2012.gads

Saistošie noteikumi Nr.7/2012
Mārupē, 2012.gada 25.janvārī

 Par Mārupes novada pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.
 2. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 10 925 299 LVL (Pielikums Nr.1);
 3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 13 546 697 LVL (Pielikums Nr.2 un Nr.3);
 4. Budžeta deficīts 2 621 398  LVL, budžeta deficītu segt no 2011.gada pamatbudžeta atlikuma.
 5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 72 594 LVL un izdevumus 72 594 LVL (Pielikums Nr.4);
 6. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 LVL;
 7. Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2012.gada sākumā 2 621 398  LVL;
 8. Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2012.gada sākumā 445.00 LVL;
 9. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25% no summas, kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem;
 10. Pieņemt zināšanai, ka plānotās kreditoru saistības uz 01.01.2012.g. ir 78 326 LVL (īstermiņa) un 5 294 524  LVL (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 453 952,- (Pielikums Nr.5).
 11. Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās partnerības projekta – PII „Zeltrīti” saistības turpmākajiem 18 gadiem, atmaksājamās būvniecības izmaksas 1 985 262,09 LVL apmērā ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā 5,549% un mainīgā daļā 6 mēnešu Eiropas starpbanku tirgus likme (EURIBOR) (pielikums Nr.6)
 12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Informācija sadaļā atjaunota 18.09.2017.