Sabiedriskās apspriedes

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - grozījumiem noteikumos par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - grozījumiem noteikumos par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem
01.06.2023.
Līdz 15. jūnijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā"". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. CITI SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTI

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

det
24.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr.32 (prot. Nr.8) “Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 17.05.2023.), oficiālās publikācijas Nr.: 2023/93.10, saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2023/93.10 . Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis...

Par nekustamo īpašumu “Gabijas” un “Betiņas”, Mārupes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

det
24.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr.31 (prot. Nr.8) “Par nekustamo īpašumu “Gabijas” (kadastra Nr.80760111182) un “Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 17.05.2023.), oficiālās publikācijas Nr.: 2023/93.9, saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2023/93.9 . Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”...

Par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu nekustamo īpašumu Lambertu iela 35, Lambertu iela 37 un Kantora iela 107 Mārupē teritorijā

det
24.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 36 (prot. Nr. 8) “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu Lambertu iela 35 (kadastra Nr. 8076 003 1148), Lambertu iela 37 (kadastra Nr. 8076 003 1147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr. 8076 003 0372) Mārupē, Mārupes novads, teritorijā izstrādes izbeigšanu”. Ar lēmumu tiek izbeigta 2022. gadā uzsāktā detālplānojuma izstrāde, jo detālplānojuma izstrādes ierosinātāji lūguši izbeigt detālplānojuma izstrādi, kā arī ņemot vērā to, ka detālplānojuma izstrāde faktiski nav bijusi uzsākta. Ar lēmumu var iepazīties...

Par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu nekustamo īpašumu “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas”  Mārupē  teritorijā

det
24.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 37 (prot. Nr. 8) “Par nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra Nr. 8076 007 1642), “Salacas” (kadastra Nr. 8076 007 1643), “Ernesti” (kadastra Nr. 8076 007 1644), “Nāras” (kadastra Nr. 8076 007 1645) un “Sīgas” (kadastra Nr. 8076 007 1646) Mārupē Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes izbeigšanu”. Ar lēmumu tiek izbeigta 2021. gadā uzsāktā detālplānojuma izstrāde, jo detālplānojuma izstrādes ierosinātāji lūguši izbeigt detālplānojuma izstrādi, kā arī ņemot vērā to, ka detālplānojuma izstrāde faktiski nav bijusi...

Par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma Vīnkalnu iela 45 Mārupē teritorijā

dp
22.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45 Mārupē Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0192) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamais īpašums Vīnkalnu iela 45 Mārupē 0,8983 ha platībā, kur funkcionālais zonējums: Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS), ar minimālo jaunveidojamās zemes vienības platību 0,1200 ha, un daļa no nekustamā īpašuma “Dignitas” Mārupē – teritorija no...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Neimaņi” Spilvē Babītes pagastā

neimani
22.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 34 (prot. Nr. 8) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Neimaņi”, kadastra Nr. 8048 004 0048, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1692 Spilvē Babītes pagastā Mārupes novadā”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamais īpašums “Neimaņi” Spilvē Babītes pagastā, teritorija ar kopplatību 4,9602 ha, funkcionālais zonējums: Jauktas centra apbūves teritorija (JC). Papildus noteikts aprobežojums: Plūdu riska teritorija aizsargdambju avārijas gadījumā (1% applūduma varbūtība...

Par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

rozu
22.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (Pašvaldība) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 38 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A (kadastra Nr. 8076 012 1009) Mārupē Mārupes novadā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 22.05.2023. – 21.06.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 12.06.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Rozu33/apspriesana. Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, saite uz...

Par SIA “Sabiedrība Mārupe” plānotās dīķu ierīkošanas un derīgo izrakteņu ieguves nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu

foto
22.05.2023.
Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā. Ierosinātājs: SIA ” Sabiedrība Mārupe “, reģ. Nr. 40103045371. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 8. martā. Programma novērtējuma veikšanai Nr. 5-03/5 ir izsniegta 2021. gada 8...

Par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības kvartāla būvniecībai Ozolu ielā 1B Jaunmārupē

det
22.05.2023.
Izskatot īpašnieka SIA "RBR 50", reģ.nr.40203168583, 2023.gada 27.aprīļa būvniecības iesniegumu un būvniecības ieceres dokumentāciju Tirdzniecības kvartāla jaunai būvniecībai nekustamajā īpašumā Ozolu iela 1B (kadastra Nr. 8076-011-1638, kadastra apzīmējuma Nr.8076-011-1573), Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde 2022.gada 22.maijā pieņēmusi lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību. Mārupes novada būvvaldes lēmums

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā”

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā”
22.05.2023.
Līdz 5. jūnijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT.

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums"

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums"
10.05.2023.
Līdz 24. maijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Saistošo noteikumu projekti, kas nodoti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

8. maijā tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme nekustamā īpašuma Gaujas iela 30 detālplānojuma projektam

8. maijā tiešsaiste nekustamā īpašuma Gaujas iela 30 detālplānojuma projektam
08.05.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.03.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 26 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 30 Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs Nr. 80760071150), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 19.04.2023. – 19.05.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 08.05.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/apspriesana_Gaujas30 Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, saite uz dokumentu...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par grozījumiem noteikumos par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par grozījumiem noteikumos par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai
28.04.2023.
Līdz 12. maijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Saistošo noteikumu projekti, kas nodoti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

bilde
24.04.2023.
Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā. Ierosinātājs: SIA " Sabiedrība Mārupe ", reģ. Nr. 40103045371. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2021. gada 8. martā. Programma novērtējuma veikšanai Nr. 5-03/5 ir izsniegta 2021. gada 8...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
21.04.2023.
Līdz 5. maijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Saistošo noteikumu projekti, kas nodoti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par Mārupes novada pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam

SN projekts
20.04.2023.
Līdz 4. maijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par Mārupes novada pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Saistošo noteikumu projekti, kas nodoti sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Jaunmārupes iedzīvotājiem tiks nodrošināta centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nepārtrauktība 

siltumapgāde
17.04.2023.
Lai Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem nodrošinātu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu nepārtrauktību arī pēc šā gada 1. jūnija, Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2023. gada 29. marta domes sēdē lēmusi slēgt deleģējuma līgumu ar SIA “Industry Service Partner” par siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu Jaunmārupes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotājiem. Plānots, ka uzņēmums par saviem līdzekļiem izbūvēs jaunu katlumāju, kas siltumenerģiju ražos, izmantojot atjaunojamos energoresursus - šķeldu un granulas, nodrošinot pieslēgumu SIA “Mārupes...

Par īpašuma “Stīgas” Vētrās, Mārupes pagastā, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
17.04.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.03.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr. 80760120195) Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu tiek izbeigta 2020. gadā uzsāktā detālplānojuma izstrāde, jo ir beidzies tā darba uzdevuma derīguma termiņš un uzsākta detālplānojuma izstrāde atbilstoši no jauna izdotam darba uzdevumam. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamais īpašums “Stīgas”, platība 2,1 ha, atrodas Vētras ciema...

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas ūdens notekas statusa noteikšanu koplietošanas meliorācijas ūdens noteku posmiem

notekas
17.04.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.03.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 30 (prot. Nr. 6) piešķirt pašvaldības nozīmes statusu: koplietošanas meliorācijas ūdens notekas 381221:1 posmam 2310m zemes īpašumos Babītes pagastā (kadastra apzīmējumu Nr.: 80480020143; 80480020028; 80480020038; 80480020043; 80480020027; 80480020044; 80480020041; 80480020042; 80480020032); koplietošanas liela izmēra Ø800mm kolektora 138m posmam zemes īpašumos Pērses ielā, Mārupē (kadastra apzīmējumu Nr.: 80760070423; 80760072119001; 80760072120; 80760071376); koplietošanas meliorācijas ūdens notekai...