Sabiedrība

Sociālā palīdzība

Pabalstu veidi

 

Sociālā palīdzība Mārupes Sociālajā dienestā tiek sniegta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem sociālā palīdzība tiek sniegta pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas pamatvajadzību nodrošināšanai pēc šādas sistēmas:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanā
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

 

Citi pabalsti

Citi pabalsti, ja ir apmierināts pamatots trūcīgā iedzīvotāja pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai:

 • Pabalsts izglītības veicināšanai;
 • Pabalsts veselības aprūpei, medikamentiem;
 • Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
 • Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

 

Kārtība, kritēriji un sociālo pabalstu apjoms ir noteikts Mārupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.

Lai noteiktu un novērtētu Jūsu ģimenes materiālo situāciju, jāierodas sociālajā dienestā un jāsniedz informācija par:

 • ienākumiem no darba vietas (ja esat darba attiecībās) par pēdējiem trīs mēnešiem;
 • nestrādājošiem informācija par bezdarbnieka pabalstu, statusu;
 • visa veida pabalstiem, pensijām un atlīdzībām ko piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • kustamo, nekustamo īpašumu;
 • noslēgtajiem uzturlīgumiem;
 • ienākumiem no saimnieciskās darbības;
 • naudas līdzekļu uzkrājumiem, vērtspapīriem.

 

Trūcīga mājsaimniecība (persona)

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

Maznodrošināta mājsaimniecība (persona)

Par maznodrošinātu atzīstama mājsaimniecība, ja vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, un ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

 

Prasības mājsaimniecības (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu:

1. ģimenei (personai) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;

2. ģimenei (personai) nav noslēgts uztura līgums;

3. ģimene (persona) nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai;

5. ģimenei (personai) nepieder īpašums, izņemot :

5.1. nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa pieprasītājs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

5.2. zemes īpašumu, kas kopā ar šo saistošo noteikumu 7.5.1.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemi nepārsniedz 5ha ģimenei, tajā skaitā arī valdījumā un lietojumā esošs nekustamais īpašums, kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes;

5.3. bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

5.4. dzīvokļa vai mājas iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus, bērnu piederumus, kā arī citu mantu un priekšmetus, kas pieder trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa pieprasītājam  un ar viņu kopā dzīvojošām personām, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;

5.5. kustamo mantu – mehāniskos transporta līdzekļus – ne vairāk kā viena automašīna ģimenei un ne vairāk kā divas automašīnas daudzbērnu ģimenei;

5.6. kapitāla daļas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no šā īpašuma vai rīkoties ar to, vai ja 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ;

5.7. skaidras naudas līdzekļu uzkrājumu un naudas līdzekļu uzkrājumu vai atlikumu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem ģimenei (personai) (tai skaitā atgūtais parāds, citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētiem mērķiem), kas pārskata perioda beigās nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.

Informācija sadaļā atjaunota 14.10.2021.