Izglītība

Karjeras izglītība

logo

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2021./2022.mācību gadā

 

Saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – projekts) Valsts izglītības un attīstības aģentūra  sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām nodrošina projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros 2021./2022.mācību gadā pašvaldībām ir pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums pedagogu karjeras konsultantu atalgojumam atbilstoši Valsts izglītības un attīstības aģentūras aprēķinātajai un piešķirtajai slodzei.  Finansējums tiek piešķirts 2021./2022. mācību gadam par 9 mēnešu periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.maijam projektā iesaistīto pedagogu karjeras konsultantu atalgojumam, kuri projekta ietvaros 7.-12.klašu grupās īsteno deleģētos sadarbības partnera uzdevumus. Mārupes novada pašvaldībai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs par dalību projektā, t.i. projekta turpināšanai, apstiprināts:

*Tiešo izmaksu finansējuma kopsumma EUR 23 625,45

*Netiešās attiecināmās izmaksas (15% no tiešajām attiecināmajām PKK atlīdzības izmaksām (maksimāli plānotās) EUR 3 543,82

 Mārupes novada pašvaldība ar VIAA 2021.gada 1.oktobrī ir noslēgusi sadarbības līgumu par dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Projektā piedalās 3 izmēģinājumskolas – Mārupes Valsts ģimnāzija, Babītes vidusskola un Jaunmārupes pamatskola. 2020./2021.mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzija darbu uzsāka ar divām amata vietām,  skolai piešķirta 1, 15 slodzes, Jaunmārupes pamatskolai piešķirtā slodze skolai  – 0, 45 , viena amata vieta un  Babītes vidusskolai  - 0,76 slodzes ar vienu amata vietu. Kopā Mārupes pašvaldībai piešķirtas 2,36 slodzes un projektā nodarbināti 4 pedagogi karjeras konsultanti. Pedagogi karjeras konsultanti  pieņemti darbā Mārupes novada pašvaldības  izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2021. gada 1. septembra  līdz 2022. gada 30. decembrim.

 

Informācija par projekta īstenošanu skolās skatīt – izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.

 

Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. - 2025.gadam

Domes lēmums

Informācija sadaļā atjaunota 24.08.2022.