Sabiedriskās apspriedes

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu
01.02.2023.
Līdz 15. februārim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"! Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Saistošo noteikumu projekti

Šodien plkst. 17.30 prezentācijas sanāksme tirdzniecības centra jaunbūvei Daugavas ielā 33, Mārupē

daugavas 33
31.01.2023.
Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt tirdzniecības centra jaunas būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 16.01.2023. līdz 17.02.2023 nekustamajā īpašumā Daugavas iela 33 (Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. Prezentācijas sanāksme notiks 2023. gada 31. janvārī plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Būvniecības ieceres veids: Tirdzniecības centra jaunbūve. Adrese, kurā plānota būvniecība: Daugavas iela 33, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. Vieta un laiks, kad var...

Pārskats par publisko apspriešanu un atļauja veikt ēkas vienkāršotu atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu Ošu ielā 18, Jaunmārupē

dome
20.01.2023.
Būvniecības iecerei "Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Ošu ielā 18, Jaunmārupē, Mārupes novadā" tika uzsākta publiskā apspriešana, kuras termiņš tika noteikts laika posmā no 12.12.2022. līdz 17.01.2023. 2023.gada 9.janvārī notika publiskās apspriešanas sanāksme. Publiskās apspriedes norises apkopojums: Būvniecības ieceres "Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Ošu ielā 18, Jaunmārupē, Mārupes nov. (zemes gabala kadastra Nr. 8076 011 0085, kadastra apzīmējuma Nr. 8076 011 0085)" publiskā apspriešana notika laika posmā no 12.12.2022. līdz 17.01.2023...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Meža Rozes” Dzilnuciemā

det
17.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome 28.12.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 28 (prot. Nr. 25) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Meža Rozes”, kadastra Nr. 8048 007 1231, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: īpašums “Meža Rozes”, kadastra Nr. 8048 007 1231, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 007 0043, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, ar kopplatību 8,6220 ha atrodas Dzilnuciema teritorijā funkcionālajā zonā: Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kurā noteikta minimālā zemes vienības platība 0,12 ha; daļēji -...

Par detālplānojuma atcelšanu daļā – izdoti saistošie noteikumi, ar ko Babītes pagasta īpašuma “Pumpas” 1. zemes gabala 2001. gada detālplānojums atzīts par spēku zaudējušu daļā par nekustamo īpašumu “Skaņu iela 2” Mežārēs,  Babītes pagastā 

det
17.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome paziņo, ka ar 28.12.2022. MNP domes lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 25) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 56/2022 „Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Pumpas” 1. zemes gabala daļai, kad. Nr. 8048 001 0005, apstiprināšanu” atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu “Skaņu iela 2”, kadastra Nr. 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. Paziņojums ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 10.01.2023., Nr. 7. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/ 7.TP1, (saite...

Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā - „Ezerlejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā

det
16.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 28.12.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 27 (prot. Nr. 25) “Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Ezerlejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 008 0043) detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā”. Ar lēmumu ir svītrots Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 3.8. punkts, kas paredzēja prasību nodrošināt publisku pieejamību ūdenstilpnei (dīķim) pa visu perimetru. Ar lēmumu var iepazīties: MNP tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā; ģeoportāla www...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Zieduklēpju iela 8” un “Doņu iela 16” Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā spēkā esošā detālplānojuma daļas īstenošanas kārtību

det
16.01.2023.
Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – MNP) paziņo, ka 28.12.2022. dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 25) „Par nekustamo īpašumu “Zieduklēpju iela 8”, kadastra Nr. 8076 003 1337, un “Doņu iela 16”, kadastra Nr. 8076 003 0007, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā spēkā esošā detālplānojuma daļas īstenošanas kārtību”, kas paredz administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma īstenošanai šajos īpašumos. MNP tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, meklējot atzīmi pie spēkā esošajiem detālplānojumiem; ģeopotālā www.geolatvija.lv, saite uz...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Rožu iela 49” Mārupē

det
16.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk- MNP) dome 28.12.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 30 (prot. Nr. 25) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Rožu iela 49” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070591), teritorijai”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: īpašums “Rožu iela 49”, kadastra Nr. 8048 007 0591, Mārupē, Mārupes novadā, ar kopplatību 4,6200 ha atrodas Mārupes pilsētas teritorijā funkcionālajā zonā: Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kurā noteikta minimālā zemes vienības platība 0,12 ha; daļēji - Transporta infrastruktūras teritorijā (TR). Piekļuve...

Sākusies publiskā apspriešana tirdzniecības centra Daugavas ielā 33 jaunai būvniecības iecerei

det
16.01.2023.
Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt tirdzniecības centra jaunas būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 16.01.2023. līdz 17.02.2023 nekustamajā īpašumā Daugavas iela 33 (Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. Prezentācijas sanāksme notiks 2023. gada 31. janvārī plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Būvniecības ieceres veids: Tirdzniecības centra jaunbūve. Adrese, kurā plānota būvniecība: Daugavas iela 33, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. Vieta un laiks, kad var...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Rūtiņas” (“Brūkleņu iela 118”) Mārupē 

det
16.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome 28.12.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 29 (prot. Nr. 25) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Rūtiņas”, kadastra Nr. 80760070279, zemes vienībai Brūkleņu iela 118 Mārupē, Mārupes novadā”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: īpašums “Rūtiņas”, kadastra Nr. 8076 007 0279, zemes vienība “Brūkleņu iela 118” Mārupē, Mārupes novadā, ar kopplatību 1,55 ha atrodas Mārupes pilsētas teritorijā funkcionālajā zonā: Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kurā noteikta minimālā zemes vienības platība 0,12 ha; daļēji - Transporta infrastruktūras teritorijā...

Publiskās apspriešanas sanāksme nekustamo īpašumu "Gabijas" un "Betiņas" detālplānojumu projektam

det
09.01.2023.
9.janvārī plkst. 17.00 Zoom platformā publiskās apspriešanas sanāksme nekustamo īpašumu "Gabijas" un "Betiņas" detālplānojumu projektam. Mārupes novada pašvaldības dome 30.11.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 30 (prot. Nr. 24) “Par nekustamo īpašumu “Gabijas” (kadastra Nr. 80760111182) un “Betiņas” (kadastra Nr. 80760110908) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 27.12.2022. – 27.01.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 09.01.2023. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe ID...

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu tirdzniecības centra būvniecības iecerei Daugavas ielā 33, Mārupē

tirgus
04.01.2023.
Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt tirdzniecības centra jaunas būvniecības būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 16.01.2023. līdz 17.02.2023 nekustamajā īpašumā Daugavas iela 33 (Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. Prezentācijas sanāksme notiks 2023. gada 31. janvārī plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Būvniecības ieceres veids: Tirdzniecības centra jaunbūve. Adrese, kurā plānota būvniecība: Daugavas iela 33, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. Vieta un laiks, kad...

Līdz 17. janvārim iedzīvotājus aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"" projektu

Plakāts
03.01.2023.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" projektu. Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 3. janvāra līdz 17. janvārim, nosūtot elektroniski Mārupes novada pašvaldībai...

Līdz 16. janvārim iedzīvotājus aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai" projektu

Līdz 16. janvārim iedzīvotājus aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu
02.01.2023.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā" projektu. Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 2. janvāra līdz 16. janvārim, nosūtot elektroniski Mārupes novada pašvaldībai: E-pasts: marupe@marupe.lv e...

Šodien plkst. 17.00 publiskās apspriešanas sanāksme par nekustamā īpašuma "Blakusšķērstēni" detālplānojumu

det
22.12.2022.
Šodien plkst. 17.00 Zoom platformā publiskās apspriešanas sanāksme par nekustamā īpašuma "Blakusšķērstēni" detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 30.11.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.32 (prot.Nr.24) “Par nekustamā īpašuma “Blakusšķērstēni”, kadastra Nr. 8048 007 0144, Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 15.12.2022. – 16.01.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme: 22.12.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite...

Paziņojums par īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam

Paziņojums par  īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam
13.12.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 30.11.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.38 (prot. Nr.24) “Par nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110999), detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”. Detālplānojuma projekts neatbilst darba uzdevuma, normatīvo aktu un Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam apbūves noteikumu prasībām. Lēmums un izstrādes vadītāja ziņojums par detālplānojuma projektu pieejams ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https:/...

Paziņojums par Salas pagasta nekustamā īpašuma “Mežvidi” 2006. gada detālplānojuma atcelšanu

Paziņojums par Salas pagasta nekustamā īpašuma “Mežvidi” 2006. gada detālplānojuma atcelšanu
13.12.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome paziņo, ka ar 30.11.2022. MNP domes lēmumu Nr.37 (prot. Nr.24) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.54/2022 „Par Babītes novada domes 2009.gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.113 ”Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mežvidi”, kadastra Nr. 80880070075, apstiprināšanu” atcelšanu”. Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 08.12.2022. Oficiālās publikācijas Nr.2022/238.49, (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/238.49). Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās...

Paziņojums par  Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Remmes – Lāči” 2007. gada detālplānojuma atcelšanu

Paziņojums par  Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Remmes – Lāči” 2007. gada detālplānojuma atcelšanu
13.12.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome paziņo, ka ar 30.11.2022. MNP domes lēmumu Nr.36 (prot. Nr.24) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.53/2022 „Par Babītes novada domes 2009.gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.60 ”Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Remmes – Lāči”, kad. Nr. 80480110029, apstiprināšanu” atcelšanu”. Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 08.12.2022. Oficiālās publikācijas Nr. 2022/238.48, (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/238.48). Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās...

Paziņojums par Mārupes pagasta saimniecības “Granduļi” un “Cepļi” 2007. gada detālplānojuma atcelšanu

Paziņojums par  Mārupes pagasta saimniecības “Granduļi” un “Cepļi” 2007. gada detālplānojuma atcelšanu
13.12.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome paziņo, ka ar 30.11.2022. MNP domes lēmumu Nr.35 (prot. Nr.24) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.52/2022 „Par Mārupes pagasta padomes 2007.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.39 „Mārupes pagasta saimniecības “Granduļi” un “Cepļi” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 08.12.2022. Oficiālās publikācijas Nr. 2022/238.47 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/238.47). Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās...

Paziņojums par  detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā

Paziņojums par  detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā
13.12.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 30.11.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 34 (prot. Nr. 24) “Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu ielā 2 ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 08.12.2022.), oficiālās publikācijas Nr.2022/238.50 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/238.50) Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas...