos, konsultācijas inovāciju jautājumos un informāciju par ES programmām. tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem 54 valstīs, iekļaujot 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turciju, Maķedonijas Republiku, Islandi), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un trešās valstis. Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Informācija sadaļā atjaunota 30.03.2022.