Sabiedrība

Īpašumu numerācijas plāksnes

2022. gada 18. novembrī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi

Nr. 48/2022 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā”,

kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu, nekustamo īpašumu adrešu plāksnes, kā arī administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu un veidot vienotu vizuālo tēlu ar ielu nosaukumu plāksnēm.


Adrešu un nosaukumu plāksnes jāizvieto pie visiem adresācijas objektiem, kuriem ir piešķirta adrese, uz visiem zemesgabaliem uz kuriem atrodas ēkas vai būves, t.sk. arī žogs un pagaidu būves, neatkarīgi no tā, vai šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā.


Ielu nosaukumu plāksnes jāizvieto visās ielās.


Par adresācijas objekta plāksnes izgatavošanu un izvietošanu, kā arī to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (zīmēm jābūt tīrām, bez redzamiem bojājumiem, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem), kā arī teksta informācijas aktualizāciju un atbilstību Valsts valodas likuma prasībām, atbild:

  • neapbūvētiem zemesgabaliem - nekustamā īpašuma īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;
  • apbūvētiem zemesgabaliem, uz kuriem atrodas daudzdzīvokļu mājas - nama apsaimniekotājs (par ēkas adreses vai nosaukuma plāksnes un par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē), bet tā neesamības gadījumā - ēku īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;
  • dzīvojamo telpu grupām un nedzīvojamo telpu grupām - īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;
  • apbūvētiem zemesgabaliem, uz kuriem atrodas nedzīvojama ēka vai viendzīvokļa, dvīņu vai rindu dzīvojamā māja - ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Pašvaldības ielām, ceļiem un laukumiem plāksnes izgatavo par pašvaldības budžeta līdzekļiem, un uzstādīšanu veic pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Ielas nosaukuma plākšņu noformējums un izvietošana

Ielas nosaukuma plāksnes izgatavo saskaņā ar Noteikumu pielikumu Nr. 1.

Plāksnes izvieto ielu krustojumos 1,7-2 m augstumā virs zemes tā, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu.

Vietās, kur pret ielu vērstas ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielas nosaukuma plāksnes uzstādīšanai, plāksnes piestiprina, saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ne mazāk, kā 30 cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.

Citos gadījumos ielu nosaukuma plāksnes piestiprina speciāli izgatavotiem stabiem, kas izvietoti ceļu aizsargjoslā vai arī privātīpašuma robežās, saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku.


Ēku un zemes vienību adrešu un nosaukumu plākšņu noformējums un izvietošana
Ēku un zemes vienību adrešu un nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas saskaņā ar Noteikumu pielikumu Nr. 2. 


Uz adrešu plāksnes norāda tikai ielas nosaukumu un ēkas numuru, savukārt uz nosaukuma plāksnes norāda tikai ēkas vai zemesgabala nosaukumu kā adreses elementu.


Zemesgabaliem, kā arī visām ēkām, kam piešķirta adrese, uzstāda standarta izmēra adrešu plāksni saskaņā ar Noteikumu pielikumu Nr. 2.


Zemesgabaliem un ēkām, kam piešķirts nosaukums kā adreses elements, uzstādāma nosaukuma plāksne saskaņā ar Noteikumu pielikumu Nr. 2.


Ēku un zemes vienību adrešu vai nosaukumu plāksnes izvieto:

  • uzņēmumu un rūpnieciskās apbūves slēgtajās (norobežotās) teritorijās adreses plāksni izvieto, ņemot vērā ielu, no kuras nodrošināta galvenā piekļuve teritorijai, neatkarīgi no tā, vai ēkas atrodas pie vienas vai pie vairākām ielām;
  • uz ēkām, kas atrodas ne tālāk kā 30 m no brauktuves malas - uz pret ielu vērstas fasādes, kurai piesaistīts ēkas numurs 2-2,5 m augstumā (skaitot līdz plāksnes augšējai malai) vai uz žoga vai staba 1,5-2 m augstumā (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), no piegulošā ceļa redzamā vietā;
  • ēkām, kas atrodas tālāk par 30 m no brauktuves malas, kā arī neapbūvētiem zemesgabaliem uz žogiem vai stabiem 1,5-2 m augstumā - no tās ielas puses, kurai piesaistīts ēkas vai zemesgabala numurs.

Stabu ar plāksni izvieto sava nekustamā īpašuma robežās. Gadījumā, ja plāksni izvieto ārpus sava īpašuma robežām uz staba, tad staba novietošanu saskaņo ar Mārupes novada būvvaldi.


Papildus ēkas nosaukuma plāksnei var izvietot mākslinieciski noformētu mājas nosaukuma zīmi.


Ēku un zemes vienību adrešu vai nosaukumu plāksni piestiprina drošā veidā un labi redzamā vietā, ko neaizsedz koki, stādījumi un priekšmeti.


Aizliegts stiprināt plāksnes uz ēku fasādes durvīm un logiem.

 

Administratīvā pārkāpuma procesu par šo Noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pieņem Mārupes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

 


Saistošo noteikumu pilnā versija un pielikums pieejams ŠEIT

 

Pielikums Nr. 1 un  2

122

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 23.11.2022.