2021.gads

Mārupes novada domes

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29//2020

Mārupē, 2020.gada 22.decembrī        

 

Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā (1.pielikums):

           2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 34 320 551 EUR (1.pielikums),
           2.2. kārtējā gada izdevumi -  47 210 572 EUR (2.pielikums),
           2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 300 000 EUR;
           2.4. Aizdevumu atmaksa 2 278 602 EUR;
           2.5. Aizdevumu ieņēmumi 6 868 623 EUR (finansēšana).

 

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2021.gadam (3.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021.gadam (4.pielikums)
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2021.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu un ielu apgaismojuma izbūvi (5.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus, saistības). Ilgtermiņu saistību īstermiņa daļa 2021. gadam – 2 701 448 EUR  (6.pielikums).
 1. Mārupes novada pašvaldība 2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 1. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
 1. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 1. Mārupes novada Dome ir pašvaldība, kura konsolidē budžetu un tā izpildi ar pašvaldību iestādi “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 2020.gada ieņēmumi plānoti 196 237 EUR, izdevumi plānoti 196 237 EUR (7.pielikums).
 1. Mārupes novada pašvaldības konsolidētais pamatbudžets 2021.gadam informatīviem mērķiem ir: ieņēmumi 34 516 788 EUR, izdevumi 47 406 809 EUR.
 1. 2021.gadā deputātu atlīdzībai nepiemērot ikgadējo atlīdzības indeksāciju un saglabāt atalgojumu 2020.gada līmenī.
 1. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                        M.Bojārs

 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadā (pielikums Nr.1)

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā (pielikums Nr.2)

Mārupes pašvaldības budžeta finansēšanas daļa 2021.gadā (pielikums Nr.3)

Mārupes pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets (pielikums Nr.4)

Mārupes pašvaldības investīciju plāns 2021.gadam (pielikums Nr.5 1.tabula)

Mārupes pašvaldības ielu un ceļu pārbūve 2021.gadam (pielikums Nr.5 2.tabula)

Mārupes pašvaldības ielu apgaismojumu izbūve (pielikums Nr.5 3.tabula)

Mārupes novada pašvaldības ilgtermiņa saistības 2021. gadā (pielikums Nr.6)

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes budžeta projekts 2021.gadam (pielikums Nr.7)

 

Informācija sadaļā atjaunota 29.12.2020.