Īstenotie ES fondu projekti

Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā

Plakāts

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu “Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā” (Nr. 22-04-AL04-A019.2205-000001).

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024.gada 30.aprīlim

Projekta ietvaros tiks:

 • izbūvētas trīs laipas, lai nodrošinātu iespēju droši šķērsot takas maršrutā esošus grāvjus;
 • maršruta mitrākajā vietā uzstādīta koka laipu taka;
 • ainaviskā vietā pie purva ezeriņa uzstādīts vides objekts - foto rāmis/sols;
 • takas garumā uzstādīti četri soli;
 • uzstādīti trīs stendi ar izglītojošu informāciju.

Projekta mērķis ir radīt iespēju sabiedrībai aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, izzinot purvu ekosistēmu. Izveidojot publisko infrastruktūru Medemu purvā, tiks veicināta veselīga brīvā laika pavadīšana iedzīvotājiem un veicināta tūrisma attīstība.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 45 000 un Mārupes novada pašvaldības finansējums EUR 5 000.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

Bezmaksas vingrošanas nodarbības

ES logo rinda

Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā visas vasaras garumā no 8.maija līdz 28. septembrim organizēja brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā.


Nodarbības notiek:
•    sporta laukumā (Gerberu ielā 1, Mārupē); 
•    Mārupes pamatskolas sporta laukumā (Viskalnu ielā 7, Tīrainē);
•    pie skeitparka (Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē);
•    sporta laukumā (Sila ielā 14, Babītē).


Dalībnieku reģistrācija uz vietas. Lai piedalītos nodarbībās, noteiktajā laikā un vietā jāierodas uz treniņu, jābūt sportošanai piemērotā apģērbā un apavos, kā arī līdzi jāpaņem ūdens.
Nodarbībās tiks veikti gan kardio, gan spēka, gan arī stiepšanās vingrinājumi, ņemot vērā atšķirīgo dalībnieku vecumu un sagatavotības līmeni.

 

SPORTA LAUKUMĀ

GERBERU IELĀ 1, MĀRUPĒ

MĀRUPES PAMATSKOLAS

SPORTA LAUKUMĀ

VISKALNU IELĀ 7, TĪRAINĒ

PIE SKEITPARKA

MAZCENU ALEJĀ 3/1,

JAUNMĀRUPĒ

SPORTA LAUKUMĀ

SILA IELĀ 14, BABĪTĒ

No 9. maija  līdz  28. septembrim

otrdienās un ceturtdienās no

plkst. 18:20 – 19:20

No 8. maija līdz  27. septembrim

pirmdienās un trešdienās

no plkst. 18:30 – 19:30

No 9. maija  līdz  28. septembrim

otrdienās un ceturtdienās no

plkst.19:40 – 20:40

No 9. maija  līdz  28. septembrim

otrdienās un ceturtdienās no

no plkst.19:00 – 20:00

 

Dalība nodarbībās ir bez maksas. Nodarbības notiek Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”

(Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Foto

Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana

logo

Mārupes pašvaldība īsteno projektu “Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana” (Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000003).

Projekta mērķis ir labiekārtot teritoriju Bebru ielā 10, Mārupē pie topošās vietējās produkcijas tirdzniecības ēkas.

Projekta ietvaros 2020./2021. gada būvniecības sezonās Mārupē, Bebru ielā 10 tiks labiekārtota teritorija aptuveni ~2837 m2 platībā, ierīkojot cietā seguma laukumus un divus celiņus, kas būs lietojami arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tiks uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu turētāji, kā arī uzstādīts informācijas stends. Paralēli, ar projektu nesaistīti, pašvaldība teritorijas DR daļā ierīkos apgaismojumu un apzaļumos teritoriju. Veicamie darbi un apjomi tiks precizēti būvprojektā.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 13 500 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.  

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos portālos.

Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē

projekts

Mārupes pašvaldība īsteno projektu “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr. 19-04-AL04-A019.2102-000002).
Projekta mērķis ir izveidot amatnieku, mājražotāju un mākslinieku produkcijas popularizēšanas un noieta vietu, kur tiktu arī sniegta informācija par tūrisma pakalpojumiem.

Projekta ietvaros 2020./2021. gada būvniecības sezonās paredzēts Mārupē, Bebru ielā 10 izveidot vietējās produkcijas tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu. Tiks uzbūvēta neliela izmēra ēka ar tirdzniecības zāli, noliktavu un publisko tualeti. Ēkai tiks pievienotas visas nepieciešamās komunikācijas – ūdensvads, kanalizācija un elektrotīkls.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 35 000 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.  

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos portālos.

Co2mmunity – projekts zaļākai nākotnei

projekts

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

Vairāk informācija par projektu: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi 

Jauniešu centra izveide un sporta laukuma labiekārtošana

logo

Mārupes novada pašvaldība ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno divus projektus “Jauniešu centra izveide” (Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000002) un “Sporta laukuma labiekārtošana” (Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000004).

Projekta ietvaros uzbūvēta neliela ēka Dreimaņu ielā 12, kuras telpas paredzētas Jauniešu Domes, izglītojošu semināru un interešu nodarbību norisei. Teritorijā ieklāts bruģēts celiņš, uzstādīts viedais soliņš, kas uzkrāj saules enerģiju un dod iespēju uzlādēt ierīces. Teritorijā izvietota atkritumu urna, kuras aizpilde tiek kontrolēta ar sensora palīdzību, šādi jauniešiem testējot mūsdienās pieejamo sensoru efektivitāti, praktisko pielietojamību un, balstoties uz secinājumiem, tiek dota iespēju izvirzīt jaunas idejas praktiskai saimniekošanai kā mājsaimniecības, tā novada līmenī.

Mārupes novada pašvaldība ir noslēgusi apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu ar apvienību SIA “Kvites” un SIA “DL BŪVE”, kas iekļauj gan projektēšanas, gan būvniecības, gan vides labiekārtošanas izmaksas.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 58 194 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. 

jauniešu centrs

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos tīklos.

Publisko bezvadu interneta piekļuves punktu uzstādīšana Mārupes novadā

ES

Mārupes pašvaldība ir saņēmusi dotāciju 15 000 EUR apmērā darbības “WiFi4EU interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās” (nolīguma Nr. 2-2019/001538-040488) ietvaros. 

Publisko bezvadu interneta piekļuves punktu uzstādīšanu 100 % apmērā finansē “The Connecting Europe Facility of the European Union”.

Projekta mērķis ir uzstādīt bezmaksas publiskos bezvada interneta piekļuves punktus Mārupes novadā:
1) Gerberu ielas sporta laukumā, Gerberu ielā 1, Mārupē;
2) Bērnu laukumā Jaunmārupē, “Ūdensrozes”, Jaunmārupē;
3) Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5, Jaunmārupē;
4) Mārupes valsts ģimnāzijas stadionā, Kantora ielā 97, Mārupē;
5) Konrādu skvērā, Konrādu iela 7, Mārupē;
6) BMX trasē, Tīraines dārzi - 6, Tīrainē;
7) Skeitparkā Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē;
8) Mārupes kultūras namā, Daugava ielā 29, Mārupē;
9) Mārupes Sporta centrā, Kantora ielā 97, Mārupē.

Lai izmantotu bezmaksas internetu, mobilajā tālrunī atver pieejamo WiFi piekļuves punktu sarakstu un izvēlies WiFi4EU.

Projekts īstenots līdz 2021.gada februārim. 

Projekts paredz, ka vismaz trīs gadus pēc tīkla ierīkošanas iedzīvotājiem un viesiem bez maksas tiks piedāvāts augstas kvalitātes bezvadu internets.

Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana

ES līdzfinansē

Nr. 8.1.2.0/17/I/006

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Projektā plānotās darbības, kas tika veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru:

1. Veikta izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus. Ieviesti mūsdienīgi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iegādāts aprīkojums. Iegādātas ergonomiskas mēbeles.

2. Mārupes Valsts ģimnāzijas vecajā korpusā:

1) pārbūvētas divas multifunkcionālu mācību telpas;

2) veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;

3) ieviesti mūsdienīgi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iegādāts aprīkojums;

4) mācību kabineti aprīkoti ar ergonomiskām mēbelēm.

Projekta īstenošanas rezultātā tika modernizēta viena vispārējās izglītības iestāde - Mārupes vidusskola, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot piebūves pilnu pabeigtību. Vidējais izglītojamo skaits (labuma guvēji no projekta īstenošanas)  - 1 410 skolēni (2020.gadā).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 335 127,29 euro, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 euro un valsts budžeta finansējums 55 676,83 euro.

Projekts t īstenots no 01.2018. – 12.2020.

Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

ES

Mārupes pašvaldība īstenojusi projektu “Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” (Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000004). 

Projekta mērķis - vietējās nozīmes kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas iekštelpu kreisā spārna sakārtošana, ar mērķi paaugstināt telpu pieejamību un uzturēšanās kvalitāti tajās.

Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī/vasarā Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4, Švarcenieku muižā notika renovācijas darbi, kreisajā spārnā atjaunojot grīdas segumu, restaurējot koka iekšdurvis, atjaunojot griestu un sienu virsmas, tās krāsojot, pārkārtojot iekšējos elektrotīklus, uzstādot ugunsdzēsības signalizāciju un jaunus gaismekļus. Papildus tika izveidota interaktīva digitālā projekcija, kas ļauj apmeklētājiem radoši pavadīt laiku, iegūt jaunas zināšanas interaktīvā veidā ar izstrādātās programmatūras palīdzību. 

Projekta īstenošanai pašvaldība tika piesaistījusi finansējumu 45000 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošināja pašvaldība.  Kopējais projekta finansējums: 50000 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://www.lad.gov.lv/lv/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos tīklos.

Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrāde

ES

Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns tika izstrādāts Rīgas plānošanas reģiona koordinētā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju ietvarprogrammas “Horizon 2020” projekta “Nodrošināt neitrāla oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam”, C-TRACK 50 ietvaros. Plāna izstrādi veica SIA Ekodoma. 

Ar plānu var iepazīties šeit: https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti

Pieredzes apmaiņas vizītes Reikjavīkā un Karlskrūnā

es

2019. gadā Mārupes novada dome saņēma uzaicinājumu no Reikjavīkas pilsētas pašvaldības Islandē un Karlskrūnas pilsētas pašvaldības Zviedrijā doties pieredzes apmaiņas vizītēs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” līdzfinansētā projekta “Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo pilsētu risinājumiem Islandē un Zviedrijā” (Exchange of experiences and best practices on creation of smart cities initiatives in Iceland and Sweden) ietvaros (Nr. PA-GRO-1272).

2019. gada septembrī astoņi pašvaldības speciālisti apmeklēja Reikjavīku, kur iepazinās ar ģeotelpiskās informācijas sistēmas lietojumu viedās pilsētas kontekstā, metodoloģiju pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, pakalpojumu dizaina veidošanā, alternatīvo energoresursu izmantošanas iespējām, viedo apgaismojumu un citiem viedajiem risinājumiem. 

2020. gada februārī norisinājās vizīte Zviedrijā, kur viens no galvenajiem diskusiju tematiem bija ģeotelpiskās informācijas sistēmas darbība un uzturēšana, tostarp datu pārvaldība, atvērtie dati (open data) un 3D modelēšana (nākotnes būvniecības projektu atainošana 3D).

Dalība  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes projektos (Nordic – Baltic Mobility project) sniedz iespēju iegūt plašāku skatījumu specifiskās jomās, kas ļauj pašvaldībā pieņemt pārdomātus un uz novada attīstību vērstus lēmumus.

Kopējais projekta finansējums: 10738,45 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 45%.

Ceļa C-10 pārbūve

es

Mārupes pašvaldībai ir piešķirta kvota 260 000 eiro apmērā projekta “Ceļa C-10 pārbūve” (Nr. 18-04-A00702-000105) īstenošanai. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta ietvaros 2019.gadā tiek veikta ceļa C-10 (Mazieķi – Priedāji – Stīpnieku ceļš) posmā no valsts vietējā autoceļa V-14 Jaunmārupe – Skulte līdz īpašumam ar kadastra Nr. 80760060117 pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots Skultes ciema savienojums ar novada administratīvo centru, kā arī tiks nodrošināta piekļūšana lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas zemei. 

Saskaņā ar būvprojektu pārbūvējamā ceļa posma garums ir 1412 m. Ceļa platums pēc pārbūves būs 7 m. Būvprojektā paredzēta brauktuves paplašināšana vietās, kur tas ir nepieciešams. Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījuma pamata kārtu un minerālmateriālu maisījuma virskārtu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 298 439,23 eiro. No tām 260 000 eiro publiskais finansējums un 38 439,23 eiro pašvaldības finansējums.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

Nr. 1-08/304/2018

Mārupes novada pašvaldība īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”.

Projekta mērķis ir vides infrastruktūras sakārtošana Mārupes novadā, izveidojot decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu normatīvo aktu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu prasības, un samazinātu decentralizēto kanalizācijas sistēmu radītos draudus cilvēku veselībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada septembra beigām Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes nov. tiks iekārtots decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts, lai novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 77 500,00 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums ir 46 500,00 EUR jeb 60% no kopējām projekta attiecināmajam izmaksām, pārējais finansējums 31 000 EUR ir pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 18.06.2018. – 31.10.2019.

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Iveta Eizengrauda, tālr.: 67149876, e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

lvaf1.jpg

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada pašvaldība no 07.07.2017. līdz 06.12.2018. īstenoja Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016).

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamu ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015. noteiktajā termiņā attīstīt savu komercdarbību, radot jaunas darba vietas un veicot nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Projekta ietvaros tika veikta ielu un ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, pārbūvējot ceļu C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku ielu posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai, ceļu C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam un ceļu C-13 no Dzirnieku ielas līdz Stīpnieku ceļam.

Projekta īstenošanas rezultātā: 
1) vairāk kā 17 komersanti guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā; 
2) komersanti, kas guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, radījuši vairāk kā 81 jaunu darba vietu; 
3) no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos sasniegušas vairāk kā 3 554 933 eiro.

Projekta kopējās izmaksas - 2 344 017 eiro. No tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 478 869 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 098 eiro.

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde pirmskolas izglītības iestādei “Mārzemīte” un Mārupes vidusskolai

Ģerbonis

 

IZM

 

 

Sportam

 

Īstenošanas laiks: līdz 01.11.2016.

Projekta rezultāts pirmskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” – iegādāts sporta inventārs un aprīkojums pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai: vingrošanas soli, vingrošanas nūjas, basketbola bumbas, masāžas bumbas, porlona bumbas, kaste bumbām, florbola vārti, nūjas un bumbas, basketbola grozs ar statīvu, masāžas un balansēšanas puslodes, lecamauklas, futbola vārti, sporta paklāji, barjeras, tunelis, piepūšamās puslodes, mīksto formu komplekts, trepītes, plaukstas un pēdas neslīdošs komplekts kā arī batuts. Iegādāto inventāru izmantos visi izglītības iestādes audzēkņi – 280 bērni, kas veicinās bērnu veselības nostiprināšanu un daudzpusīgas personības veidošanos.

Projekta rezultāts Mārupes vidusskolā – papildināta un uzlabota sporta inventāra bāze ar kvalitatīvu un atbilstošu inventāru – futbola stadiona apavu birsti, kā arī futbola, basketbola un volejbola bumbām, lai nodrošinātu projekta “Sporto visa klase” īstenošanu 2016/2017 mācību gadā. Iegādāto inventāru varēs izmantot ne tikai projekta “Sporto visa klase” ietvaros papildus fakultatīvajās sporta nodarbībās, bet arī atbilstoši apstiprinātās izglītības programmas mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai visiem vidusskolas skolēniem, kustību rotaļām un organizējot dažādas sacensības un turnīrus. 
 
Projekta mērķis ir uzlabot Mārupes novada vispārējo izglītības iestāžu sporta, tajā skaitā arī pirmsskolas izglītības iestāžu sporta inventāra (materiālo) bāzi, tādejādi sekmējot attiecīgā vispārējā izglītības posma vajadzībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvi, kā arī lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo veselību.

Projekta kopējā summa EUR 6819,60, tajā skaitā:

Valsts budžeta finansējums EUR 3409,80

Pašvaldības finansējums EUR 3409,80

Bumbas

Velo apkopes stendu uzstādīšana

PROJEKTS (Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001) “Velo apkopes stendu uzstādīšana”

Mārupes novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta Nr.16-04-AL04-A019.2201-000001 “Velo apkopes stendu uzstādīšana” atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un uzsākusi projekta īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakš pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” 2.1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2017.gada 1.jūlijam

Projekta rezultāts: Mārupes novadā pieejamas trīs pašapkalpošanās velo apkopes stacijas Mārupē, Konrādu skvērā, Konrādu ielā 7, Jaunmārupē pie Dienas centra “Švarcenieki”, Mazcenu alejā 4 un Skultē pie Dienas centra “Skulte”, Skultes ielā 31. Projekta īstenošanas rezultātā novadā pieejamas trīs vietas ar iespēju pavadīt brīvo laiku, darbojoties jaunās sabiedriskās aktivitātēs, veicot sīkus velosipēdu remontdarbus.

Publiskais velo pumpis un velo remontu stends sastāv no:

Publiskais velo pumpis:

 • Slīpēta nerūsējošā tērauda korpuss;
 • Stingri valcēts uzgalis no metāla

Publiskais velo remonta stends:

 • Slīpēta nerūsējošā tērauda korpuss;
 • 2 skrūvgriežņi +/-;
 • 2 stellatslēgas;
 • 2 riepu maiņas lāpstiņas;
 • 1 komplekts ar seškantēm;
 • 1 multifunkcionāla atslēga

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās sabiedriskās aktivitātēs, tādā veidā palielinot vietas attīstību un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta kopējā summa EUR 3956,70, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 3561,02 un Mārupes pašvaldības finansējums EUR 395,68

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lvun sociālajos portālos (facebook.com/pierigaspartneriba/ | instagram.com/pierigas_partneriba | twitter.com/VRG_Pieriga

ES līdzfinansē

Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā

Mārupes pašvaldība īsteno projektu “Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā” (Nr. PA-GRO-1000). Projekts tiek īstenots Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai ietvaros.

Projekta ietvaros Mārupes pašvaldības speciālisti dosies pieredzes apmaiņā uz Gavle pašvaldību Zviedrijā un Kolding pašvaldību Dānijā, lai dalītos pieredzē par tādām tēmām kā zaļais iepirkums, tā piemērošanas iespējas būvniecības projektos, teritorijas plānošana un publiskās infrastruktūras attīstīšana.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir saņēmusi Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas finansējumu 4390 EUR apmērā.

pohja-balti_mobiilsusprogramm.jpg

Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana

Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000002

Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli novadā – Švarcenieku muižas parku.

Projekta ietvaros 2018.gada būvniecības sezonā plānots atjaunot stādījumu struktūru, saglabājot vēsturisko izskatu, izveidot funkcionāli izmantojamu celiņu tīklu ar atpūtas vietām, soliņiem, atkritumu urnām un velo turētājiem, uzstādīt informācijas stendu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 50 000 EUR, no tām 45 000 EUR finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Pašvaldības līdzfinansējums ir 5 000 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

ES līdzfinansē

Skultes dabas un atpūtas parka izveide

Nr. 17-04-AL04-A019.2202-000001

Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā, izveidojot atpūtas parku.

2018.gada būvniecības sezonā parkā pie dienas centra “Skulte” tiks izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas līdzsvaru laipas.

Projekta budžets ir 101 660,45 EUR. Attiecināmās izmaksas 50 000 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 45 000 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.


ES līdzfinansē

Pārvietojamo tribīņu, pārvietojamo strītbola grozu un apbalvošanas podestu iegāde

Projekta mērķis ir iegādāties āra pasākumu rīkošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus – pārvietojamās skatītāju tribīnes, pārvietojamus strītbola grozus un apbalvošanas podestu.

Projekta īstenošanas rezultātā:
1) Mārupes pašvaldības rīcībā būs tribīnes, līdz ar to novada pasākumu dalībniekiem būs iespēja ērti vērot sporta un kultūras pasākumus brīvā dabā;
2) pašvaldībai būs strītbola grozi, kurus izmantot sacensību organizēšanai brīvā dabā;
3) sporta sacensību apbalvanošana būs iespējama saskaņā ar visiem priekšrakstiem – uzvarētāji attiecīgi iegūtajai vietai varēs izkārtoties uz apbalvošanas podestiem;
4) vietējiem iedzīvotājiem būs pieejams aprīkojums sabiedrisko aktivitāšu, t.sk. kultūras un sportu dažādošanai.

Projekta kopējais budžets: EUR 20 628.08
Publiskais finansējums: EUR 15 353.20

LAD

Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs

Mārupes novada Dome ir saņēmusi Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai finansējumu projekta „Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs” īstenošanai.

Projekta mērķis ir dalīties pieredzē par to, kā samazināt lidostas negatīvo ietekmi uz vidi.

Projekta ietvaros paredzētas divas pieredzes apmaiņas vizītes – 2015.gada jūnijā uz Vantaa pilsētu Somijā, bet 2015.gada septembrī paredzēta tikšanās ar Vastra Gotaland apgabala administratīvo vadību Gēteborgā Zviedrijā.

Vantaa pilsētā tāpat kā Mārupē atrodas valsts lielākā starptautiskā lidosta – Helsinku lidosta. Savukārt Vastra Gotaland apgabala administratīvā vadība Gēteborgā Zviedrijā uzrauga lielākās Zviedrijas lidostas.

Projektu ar 4000 EUR līdzfinansē Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programma publiskajai administrācijai.

Nordic logo

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus” (Nr. KPFI-16/47) mērķis ir divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 kilometri, elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.

Vienu elektromobili izmantosim pašvaldības administrācijas vajadzībām, bet otru pašvaldības policijas vajadzībām.

Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju samazināšanu Mārupes novadā.

Projekta kopējās izmaksas – 54 000.00 EUR. KPFI līdzfinansējums 37000.00 EUR, Mārupes novada Domes līdzfinansējums 17 000 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.decembrim.

KPFI LOGO

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes 

KPFI LOGOMārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā” (Identifikācijas Nr. KPFI-15.2/117) īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jaunmārupes sākumskolas ēkā, izmantojot atjaunojamo energoresursu – sauli. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas (paneļus), kas nodrošinātu daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņu, kā arī daļēji nomainīt esošo apgaismojuma sistēmu uz energoefektīvāku apgaismojumu izglītības iestādes telpās.

Piegādātās enerģijas ietaupījums 63363 kWh/gadā.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,601 kgCO2/Ls; CO2 ietaupījums 20500,11 kgCO2/gadā.

Projekta ietvaros:

 1. Tiks uzstādīta saules siltuma enerģijas kolektoru sistēma, kas sastāv no 25 plaknes absorbcijas kolektoriem ar kopējo platību 50 kvadrātmetri un nominālo jaudu 34,5 kW. Saules kolektoru sistēma paredzēta siltā ūdens sagatavošanai. Pirms projekta ieviešanas kā siltuma enerģijas avots tiek izmantota ciemata centralizētā siltuma apgādes sistēma.
 2. Tiks uzstādīta saules PV paneļu sistēma elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem. Projektā paredzēts uzstādīt sistēmu ar 80 PV paneļiem ar kopējo nominālo jaudu 20kW. Sistēma paredzēta elektroenerģijas iegūšanai pašpatēriņa daļējai nodrošināšanai.
 3. Iekštelpās uz energoefektīvām tiks nomainītas 140 spuldzes. 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 55650.00 (EUR 79 182.82)
Mārupes novada finansējums: LVL 21550.00 (EUR 30 662.89)
KPFI līdzfinansējums: LVL 34100.00 (EUR 48 519.93)

Projekta īstenošanas laiks: 10.12.2013. – 30.06.2014.

Ceļā uz iekļaujošu izglītību

2012.gada 26.jūlijā Mārupes novada Dome noslēdza līgumu Nr. 2012-1-TR1-COM13-394662 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” (Towards Inclusive Education) īstenošanu.

Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir no Turcijas – Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü).

Projektā piedalās:

 1. Mārupes novada Dome
 2. Mārupes pamatskola
 3. Jaunmārupes sākumskola
 4. Dienas centrs „Švarcenieki”
 5. Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
 6. Toki pamatskola (Toki İlköğretim Okulu)
 7. Rehberlik ve Araştırma Merkezi
 8. Kilis Eğitime Katkı ve Koruma Derneği

Projekts tiek īstenots no 01.08.2012. – 31.07.2014.

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona (Turcijā) izglītības iestādēs.

Tā ietvaros tiks izzināta sociāli izglītojošā atbalsta sistēma skolēniem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un skolēniem ar tādām mācību grūtībām kā disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

Projekta partneri dalīsies pieredzē un zināšanās par skolu attīstības un stratēģijas plāniem, mācību stundu plāniem un mācību kvalitātes pārraudzības sistēmu.

Projektā iesaistīto partneru sadarbības vadmotīvs ir iekļaujošas izglītības labas prakses pārņemšana un izplatīšana.

Paredzams, ka dalība projektā uzlabos iesaistīto speciālistu – skolotāju un metodiķu pedagoģiskās prasmes, sniegs jaunas zināšanas didaktiskajās metodēs, dos nepieciešamās zināšanas darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks organizēti semināri, kā arī izstrādāts informatīvs buklets, kurā tiks iekļauti labas prakses piemēri un cita noderīga informācija iekļaujošas izglītības jomā. Paredzam, ka ar tā palīdzību tiks uzrunātas izglītības iestādes, sociālie dienesti un sabiedrība kopumā par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekļaujošajā izglītībā.

Projekta ietvaros plānotas 24 mobilitātes no Latvijas uz Turciju un 24 mobilitātes no Turcijas uz Latviju.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 26270,00. No Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem paredzētais kopējais projekta finansējums ir EUR 24 502,50, savukārt Mārupes novada Domes līdzfinansējums – EUR 1767,50.

Par publikācijas saturu ir atbildīga Mārupes novada Dome un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

Mūžizglītība

Projekta aktualitātes

Uzsākta projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” īstenošana

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Ilona Laizāne

Pieredzes apmaiņas vizīte Turcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās eksperte Valda Zoša

Turcijas izglītības sistēmas pārstāvji viesojas Mārupē

Izstāde Mārupes pamatskolā projekta “Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros

Izstāde Jaunmārupes sākumskolā projekta “Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros

Vienoti kopā ceļā uz iekļaujošu izglītību dienas centrā „Švarcenieki”

Jaunmārupes sākumskolā esam ceļā uz iekļaujošu izglītību

„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” Jaunmārupes sākumskolas ikdienā

„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” Mārupes novadā un Pierīgas novadu semināros

Ceļā uz iekļaujošu izglītību: Darbs ar izglītojamiem, kuriem ir valodas sistēmas traucējumi

Ceļā uz iekļaujošu izglītību Mārupes pamatskolā

Pieredzes apmaiņas vizīte Kilis pilsētāTurcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

Turcijas izglītības sistēmas pārstāvji viesojas Mārupē

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” noslēguma pasākums

Noticis Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” noslēguma pasākums

Prezentācijas

Prezentacija par projekta partneriem

Starptautiko vizīšu pārskati

Pirmās mobilitātes novērtējums

Vairāk informācijas par vizīti lasīt šeit.

Otrās mobilitātes novērtējums

Vairāk informācijas par vizīti lasīt šeit.

Buklets “Iekļaujošā izglītība mums apkārt”

Speciālā izglītība Turcijā

Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Viršu ielā 20

Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot teritoriju Viršu ielā 20, Tīrainē.

Projekta ietvaros labiekārtojamā teritorija atrodas Tīraines ciema daudzdzīvokļu māju pagalmā. Uz zemes gabala atrodas novecojušas bērnu rotaļu iekārtas un tehniska būve – sašķidrinātās gāzes pazemes tvertnes. Laukumu ieskauj daudzdzīvokļu mājas (386 dzīvokļi), dienas centrs jauniešiem un senioriem, pašvaldības komunālo pakalpojumu sniedzēja administratīvā ēka, ģimenes ārstu prakse. Tuvāko māju pretējā pusē atrodas pašvaldības izveidots apgaismots aktīvās atpūtas laukums ar basketbola grozu, skrituļošanas rampām, soliņiem un atkritumu urnām.

Plānojot pagalma rekonstrukciju, 2013.gada sākumā pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības pagalma apdzīvošanai.
Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus un esošo situāciju, projekta ietvaros plānots:

 • izbūvēt jaunus pastaigu celiņus iemīto taku vietās;
 • izveidot atpūtas vietas ar soliņiem, galdiem un atkritumu urnām;
 • demontēt nolietotās bērnu rotaļu iekārtas un uzstādīt jaunas, dažāda vecuma bērniem paredzētas rotaļu ierīces koksnes šķeldas seguma laukumā;
 • demontēt vecos un uzstādīt jaunus soliņus esošo vietā un jaunās vietās;
 • uzstādīt velosipēdu turētāju;
 • izveidot dekoratīvos stādījumus.

Projektu nepieciešams īstenot, lai Tīraines iedzīvotājiem un viesiem būtu pieejama vieta pasīvai brīvā laika pavadīšanai ārpus telpām tuvu dzīvesvietai.

Plānotais projekta budžets

Kopējais projekta budžets: LVL 46 785
Pieprasītais publiskais finansējums: LVL 13 095

LAD

Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines ielā 14

Tīraines ciemā tiek īstenots projekts „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines ielā 14”.

Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot teritoriju Tīraines ielā 14, Tīrainē.

Labiekārtojamais zemes gabals atrodas Tīraines ciema teritorijā un jau vēsturiski veidots kā publiska atpūtas zona ar bērnu rotaļu laukumu, pastaigu celiņiem un apstādījumiem. Uz zemes gabala atrodas neliela tehniska būve – sūkņu māja. Līdzās tam atrodas piecas daudzdzīvokļu mājas, biroja ēkas un individuālās dzīvojamās mājas. Betona plākšņu seguma celiņi, bērnu rotaļu ierīces, soliņi un citi labiekārtojuma elementi kalpojuši apmēram trīsdesmit piecus gadus un ir nolietojušies. Būtiski remonti nav veikti.

Plānojot skvēra rekonstrukciju, 2012.gada nogalē pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības skvēra izmantošanai. Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus un esošo situāciju, projekta ietvaros esam paredzējuši:

 • rekonstruēt esošos celiņus, demontējot nolietoto betona plākšņu segumu un izbūvējot jaunu;
 • demontēt nolietotās bērnu rotaļu iekārtas un uzstādīt jaunas, dažāda vecuma bērniem paredzētas rotaļu ierīces koksnes šķeldas seguma laukumā;
 • uzstādīt āra trenažierus pieaugušajiem;
 • izveidot cietā seguma laukumu pie esošā ielu basketbola groza;
 • demontēt vecos un uzstādīt jaunus soliņus esošo vietā un citās vietās;
 • uzstādīt velosipēdu turētāju un atkritumu urnas;
 • izveidot atpūtas vietu galda spēļu spēlēšanai.

Projektu nepieciešams īstenot, lai Tīraines iedzīvotājiem un viesiem būtu pieejama mūsdienīgi labiekārtota vieta aktīvai  un pasīvai brīvā laika pavadīšanai ārpus telpām tuvu dzīvesvietai.

Plānotais projekta budžets

Kopējās projekta izmaksas: LVL 62 744
Pieprasītais publiskais finansējums: LVL 13 095

LAD

Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki”

Dienas centrā „Švarcenieki” tiek īstenots projekts „Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki”” (Nr. 13-04-LL37-L413101-000005).

Projekta mērķis ir veicināt pakalpojumu pieejamību dienas centrā „Švarcenieki”, iegādājoties mēbeļu komplektu radošajai darbnīcai”, kas nepieciešams, lai dienas centra klienti spētu iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs: gleznošanā, veidošanā, filcēšanā u.tml.

Projektu līdzfinansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta izmaksas bez PVN: LVL 1924.00
Publiskais finansējums: LVL 1731.60

LAD

Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām

Tiek īstenots projekts Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai ietvaros „Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām”.

Programmas piešķirtais finansējums: EUR 4000.

2013.gada sākumā Mārupes novada Dome saņēma uzaicinājumu no Nacka pašvaldības Zviedrijā un Moss pašvaldības Norvēģijā doties pieredzes apmaiņas vizītē Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai ietvaros.
Vizītes mērķis ir iepazīties ar abu pašvaldību sociālo sistēmu, kā arī nodibināt kontaktus iespējamai sadarbībai nākotnē.

Nordic logo

Ūdenskrātuves „Pavasari” krasta labiekārtošana

2013.gada vasarā Jaunmārupē tika īstenots projekts „Ūdenskrātuves „Pavasari” krasta labiekārtošana” (Nr. 12-04-ZL11-Z401101-000001).

Projekta mērķis ir labiekārtot 2011. gada vasarā iztīrītās ūdenskrātuves „Pavasari” krastu, tādejādi sakopjot un padarot pievilcīgu apkārtējo vidi, kur Jaunmārupes iedzīvotājiem un viesiem pavadīt brīvo laiku.

Projekta rezultātā Jaunmārupes iedzīvotājiem un visiem ir pieejama vieta, kur baudīt ainavisku un relaksējošu pastaigu un atpūtu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Zivsaimniecības fonds.

Projekta izmaksas bez PVN: LVL 20163.00
Publiskais finansējums: LVL 15807.64

EZF

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 

2013. gada vasarā Jaunmārupē tika īstenots projekts „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3/1” (Nr.12-04-LL37-L413201-000007).

Projekta mērķis ir izbūvēt ielas basketbola laukumu un iegādāties aktīvās atpūtas sporta ierīces Mārupes novada Jaunmārupes ciemā, Mazcenu alejā 3/1.

Pēc projekta īstenošanas Jaunmārupes iedzīvotājiem un viesiem ir nodrošinātas jaunas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai – ierīkots ielas basketbola laukums, uzstādīti jauni ielas vingrotāju rīki un soliņi atpūtai.

Paredzams, ka līdz ar labi aprīkotas aktīvās atpūtas zonas pieejamības nodrošināšanu, aizvien vairāk iedzīvotāju pievērsīsies aktīvai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, kas uzlabos viņu veselību, kā arī stiprinās ģimenes un kopienas saites.

Projektu līdzfinansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta izmaksas bez PVN: LVL 8393.98
Publiskais finansējums: LVL 7554.58

LAD

Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā

Mārupes novada Dome 2008.gada 9.jūnijā Domes telpās ir uzstādījusi publisko bezmaksas interneta pieejas punktu. Tas pieejams visiem Domes apmeklētājiem Domes darba laikā 2.stāvā, sekretariātā.

Publiskais interneta pieejas punkts tika uzstādīts projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā” (VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/1.3.2./000014/009) ietvaros, īstenojot  VPD 1. prioritātes „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” 1.3. pasākuma „Informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstība” 1.3.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”. Projekta ieviešanu nodrošināja nodibinājums „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” sadarbībā ar Rīgas domi.

Projekta mērķis – uzlabot ikviena iedzīvotāja iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai meklētu nepieciešamo informāciju, izmantotu valsts un pašvaldības pakalpojumus elektroniskā formātā, internetbankas un e-pasta pakalpojumus, iegūtu informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā.

Projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

 • publisko interneta pieejas punktu izveide,
 • pašvaldību darbinieku – konsultantu apmācība,
 • informatīvie un publicitātes pasākumi.

Interneta pieejas punkti ir svarīga infarstruktūras sastāvdaļa sekmīgai informācijas sabiedrības attīstībai Latvijā.Tādā veidā iedzīvotājiem tiek dota iespēja izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai pašvaldību iestādēs.

ERAF

Datortehnikas un sildamierīču iegāde Mārupes novada dienas centriem

Mārupes novada Dome īsteno projektu „Datortehnikas un sildamierīču iegāde Mārupes novada dienas centriem” (Nr.: 12-04-LL37-L413101-000013).

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta mērķis ir dienas centriem „Švarcenieki” un „Tīraine” iegādāties datortehniku un programmatūru, lai Mārupes novada iedzīvotājiem nodrošinātu tādus pakalpojumus kā piekļuvi datoriem un internetam, kā arī, lai nodrošinātu senioru apmācība darbā ar datoru un internetu. Vienlaicīgi dienas centram „Švarcenieki” tiks iegādātas sildamierīces, lai nodrošinātu drošu un energoefektīvāku dienas centra apsildīšanu gada aukstajos mēnešos, kas ir būtiski, lai dienas centrs spētu sniegt savus pakalpojumus visu gadu.

Paredzams, ka projekta īstenošanas rezultātā dienas centrā “Švarceneki” tiks izveidota datorklase, kā arī tiks ierīkota moderna dienas centra “Švarcenieki” apsilde.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 8497.03, t.sk. PVN. Publiskais finansējums – LVL 6268.30.

Projektu paredzēts īstenot līdz 01.05.2013.

LAD

Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija

Mārupes novada Dome īsteno projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.2/IPIA/VIAA/526).

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 32 380.50. To finansē no šādiem avotiem:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums;
 • Valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada janvāris līdz 2012.gada septembris.

Projekta ietvaros:

 • Mārupes vidusskolai iegādāti 24 stacionāro datoru komplekti un attīstīts 1 lokālais datortīkls.
 • Mārupes pamatskolai iegādāts 1 portatīvais dators un 1 multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvas tāfeles un projektora.
 • Jaunmārupes sākumskolai iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvas tāfeles un projektora.
 • Skultes sākumskolai iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvas tāfeles un projektora.

Projekta īstenošanas rezultātā Jaunmārupes sākumskola, Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola un Skultes sākumskola  nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās efektīvu informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekts  īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. To administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

ERAF

Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā

Mārupes novada Dome 2010.gada 30.augustā noslēdza Vienošanos Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018/7 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” īstenošanu.

Projektu paredzēts īstenot no 01.09.2010. līdz 28.02.2011.

Projekta mērķis ir sekmēt Mārupes novada pašvaldības darbinieku izpratni un zināšanas par to kā potenciālo projektu ideju novest līdz projekta iesnieguma iesniegšanas stadijai. Projekta ietvaros kā pamtaktivitāte uz kā tiks balstītas pārējās secīgās aktivitātes ir socioloģiskais pētījums – mārupiešu vajadzību izpēte un nākotnes redzējums. Balstoties uz kvalitatīvi veikta pētījuma/ vajadzību izpētes rezultātiem, tiks organizēts semināru cikls, kura laikā 50 Mārupes novada pašvaldības darbinieki, izveidojot darba grupas, izstrādās potenciālās projektu idejas, kas tiks apkopotas vienotā metodiskā materiālā un apgūs projekta iesnieguma sagatavošanas procesu, kā arī uzzinās kā piesaistīt un vaidot sadarbību ar potenciālajiem sadarbības partneriem nākotnes projektu ietvaros. Lai projekta īstenošana dotu maksimālu labumu Mārupes novadam, kā noslēguma aktivitāte tiks organizēta konference mārupiešiem kā brīva zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektu un pasākumu īstenošanu Mārupē.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

ESF

Programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība”

Pēdējā laikā daudz ir diskutēts par to, ka pašreizējā izglītības sistēma neatbilst nākotnes darba tirgus un valsts starptautiskās konkurētspējas prasībām, un tiek meklēti risinājumi izglītības sistēmas kvalitātes un ilgtermiņa konkurētspējas uzlabošanai.

Mūsdienu izglītības uzdevums vairs nav tikai nodrošināt pamatprasmju apguvi, bet izaudzināt konkurētspējīgus skolēnus, ar labām komunikācijas prasmēm, prasmēm risināt problēmas un patstāvīgi domāt. Būtisks jautājums līdz ar to ir arī pedagogu konkurētspēja un iespējas radošam pedagogu darbam, kas veici­nātu skolēniem un pašiem pedagogiem interesantu mācību procesu un paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties.

Lai sniegtu atbalstu pedagogiem,  Izglītības un zināt­nes ministrija 2009.gadā uzsāka Eiropas Sociālā fonda projektu “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekts ilga trīs gadus un iemantoja lielu pedagogu atsaucību.

Projekta laikā pedagogiem tika nodrošināts atbalsts trīs aktivitātēs: pārkvalificējoties, iegūstot papildu kvalifikāciju vai iesaistoties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Viens no darbības virzieniem bija apzināt un aicināt pedagogus dalīties ar savu labo pieredzi, lai redzētu, ka pozitīvu pārmaiņu rosinātājs var būt katrs skolotājs un kopīgi attīstot jaunas idejas un praksi, iespējams sasniegt daudz vairāk. Projekta ietvaros pedagogiem bija iespēja izveidot savu PORTFOLIO, sistematizējot savas iestrādnes, savu gadu gaitā uzkrāto pieredzi, vienlaikus pavērojot sevi no malas, pārliecinoties par savām spējām. PORTFOLIO bija iespēja apkopot savus labās prakses piemērus, kuros atklājās konkrētā pedagoga metodiskā jaunrade, parādot, kā skolēna līdzdalība maina viņa motivāciju mācīties, kā veicina viņa izaugsmi.

Mārupes novadā kopā visās projekta aktivitātēs tika atbalstīti 178 pedagogi un skolas atbalsta speciālisti. No tiem 6 pedagogiem otrajā aktivitātē tika nodrošināta nepieciešamā pārkvalifikācija sektorā­lās mobilitātes veicināšanai, prasmju un zināšanu pilnveide, savukārt 25 pedagogi profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pro­cesā trešajā aktivitātē atbalstīti divas reizes.

Trešajā aktivitātē IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 36 pedagogi, III kvalitātes pakāpi ieguvuši 94pedagogi un II kvalitātes pakāpi ieguvis 41 pedagogs.

Atbalstīto pedagogu sadalījums pa iestādēm:

 • Mārupes vidusskola – 69, no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 20 pedagogi
 • Mārupes pamatskola – 15, no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 2 pedagogi Jaunmārupes sākumskola – 38, no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 5 pedagogi
 • Skultes sākumskola – 13, no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 3 pedagogi
 • Mārupes mūzikas un mākslas skola – 17, no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 4 pedagogi
 • Pirmsskolas izglītības iestāde „Lienīte” – 17, no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvis 1 pedagogs
 • Pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti” – 6 pedagogi
 • Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” – 3, no tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvis 1 pedagogs

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes ieguvēju saraksts

Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece, projekta vadītāja Līga Kadiģe, atskatoties uz paveikto šī projekta darbības laikā, ar gandarījumu uzsver Mārupes novada pedagogu augsto profesionalitāti: „Projekts ļāva mums apzināties to, ka Mārupes novadā tiešām strādā pieredzes bagāti, augsta līmeņa profesionāli pedagogi. Turklāt ļoti dažādās jomās – gan vispārējā izglītībā, gan pirmsskolas un interešu izglītībā.

Daudzi pedagogi jau bijušā Rīgas rajona ietvaros ir vadījuši savu priekšmetu metodiskās komisijas un savu profesionālo pieredzi var nodot tālāk saviem kolēģiem. Projekta ietvaros pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem, kas ir labs veids, kā skolotājam saņemt pozitīvu novērtējumu savam darbam un saņemt idejas, kā pilnveidot savas metodes, atrast jaunus veidus, kā ieinteresēt un motivēt skolēnus mācību priekšmeta apguvē.Projekta laikā iegūtie kvalitātes pakāpes rādītāji turpmāk būs par pamatu pedagogu algu noteikšanai.”

Pedagogi, kas startējuši šai projektā, atzīst šī projekta nozīmīgumu un personīgos ieguvumus.

Andžela Sokolova, Mārupes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, LIZDA biedre deleģēta darbam Mārupes novada pašvaldības Pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijā, uzskata, ka projekts mudināja apkopot un sistematizēt savu pieredzi un uzkrātos materiālus, kā arī iespēju celt savu pašapziņu: „Projekts deva iespēju pārliecināties, ka esmu labs skolotājs, guvu gandarījumu par padarīto. Manuprāt, šī projekta mērķis bija apzināt novada labākos un spējīgākos pedagogus – sava priekšmeta speciālistus, kas veiksmīgi arī realizējās.”

Biruta Antoneviča, pirmskolas izglītības iestādes „Lienīte” vadītāja (4.pakāpe), kas arī darbojās vērtēšanas komisijā, norāda uz vairākiem ieguvumiem, piedaloties projektā: „Kā projekta dalībniecei šis projekts man bija stimuls savas pedagoģiskās pieredzes apkopošanai un izvērtēšanai un norādīja virzību uz pedagoģiskā darba pilnveidošanu.

Kā iestādes vadītājai –gandarījums par to, ka iestādē strādā zinoši, profesionāli pedagogi, jo visi pedagogi ir ieguvuši kādu no kvalitātes pakāpēm. Kā vērtēšanas komisijas priekšsēdētājai iestādē un kā vērtēšanas komisijas loceklei novada vērtēšanas komisijā – iespēju redzēt, kā strādā un organizē pedagoģisko darbu citās iestādēs un bagātināt savu pedagoģisko pieredzi ar jaunām atziņām.”

Mārupes pamatskolas direktore Sigita Sakoviča uzskata, ka galvenais guvums pedagogiem šajā projektā ir iespēja sevi apliecināt kā pedagogu, novērtēt savu darbu un saņemt argumentētu novērtējumu no skolas administrācijas, skolas vērtēšanas komisijas (arī pašvaldības komisijas). „Darbs ikdienā skolā pedagogiem pārvēršas par ierastu rutīnu, katrs dara savu darbu pēc labākajiem ieskatiem, bet šis projekts lika paskatīties uz savu darbu no malas, vai es kā pedagogs daru savu darbu visaugstākajā līmenī, kādas ir manas iespējas darboties plašāk – ārpus skolas.”

PII „Zeltrīti” pirmsskolas izglītības skolotāja Gunita Stafecka atzīst, ka pieņēmusi izaicinājumu un pieteikusies projektā, jo vēlējusies sevi pilnveidot un attīstīt, neapstājoties pie sasniegtā un uzstādot sev arvien jaunus mērķus. „Tagad ir gandarījums par paveikto un sasniegto III kvalitātes pakāpi, kas ceļ pašapziņu, apzinoties, ka nav vēl sasniegta pilnība. Projekta laikā apkopotā mape ir lielisks pedagoga darba prezentēšanas materiāls, kādam pēc manām domām būtu jābūt katram pedagogam. Projekta ietvaros ar iegūtajām kvalitātes pakāpēm var lepoties ne tikai pedagogs, bet arī iestādes vadītāja, kā arī Mārupes Dome. Liels paldies par piedāvātajām iespējām!”

Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

Projekta Nr. 11-04-LL37-L413201-000027

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iegādāties 250 krēslus, 15 saliekamus apaļas formas galdus, 12 saliekamus taisnstūrveida galdus, 1 projektoru un 1 izbīdāmu sienas ekrānu Mārupes Kultūras centram, lai rīkotu kvalitatīvus un mūsdienīgus kultūras pasākumus Mārupes novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2012.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 15575.06
Publiskais finansējums: LVL 11489.80
Pašvaldības pašu līdzekļi: LVL 1276.64 

LAD

Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā

Projekta nosaukums: „Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā”

Projekta numurs: Nr. 11-04-LL37-L413201-000032

Projekta īstenošanas laiks:  01.2012. – 04.2012.

Projekta mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sekmējot publisko pakalpojumu pieejamību sporta un ārpusskolas izglītības jomā:

1) nodrošinot sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamās skaņu iekārtas, kas sniegs iespēju atbilstoši reglamentam organizēt valsts mēroga sacensības, tādējādi pulcējot dalībniekus un līdzjutējus no Mārupes, tuvējiem novadiem un visas Latvijas;

2) izveidojot novusa klubu, kas darbosies Dienas centros „Švarcenieki” un „Tīraine” tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai;

3) nodrošinot iespēju apgūt sitamo instrumentu Marimba.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Tiks izpildīta viena no prasībām sacensību rīkošanai, t.i. Sporta centram vienmēr būs pieejamas skaņu iekārtas sacensību rezultātu un citas būtiskas informācijas paziņošanai, tādejādi nebūs apdraudēta iespēja rīkot valsts mēroga sacensības.
 • Novadā tiks izveidotas divas publiskas vietas, kur tuvu dzīvesvietai bez maksas iedzīvotāji varēs apgūt profesionālas novusa prasmes, ne retāk kā reizi ceturksnī paredzēts rīkot novusa turnīrus, kā arī tiks celta Mārupes novada novusa spēlētāju konkurētspēja citu novadu novusa spēlētāju vidū.
 • Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem tiks nodrošināta iespēja apgūt mūzikas instrumentu Marimba.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 10064.58
Publiskais finansējums: LVL 7424.69
Pašvaldības pašu līdzekļi: LVL 2639.89

LAD

Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1, Mārupē

Projekta nosaukums „Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1, Mārupē”

Projekta Nr. 11-04-ZL11-Z401101-000001

Projekta īstenošanas laiks: 01.2012. – 11.2012.

Projekta mērķis ir izbūvēt un labiekārtot skvēru Konrādu ielā, Mārupē, ar nolūku radīt un nodrošināt papildus rekreācijas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem un Mārupes viesiem.

Sagaidāmie rezultāti:

Projekta sagaidāmo rezultātu galvenais ieguvums vietējiem iedzīvotājiem būs vēl viena sakopta vieta Mārupes novadā, turklāt Mārupes centrā. Vieta, kur baudīt ainavisku un relaksējošu pastaigu ikvienam – gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, gan vecākiem ar maziem bērniem, gan jauniešiem. Turklāt šī rekreācijas iespēja tiks nodrošināta arī diennakts tumšajā laikā, jo skvērā paredzēts izbūvēt apgaismojumu.

Projekta izmaksas: 81215,00 Ls (publiskais finansējums 59912,73 Ls)

EZF

Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem

Projekta nosaukums: „Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem”

Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Projekta Nr.:10-04-LL37-L413101-000005

Projekta mērķis: Galvenais mērķis projekta ietvaros ir sakārtot lietus kanalizācijas sistēmu Jaunmārupē, Mazcenu alejā  6., 8. 10. daudzdzīvokļu māju piegulošajās teritorijās, lai vietējie iedzīvotāji varētu kvalitatīvi izmantot esošās iespējas un varētu dažādot savas sabiedriskās aktivitātes nākotnē.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 16575.79
Publiskais finansējums: LVL 10 274.25
Pašvaldības pašu līdzekļi: LVL 6301.54

LAD

Jaunmārupes dīķa “Pavasara ūdenskrātuve” renovācija

Projekta nosaukums: „Jaunmārupes dīķa “Pavasara ūdenskrātuve” renovācija”

Fonds: Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Fondu administrējošās iestādes: atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta Nr.:10-04-ZL11-Z401101-000002

Projekta mērķisir renovēt Jaunmārupes dīķi “Pavasara ūdenskrātuve”, tādējādi sakopjot un padarot pievilcīgu apkārtējo vidi.

Projekta īstenošanas laiks: 20.08.2010. – 30.09.2011.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 23449.86
Publiskais finansējums: 14415.90
Pašvaldības pašu līdzekļi: LVL  9033.99

EZF

Attīstošās vides inventāra iegāde bērnu fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināšanai

Mārupes novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu projektam, kas tiek īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projekta nosaukums “Attīstošās vides inventāra iegāde bērnu fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināšanai”

Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekta Nr.:11-04-LL37-L413201-000013

Projekta īstenošanas laiks:12.04.2011. – 30.06.2012.

Projekta mērķis ir nodrošināt Mārupes bērniem drošu aktīva brīvā laika pavadīšanas vidi, iegādājoties un uzstādot attīstošās vides inventāru bērnu fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināšanai pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte” teritorijā.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 14661.96
Publiskais finansējums: LVL 9013.50
Pašvaldības pašu līdzekļi: LVL 5648.46

LAD

Dienas centra „Švarcenieki” telpu vienkāršota renovācija

Mārupes novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projekta nosaukums “Dienas centra „Švarcenieki” telpu vienkāršota renovācija”

Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekta Nr.:11-04-LL37-L413201-000021

Projekta īstenošanas laiks:12.04.2011. – 31.12.2011.

Projekta mērķis: Veicot Dienas centra “Švarcenieki” telpu atjaunošanas, rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbus, sekmēt procesus, kas ļautu nodrošināt Dienas centra nepārtrauktu darbību ilgtermiņā, sniedzot vietējiem Jaunmārupes iedzīvotājiem nepieciešamos bezmaksas pakalpojumus, ko sniedz Dienas centra pieejamība, kā arī jaunu pakalpojumu izveidi.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 11423.48
Publiskais finansējums: LVL 7022.63
Pašvaldības pašu līdzekļi: LVL  4400.85

LAD

Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram

Mārupes novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu projektam, kas tiek īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

Projekta nosaukums „Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram”.

Projekta Nr.:11-04-LL37-L413201-000012

Projekta īstenošanas laiks:12.04.2011. – 31.12.2011.

Projekta mērķisir iegādāties skatītāju tribīnes ar 75 sēdvietām Mārupes Sporta centram, lai tas būtu piemērots dažādu sporta pasākumu organizēšanai kā vietējā, tā arī valsts mērogā.

Projekta ietvaros veicamās aktivitātes ir īstenotas. Projekta ietvaros Mārupes Sporta centram 26.07.2011. piegādātas un uzstādītas 5 pārvietojamās tribīnes.

Kopējās projekta izmaksas: LVL 2198.20
Publiskais finansējums: LVL 1351.35
Pašvaldības pašu līdzekļi: LVL 846.85

LAD

Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai

2010. gada 24.novembrī Mārupes novada Dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra noslēdza Vienošanos Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/104/095 par Eiropas Savienības fonda projekta „Speciālistu piesaiste Mārupes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” īstenošanu.Vienošanās noslēgta darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes„1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākuma„1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātes„1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros.

Projekta mērķis, piesaistot divus augsti kvalificētus speciālistus – finanšu ekonomistu un projekta koordinatoru, ir paaugstināt Mārupes novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmēt efektīvāku publisko pārvaldi un veicināt pārdomātu un efektīvu Mārupes novada attīstību. Saskaņā ar noslēgto Vienošanos divpadsmit kalendāros mēnešus speciālistu atlīdzību 100% apmērā, kas sastāda LVL 21 000, finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā Fonda starpniecību.

Projekta īstenošanas laiks bija no 2010. novembra līdz 2011. gada decembrim.

Projekts ir veiksmīgi noslēdzies un abi piesaistītie speciālisti turpinās iesāktos darbus.

Finanšu ekonomista galvenie pienākumi ir Mārupes novada pašvaldības un tās iestāžu budžeta plānošana, sastādīšana, kontrole un analīze. Pirmais nozīmīgais darbs – 2011. gada Mārupes novada pašvaldības un tās iestāžu budžets ir sastādīts un pieņemts. Šobrīd tiek izstrādāts 2012.gada budžets.

Projekta koordinatora galvenajos pienākumos ietilpst Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējuma piesaistīšana novadam nepieciešamu projektu realizēšanai un to vadīšana. 2011.gadā ir apzināti iespējamie finansējuma piesaistes avoti un veiksmīgi realizēti 3 projekti  Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros:

 •  „Attīstošās vides inventāra iegāde bērnu fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināšanai” ar kopējo budžetu LVL 14 661.96, no kuriem LVL 9013.50 ir pieprasītais publiskais finansējums.
 • „Dienas centra „Švarcenieki” telpu vienkāršota renovācija” ar kopējo budžetu LVL 11 423.48, no kuriem pieprasītais publiskais finansējums ir 7 022.63.
 • „Sporta pasākumu rīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram” ar kopējo budžetu LVL 2 198.20, no kuriem pieprasītais publiskais finansējums ir LVL 1 351.35.

Ir iesniegti vairāki projektu pieteikumi:

 • Rekreācijas iespēju nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1, Mārupē
 • Iekārtu un inventāra iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā
 • Kvalitatīvāka Mārupes novada pašvaldības darbinieku iesaiste Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā (iesniegti 2 projektu iesniegumi, apstiprināts -1)
 • „Pārrobežu sadarbība, lai izstrādātu kultūras pakalpojumus lauku teritorijās”
 • „Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde”

Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā, izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā

2011.gada 7.februārī Mārupes novada Dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza Vienošanos Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/113/052 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

Vienošanās paredz projekta„Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā, izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā” īstenošanu turpmāko 6 kalendāro mēnešu laikā. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot Vecozolu ielas apgaismojuma tīklu, ar mērķi uzlabot satiksmes drošību.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 37 400.00, no tām:
85% līdzfinansē ERAF, t.i., LVL 31 790.00
1,5% – Valsts budžeta dotācija, t.i., LVL 561.00
13,5% – pašvaldības budžets, t.i., LVL 5 049.00

ERAF

Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā

Projekta „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ietvaros esam iepazinuši plašās iespējas, kādas pieejamas, piedaloties dažādos sadarbības projektos gan kā partnerim, gan arī kā idejas iniciatoram. Veiksmīgai dalībai šajos projektos nepieciešamas labas idejas, uzticami sadarbības partneri un, kas ir ne mazāk būtiski – speciālistu spējas savienot tiešos darba pienākumus ar dalību projektos. Lai to sasniegtu:

 • jāpaaugstina speciālistu darba efektivitāte;
 • jādibina kontakti ar potenciālajiem sadarbības partneriem;
 • jāpārņem labā prakse no citām novadu pašvaldībām.

Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk laika, ko veltīt projektu ideju ģenerēšanai, gatavošanai un īstenošanai, pārņemot labo praksi no citām novadu pašvaldībām šo pasākumu īstenošanai un nodibinot sadarbību kopīgai dalībai projektos.

Projekta tiešā mērķa grupa ir pašvaldības darbinieki, t.sk. iestāžu vadītāji – projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistītie speciālisti.

Projekta iesniedzējs ir Mārupes novada Dome. Sadarbības partneris – Ķekavas novada Dome. Projekta ietvaros pieredzē dalīsies Jaunpils novada dome.

Projekta īstenošanas vieta: Mārupes novads.

Projekta īstenošanas laiks: 9 kalendārie mēneši, t.i., no 01.04.2012. līdz 31.12.2012.

Projekta ietvaros paredzēts realizēt šādas galvenās aktivitātes: projekta administrēšana, apmācības, divi pieredzes apmaiņas pasākumi – semināri, projekta rezultātu izvērtēšana, publicitātes nodrošināšana.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 439,69 LVL. Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums: 7 439,69 LVL (septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi lati un 69 santīmi) jeb 100% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:   1. Cilvēkresursi un nodarbinātība

Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana

Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

ESF

Velo punkta izveide

Eiropas Savienības Lauku atbalsta programmas Leader ietvaros, Lauka atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un atbalstījis Mārupes novada Domes Dienas centru „Švarcenieki” un „Tīraine” iesniegtos projektus, kuru īstenošana dod iespēju paplašināt un uzlabot novada iedzīvotāju aktivitāšu iespējas gan fiziskas atpūtas, gan intelektuālas pilnveidošanās jomās.

Projekta ietvaros iegādāti velosipēdi, kas tiek izmantoti Dienas centru klientu vajadzībām, attīstot jau esošo labo pieredzi organizēt velobraucienus vairāku dienu garumā sezonas laikā, kā arī īsākus izbraucienus ikdienā. Šāda veida Dienas centru materiālās bāzes paplašinājums sniegs iespējas velobraucienos piedalīties klientiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem līdz šim tādas iespējas nebija, jo izbraucienos bērni un jaunieši devās ar personīgajiem velosipēdiem. Savukārt sociāli neaktīvu jauniešu iesaistīšana šādos pasākumos veicinās savstarpējās komunikācijas uzlabošanos. Bez tam projekts paredz pie Dienas centriem izvietot jaunas velonovietnes. Ar projekta starpniecību tiks veikta arī fiziski aktīvas atpūtas popularizēšana, kas ir efektīva metode bērnu un jauniešu pasivitātes un mazkustīgas brīvā laika pavadīšanas novēršanai. Tāpat projekts paredz iegādāties multimediju projektoru, pārnēsājamu ekrānu ar statīvu, portatīvu datoru, tāfeli un statīvu ar nolūku organizēt dažādas apmācības un seminārus, paplašināt atpūtas un izklaides iespējas (kopīga kino skatīšanās, koncertu ierakstu klausīšanās u.c.), uzrunājot gan jauniešu auditoriju, gan pensijas vecuma personas, kas jau sadarbojas ar Dienas centriem, apgūstot iemaņas un prasmes, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām. Kvalitatīvs tehniski materiālais nodrošinājums sniedz arī iespēju piesaistīt  brīvprātīgos ar plašāku interešu loku, lai aizvien uzlabotu līdzšinējo Dienas centru aktivitāšu apjomu un kvalitāti.

Projekta līdzfinansējumu 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām sniedza Mārupes novada Dome.

Esam pateicīgi katram par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu, gan biedrībai “Pierīgas partnerība”, kas tika izveidota, lai varētu īstenot pieeju šai lauku atbalsta programmai, gan visiem, kas iegulda un ieguldīs savu enerģiju šī projekta īstenošanā.

Projekta īstenošanas laiks 10.2010.- 12.2010.

Piesaitītais publiskais finansējums: LVL 1683.

LAD

Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem

Mārupes novada dienas centrā “Švarcenieki” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstīts projekts ”Multimediju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem” (Nr. 10-04-LL37-L413101-000002).

Projekta īstenošanas laiks: 11.2010. – 12.2010.

Piesaistītais publiskais finansējums: LVL 836,77

LAD

Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi un uzlabotu skolēnu vispārējās zināšanas dabaszinību (ķīmijas, bioloģija, fizikas) un matemātikas priekšmetos, Mārupes vidusskolā īstenots projekts “Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā”, identifikācijas Nr. 2009/0015/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/20.

Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 lati, no tā ERAF finansējums ir 85 %, kas ir 83 633 lati, Mārupes pašvaldības finansējums – 12 % (11 807 lati), bet 3 % no projekta sastāda valsts budžeta dotācija pašvaldībām (2952 lati).

Projekta īstenošanas laiks: 05.2009. – 12.2010. 

ERAF

Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē

Mārupes novadā īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekts “Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē” (Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.1.1./000001/001).

Projekta īstenošanas laiks: 12.2004. – 06.2006.

Publiskais finansējums: LVL 82 272

ERAF

Informācija sadaļā atjaunota 18.12.2023.