Sports

Babītes Sporta komplekss

Babītes sporta kompleksa logo

Juridiskā adrese:  Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

E  - pasts:  bsk@marupe.lv

Informatīvais tālrunis: 67914670 

 

Vadītājs: Guntars Reika, guntars.reika@marupe.lv

Vietnieks saimniecības jomā: Armands Ēvalds, armands.evalds@marupe.lv

Sporta pasākumu organizators:  Jānis Gasjūns, janis.gasjuns@marupe.lv

Lietvedības sekretāre: Elīna Tāluma, elina.taluma@marupe.lv67914389

Plakāts

Vēsture

Babītes Sporta komplekss savu darbību uzsāka 1986. gadā kā Babītes vidusskolas sporta komplekss. 2006. gada 1. martā Babītes pagasta padome nodibināja pašvaldības iestādi – Babītes Sporta kompleksu. Babītes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu ar 2014. gada 1. janvāri Babītes Sporta kompleksam pievienot Sporta un kultūras centru, kurš atrodas Spuņciemā. Galvenā sporta kompleksa funkcija ir nodrošināt materiāli tehnisko bāzi sporta stundām novada pašvaldības izglītības iestādēm, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību, īstenot novada pašvaldībai deleģēto valsts funkciju sporta jomā izpildi.


Saistītie dokumenti:

2023. gada 14. martā spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/2023 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības piešķir finansiālu atbalstu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai, sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, un atbalstu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām veselīga dzīvesveida veicināšanai, sportistu, sporta komandu un sporta organizāciju godināšanu par sasniegumiem sportā.

Iedzīvotāju atlaides

 Atlaidēm var pieteikties persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pēdējos trīs mēnešus ir Mārupes novada administratīvā teritorija, aizpildot iesniegumu pie sporta kompleksa administratora klātienē darba dienās no plkst. 15.00 līdz 21.00, brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00 (vasaras pariodā darba laiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, brīvdienās  - slēgts).

Pieteikties var arī  elektroniski, sūtot e - pastu uz bsk@marupe.lv (norādot savu vai bērnu vārdu, uzvārdu, personas kodu (norādot daudzbērnu ģimenes statusu vai pensionāra/ invaliditātes statusu).

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.04.2024.