Sabiedriskās apspriedes

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu
01.12.2023.
Līdz 15. decembrim aicinām iepazīties uz izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai””. Saistošie noteikumi Nr. 26/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai". Priekšlikumus un viedokļus...

Aptauja par veselību veicinošu pasākumu nepieciešamību Mārupes novada uzņēmumos

Aptauja par veselību veicinošu pasākumu nepieciešamību Mārupes novada uzņēmumos
27.11.2023.
Mārupes novada pašvaldība aicina Mārupes novada uzņēmumus piedalīties aptaujā par darbinieku veselības veicināšanas nepieciešamību. Tās aizpildīšana aizņems līdz trīs minūtēm Jūsu laika. Ņemot vērā Mārupes novada pašvaldības iespēju turpmāko sešu gadu laikā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" ietvaros organizēt bezmaksas pasākumus un lekcijas par veselību, vēlamies uzzināt uzņēmēju viedokļus un priekšlikumus, lai pasākumi atbilstu Jūsu darbinieku interesēm un vajadzībām. ANKETA

Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu "Meža meliorācijas sistēmas “Cenas upe” atjaunošana"

cu
23.11.2023.
Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam "Meža meliorācijas sistēmas “Cenas upe” atjaunošana" INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt līdz 23.11.2023. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.

Aicinām izteikt viedokli par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā

Aicinām izteikt viedokli par saistošajos noteikumos par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā
22.11.2023.
Līdz 2023. gada 6. decembrim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 11/2023 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā"" Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu īpašuma “Vaivariņu iela 2” teritorijā Mārupē

det
17.11.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 81 (prot. Nr. 20) “Par Rīgas rajona Mārupes pagasta padomes 2009. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 11 “Mārupes pagasta saimniecības “Vaivariņu iela 2” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums tiek publicēts sadaļā Paziņojumi par teritoriālo plānošanu, bet saistošie noteikumi sadaļā Pašvaldības/Saistošie noteikumi). Paziņojums publicēts 06.11.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/215.45...

Par īpašuma “Dāboliņi” Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
17.11.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 65 (prot. Nr. 20) “Par nekustamā īpašuma “Dāboliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0505 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, teritorijas detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2025. gada 25. oktobrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana / Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās...

Paziņojums par īpašuma “Pilāri” Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

det
15.11.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 78 (prot. Nr. 20) “Par nekustamā īpašuma “Pilāri” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030049), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 17.11.2023. – 18.12.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 4.12.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/PA_Pilari Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz...

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Kadiķu ielas posmam Jaunmārupē, Mārupes pagastā

det
15.11.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 67 (prot. Nr. 20) “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Kadiķu ielas posmam Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā”, lemjot piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Kadiķu ielas posmam, nekustamo īpašumu Kadiķu iela 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45 un 47 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8076 011 0897, 8076 011 1005, 8076 011 1006, 8076 011 1007, 8076 011 1125, 8076 011 1126, 8076 011 1127, 8076 011 1128, 8076 011 1008, 8076 011 0899) teritorijā, iekļaujot Kadiķu ielas posmu Mārupes...

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Mežkalnu ielai Mārupē

det
15.11.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 68 (prot. Nr. 20) “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Mežkalnu ielai Mārupē, Mārupes novadā”, lemjot piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Mežkalnu ielai, nekustamo īpašumu”Mežgaļi-3”, Mežkalnu iela 4, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 un “Mežkalni” (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80760060113, 80760060252, 80760060321, 80760060261, 80760060241, 80760060015, 80760060290, 80760060130, 80760060244, 80760060131, 80760060245, 80760060291...

Paziņojums par īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā detālplānojuma projekta atkārtotu precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam un darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
15.11.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 77 (prot. Nr. 20) “Par nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110999), detālplānojuma projekta atkārtotu precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam un darba uzdevuma pagarinājumu”. Lēmums pieņemts, ievērojot, ka detālplānojuma projekts neatbilst būtiskām darba uzdevuma prasībām saistībā ar dzīvojamās apbūves kā izvēlētās atļautās izmantošanas piemērošanas pamatojumu, tai skaitā Vides pārskatā ietvertais vērtējums ir nepilnīgs un nav veikts par...

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu daļā – izdoti saistošie noteikumi, ar ko Mārupes pagasta padomes 2004. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 41 atzīti par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem “Saime” un “Bērni” Mārupē

det
15.11.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 82 (prot. Nr. 20) “Par Rīgas rajona Mārupes pagasta padomes 2004.gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.41 “Detālais plānojums teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-122, Bieriņu purva pievedceļš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauszemes robeža starp saimniecību “Purveglītes” un SIA “Mārupe”, meliorācijas novads N-2, sauszemes robeža starp saimniecībām “Vīnkalni’, “Bērni” un saimniecību “Kalmes”, valsts autoceļš P-132” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu “Saime” (kadastra Nr...

Paziņojums par stratēģiskā IVN vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” sabiedrisko apspriešanu

dp
10.11.2023.
Plānošanas dokumenta nosaukums: „Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” (Plāns). Plāna izstrādātājs: SIA Getliņi EKO, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, tālrunis: +371 67317800, e-pasta adrese: info@getlini.lv Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Getliņi EKO” Vides pārvaldības daļas vadītāja Lilija Dukaļska, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, e-pasta adrese: raap@getlini.lv Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 11...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par Mārupes novada pašvaldības simboliku

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par Mārupes novada pašvaldības simboliku
25.10.2023.
Līdz 2023. gada 8. novembrim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par Mārupes novada pašvaldības simboliku". Esošie saistošie noteikumi ir izstrādāti jaunā redakcijā. Līdz šim noteikumos nebija iekļauti pagastu ģerboņi un nebija paredzētas tiesības pašvaldības iestādēm izmantot simboliku neierobežotā apjomā, saskaņojot lietošanu ar Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūru. Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” sabiedrisko apspriešanu

ivn
18.10.2023.
Plānošanas dokumenta nosaukums: „Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” (Plāns). Plāna izstrādātājs: SIA Getliņi EKO, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, tālrunis: +371 67317800, e-pasta adrese: info@getlini.lv Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Getliņi EKO” Vides pārvaldības daļas vadītāja Lilija Dukaļska, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, e-pasta adrese: raap@getlini.lv Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 11...

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem, būvatļaujas izsniegšana pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanai Viskalnu ielā 4a Tīrainē

bd
18.10.2023.
2023.gada 7.septembrī, izskatot īpašnieka - Mārupes novada pašvaldības reģ. nr.90000012827, iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei “Pirmsskolas izglītības iestādes, palīgēkas, nojumju un ielas ar stāvlaukumu jaunbūve” nekustamā īpašumā Viskalnu ielā 4a, (kadastra apzīmējuma Nr. 80760080579), Tīrainē, Mārupes novadā (būvniecības lieta BIS-BL-726002-10198), un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta 5.daļu, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 12.punktu Mārupes novada būvvalde nolēma uzsākt īpašnieka - Mārupes novada...

Par īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai un darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Par īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai un darba uzdevuma termiņa pagarinājumu
17.10.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 58 (prot. Nr. 18) "Par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai un izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu". Ar lēmumu darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 29. septembrim. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2023. gada 19. oktobra līdz 2023. gada 17. novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2023. gada 6. novembrī plkst. 17.00 "MS Teams" platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/PA_Lidosta...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā "Baltalstes" Spilvē, Babītes pagastā

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā "Baltalstes" Spilvē, Babītes pagastā
17.10.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 56 (prot. Nr. 18) "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Baltalstes", kadastra numurs 8048 004 0244, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai". Detālplānojuma teritorija: īpašuma "Baltalstes" zemes vienība (kadastra apzīmējums 8048 004 0244) Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, ar kopplatību 11,4 ha. Īpašums atrodas Spilves ciema teritorijā; funkcionālais zonējums: savrupmāju apbūves teritorijas (DzS). Zemes vienības daļai papildus noteikts aprobežojums: teritorijas, kas atrodas...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma "Pogas" zemes vienībai ar adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupe, Mārupes pagasts

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma "Pogas" zemes vienībai ar adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupe, Mārupes pagasts
17.10.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 57 (prot. Nr. 18) "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Pogas" (kadastra numurs 8076 011 0176) zemes vienībai ar adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads (kadastra apzīmējums 8076 011 1743)". Detālplānojuma teritorija: īpašuma "Pogas" zemes vienība ar adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads (kadastra apzīmējums 8076 011 1743), ar kopējo platību 4,9210 ha. Īpašums atrodas ciema teritorijā; funkcionālais zonējums: savrupmāju apbūves teritorija...

Par īpašuma "Jaunķurbji" Dzilnuciemā, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

Par īpašuma "Jaunķurbji" Dzilnuciemā, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu
17.10.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 55 (prot. Nr.18) "Par nekustamā īpašuma "Jaunķurbji" (kadastra numurs 8048 007 0042) Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu". Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (paziņojums publicēts 2023. gada 6. oktobrī, publikācijas nr. 2023/194.36 (saite www.vestnesis.lv/op/2023/194.36) Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana" (saite geolatvija.lv/geo/tapis#document...

Par īpašuma “Austras” 1. zemes vienības Mārupes pagastā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

dp
17.10.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 59 (prot. Nr. 18) “Par nekustamā īpašuma “Austras” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra numurs 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 21. novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2023. gada 13. novembrī plkst. 17.00 “MS Teams” platformā. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/PA_Austras. Ar lēmumu un detālplānojuma...