Sabiedrība

Meliorācija

    2024. gada 31. janvārī Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.3.) “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas ūdens notekas statusa noteikšanu koplietošanas meliorācijas ūdens notekām, noteku posmiem Mārupes novadā”, lemjot piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas statusu vairākām novada koplietošanas meliorācijas notekām un noteku posmiem.

Lēmums tika pieņemts, lai pašvaldība iegūtu tiesības atbilstoši 2015.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” risināt meliorācijas sistēmas uzturēšanu un sakārtošanu. Pilns saraksts ar koplietošanas meliorācijas notekām un noteku posmiem, kuriem piešķirts pašvaldības nozīmes koplietošanas statuss, pieejams zemāk pievienotajos dokumentos.

Pašvaldības nozīmes koplietošanas statusa piešķiršana meliorācijas novadgrāvjiem nemaina īpašuma tiesības uz zemi un būvi. Tās īpašniekam joprojām saglabājas pienākums nodrošināt īpašumā esošās meliorācijas sistēmas darbību, tai skaitā, savlaicīgi izcirst kokus un koku atvases ūdens notekās un ekspluatācijas aizsargjoslās, vēlams divas reizes gadā nopļaut zāli, regulāri novākt priekšmetus, kas traucē ūdens plūsmu, savākt atkritumus, kā arī risināt būves atjaunošanas vai pārbūves jautājumus.

Mārupes novadā meliorācijas sistēma atrodas dažādu īpašnieku - valsts, pašvaldības un privātīpašnieku (juridisku un fizisku personu)- pārziņā. Sadrumstalotība īpašumtiesību ziņā apgrūtina visas sistēmas pienācīgu uzturēšanu. Katram meliorācijas grāvja īpašniekam jāapzinās, ka viņa īpašumā esošs grāvis ir daļa no visas novada meliorācijas sistēmas kopuma un sava posma nekopšana negatīvi ietekmē novadgrāvim piegulošās teritorijas. Iepazīties ar Mārupes novada meliorācijas sistēmu pārvaldību un pienākumiem iespējams zemāk pievienotajā dokumentā.

Novadā ir izņēmums, valsts nozīmes meliorācijas notekas (Mārupīte, Dzilnupe, Neriņa, Hapaka grāvis un citas), kad zemes īpašnieks ir atbrīvots no pienākuma veikt ekspluatācijas un uzturēšanas darbus zemes īpašumā, bet zemes īpašniekam jāatbild par savvaļas dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem būvei, tai skaitā par bebru dambju aizsprostu nojaukšanu. Neskatoties uz šo izņēmumu, īpašniekam, vēloties dzīvot sakoptā vidē, ir tiesības nogāzē un ekspluatācijas aizsargjoslā izcirst koku atvases un nopļaut zāli, kā arī savākt visa veida atkritumus.

Aicinām iedzīvotājus ielūkoties virtuālajā kartē, kas atspoguļo informāciju no meliorācijas kadastra, kurā attēloti Mārupes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvji (skatīt zemāk).

Atgādinām, ka par meliorācijas sistēmas bojāšanu vai nepienācīgu uzturēšanu var iestāties administratīvā atbildība.

Par meliorācijas grāvju uzturēšanu vai atjaunošanu ir iespēja sazināties ar Pašvaldības īpašumu pārvaldes meliorācijas inženieri Gunāru Bodnieku, zvanot pa tālr. 29903325 vai rakstot uz e-pastu gunars.bodnieks@marupe.lv.

Meliorācijas sistēmu pārvaldība un pienākumi

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas būvju statusa plānā ietverto noteku saraksts (Mārupe un Mārupes pagasts)

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas būvju statusa plānā ietverto noteku saraksts (Babītes un Salas pagasts)

Mārupes novada Domes LĒMUMS Nr.13 “Par Mārupes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa precizēšanu”

Pilnekrāna karti skatīt šeit

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu, kas skars Mārupes novada iedzīvotājus, kuru īpašumā atrodas meliorācijas sistēmas daļa (grāvis)

Meliorācijas likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredz to, ka pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, nosakot pašvaldībai nozīmīgus meliorācijas grāvjus.

Atbilstoši Meliorācijas likuma 1.panta 5.1 punktam pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos). Saskaņā ar Meliorācijas likuma 22.1 pantu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā.

Meliorācijas likuma 22.2 panta 1.daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.

Pašvaldības likumīgai iesaistei meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā Mārupes novada dome 2015.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.17 (sēdes protokols Nr.5) “Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu”. Pamatojoties uz šo lēmumu tika noteikti meliorācijas grāvji, kuriem plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu.

Grāvju karte

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvju saraksts

Informācija sadaļā atjaunota 14.02.2024.