Izglītība

Pamata un vidējās izglītības iestādēs

2022. gada 28. decembrī Mārupes novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu, nosakot, ka privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un vidējām izglītības iestādēm līdzšinējā apmērā tiek saglabāts pašvaldības atbalsts 87 eiro apmērā mēnesī par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Atbalsts piemērojams:

  • 1. – 8. klašu un 10. – 11. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 31. maijam;
  • 9. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 14. jūnijam;
  • 12. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 21. jūnijam.

Noteiktais atbalsts piemērojams no 2023. gada 1. februāra līdz turpmākam Mārupes novada pašvaldības domes lēmumam.

No 2023. gada 1. septembra atbalstu piemēro tām privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā, izņēmuma gadījumos, atbilstoši Izglītības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

Piešķirtais atbalsts ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai.

Nosacījumi līdz finansējuma piešķiršanai:

  • izglītojamajam jābūt deklarētam Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • Skolai jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada pašvaldību.

2022. gada 28. decembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 21

Par finansiālu atbalstu privātajām izglītības iestādēm, kurās īsteno vispārējo izglītību un
profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē

Informācija sadaļā atjaunota 31.01.2023.