Sabiedrība

Ielas un ceļi

Mārupes novada transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības un privāto īpašnieku ceļu tīkls, ielas un dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava. Mārupes novadā ielu un ceļu tīklu kopgarums ir vairāk kā 240 km, no kuriem nepilni 100 km jeb ~ 40 % ir privātīpašumā esošas ielas un ceļi.

Mārupes novadā par pašvaldības īpašumā esošajām ielām un ceļiem, par to pārraudzību un apsaimniekošanu atbild Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde, kas ir Mārupes novada domes izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu.

Par satiksmei bīstamām bedrēm un citiem ar Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi.

Tālrunis: 26467729 | E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

Kopš 2016. gada nekustamo īpašumu īpašniekiem ir iespēja nodot pašvaldībai zemes vienības (privātās ielas zemes daļu) sarkano līniju robežās. Lai uzsāktu ielas nodošanu pašvaldībai, sākotnēji visas ielas īpašniekiem jāvienojas un jāiesniedz visu īpašnieku parakstīts kolektīvais iesniegums, kurā izteikta vēlme zemi zem ielas nodot pašvaldībai. Atsavināšanas procesā radušos saistītos izdevumus sedz pašvaldība, kas ietver ar zemes zem ielas nodalīšanu, uzmērīšanu, ierakstīšanu Zemesgrāmatā, banku atļauju apmaksu u.c.

Par ielu atsavināšanas procesu, lūdzu rakstīt Mārupes novada domes Attīstības nodaļai uz

e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv vai lauma.erdmane@marupe.lv 

Pašvaldības nozīmes ielas un ceļi - karte

Zemes pārvaldības likuma 81.pants nosaka, ka pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteiktssabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot.

Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka divos veidos:

1) pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā.

2) ar atsevišķu administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums.

Pirms lēmuma pieņemšanas par pašvaldības nozīmes ielas vai ceļa statusa noteikšanu,  pašvaldībai ir jānoskaidro to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedoklis, kuru zemes robežās atrodas pašvaldības nozīmes iela.

Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 27.oktobra saistošie noteikumi  Nr.19/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā”

 

 

Ar teritorijas plānojumu noteiktas pašvaldības nozīmes ielas un ceļi

Babītes novada (tagad Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumā:

 

skatīt funkcionālā zonējuma kartē vai interaktīvajā kartē (skatīt zemāk)

 

Ar atsevišķu administratīvo aktu noteiktas pašvaldības nozīmes ielas un ceļi

Iela (pagasts, ciems, pilsēta)Lēmums (datums, lēmuma Nr., protokola Nr.)Grafiskais pielikums
Čakaiņu iela, Mārupe

11.08.2021. lēmums Nr.5 (protok.Nr.8)

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Čakaiņu ielai  (zemes vienību ar  kadastra apzīmējumiem 80760072144, 80760070102, 80760072143, 80760072139, 80760072142, 80760072138, 80760072141, 80760072137 un 80760072140 daļām), neiekļaujot to ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā un neparedzot uzturēšanu no pašvaldības budžeta.

skatīt šeit
Skalbju iela, Mārupē

29.06.2022. lēmums Nr.5.1. (prot.Nr.12)

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Skalbju ielai  (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2367) , neiekļaujot to ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā un neparedzot uzturēšanu no pašvaldības budžeta.

skatīt šeit
Ledaiņu ielas un Mazās Ledaiņu ielas posmi, Mārupē

29.06.2022. lēmums Nr.5.2. (prot.Nr.12)

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Ledaiņu ielas posmam (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80760071715, 80760071338, 80760071722, 80760071720, 80760071746, 80760070502, 80760072388, 80760072385, 80760072386, 80760072384, 80760072819, 80760072390, 80760072079, 80760071744, 80760071725, 80760071338, 80760071731 daļām), un Mazās Ledaiņu ielas posmam (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80760072384 un 80760072383 daļām). Ielu posmu uzturēšana turpmāk nodrošinās pašvaldība atbilstoši piešķirtajai ielas uzturēšanas klasei, pēc ielu apsekošanas un iekļaušanas ielu uzturēšanas sarakstā.

skatīt šeit
Veccīruļu ielas posms, Mārupē22.12.2021 lēmums Nr.11.1. (prot. Nr.16)skatīt šeit
Zvaigžņu iela, Mārupē  
Penkules iela posms, Mārupē30.11.2022 lēmums nr. 28 (prot. Nr.24)skatīt šeit

GIS_poga

Plānošanas dokumenti, kas nosaka pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras apsaimniekošanu un attīstību

 

Informācija sadaļā atjaunota 05.01.2023.