Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

09.04.2020.

Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes vienību sadalījumu un transporta risinājumus.  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas.

Saskaņā ar 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, detālplānojuma publiskā apspriešana tiks uzsākta pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Par publiskās apspriešanas norises periodu un sanāksmes laiku paziņojums tiks publicēts atsevišķi. Aicinām sekot līdzi informācijai Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”, tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā “Sabiedriskās apspriedes” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Uzsākoties publiskajai apspriešanai ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties:

  • Klātienē: Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.
  • Elektroniskajā vidē: Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv , sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt visā publiskās apspriešanas periodā adresējot tos Mārupes novada domei, nosūtot tos pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.