Izglītība

Citu pašvaldību izglītības iestādēs

2023. gada 2. augustā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 28/2023 “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi”, kas redakcionāli precizēti saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos, un būtiskas izmaiņas līdzfinansēšanas kārtībā neparedz.

 

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) saistošie noteikumi nosaka, ka izglītojamā likumiskais pārstāvis var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā mēnesī par katru izglītības iestādes īstenoto profesionālās ievirzes akreditētas programmas apguvi, ja izglītojamais atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 

  • noteikta invaliditāte;
  • bez vecāku gādības palicis bērns;
  • daudzbērnu ģimenes bērns, un attiecīgajai ģimenei piešķirts Latvijas Goda ģimenes statuss un izsniegta 3+ Ģimenes karte;
  • bērns ir no ģimenes, kurai ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, laikā uz kuru tas piešķirts.

Ja uz izglītojamo nav attiecināms neviens no minētajiem apstākļiem, un izglītojamā likumiskā pārstāvja līdzfinansējuma maksai par profesionālās ievirzes akreditētas programmas apguvi izglītības iestādē noteikts koeficients, Pašvaldība sedz līdzfinansējuma maksas palielinājumu atbilstoši iepriekš minētajam koeficientam. Ja iepriekš minētais koeficients nav noteikts, Pašvaldība sedz likumisko pārstāvju līdzfinansējumu 50 procentu apmērā no rēķina summas, bet ne vairāk kā 15 eiro mēnesī par katru izglītības iestādes īstenoto profesionālās ievirzes akreditētas programmas apguvi.

Kas var saņemt līdzfinansējumu?

Pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesības saņemt izglītojamajam, kura dzīvesvieta profesionālās ievirzes akreditētas izglītības programmas apguves laikā ir deklarēta Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kā saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu?

Lai saņemtu Pašvaldības līdzfinansējumu, izglītojamā likumiskais pārstāvis ne biežāk kā divas reizes kalendāra gadā (par periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam un no 1. jūnija līdz  31. decembrim) iesniedz  Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē (turpmāk – Pārvalde)

  • iesniegumu, kas ir parakstīts ar e-parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: izglitibas.parvalde@marupe.lv;
  • vai personīgi parakstītu iesniegumu, iesniedzot vai nosūtot pa pastu Pārvaldei (Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167). 

Iesniegumā norāda:

  • izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestādi un akreditētu programmu, kuru izglītojamais apgūst;
  • norēķinu kontu, uz kuru veicama pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa. 

IESNIEGUMS

Iesniegumam pievieno izglītības iestādes izrakstītus rēķinus un maksājumu apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas tiesisko pamatojumu (invaliditātes apliecība, 3+ ģimenes karte u.c.).

Ja viens izglītojamais vienā izglītības iestādē apgūst vairākas profesionālās ievirzes akreditētas izglītības programmas, izglītības iestādes rēķinā jānorāda likumiskā pārstāvja līdzfinansējuma apmērs par katru akreditēto izglītības programmu atsevišķi. Ja likumiskais pārstāvis līdzfinansējumu maksā par vairākiem izglītojamiem, izglītības iestādes rēķinā jānorāda līdzfinansējuma apmērs par katru izglītojamo atsevišķi.

Lai izvērtētu iesniegumu, Pārvalde pārbauda datus, izmantojot pašvaldības rīcībā esošo valsts reģistros pieejamo informāciju.

Lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Pārvaldes vadītājs. Lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pieņem, ja izglītojamais neatbilst saistošo noteikumu noteiktajām prasībām vai profesionālās ievirzes izglītības programma nav akreditēta.  

Pašvaldības līdzfinansējumu izmaksā 30 kalendāra dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, pārskaitot to uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto bankas norēķinu kontu, no izmaksājamās summas ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.  

Plašāku informāciju par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumiem varat lasīt saistošajos noteikumos Nr. 28/2023 “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi”.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Jekaterinu Kozačenko, tālruņa numurs: 27060665, e-pasta adrese: jekaterina.kozacenko@marupe.lv

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

SN 44

Informācija sadaļā atjaunota 20.02.2024.