Sports

Par skolu

Mārupes novada Sporta skola ir Mārupes novada pašvaldības domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī pašvaldības izdotie tiesību akti un nolikums. Iestāde atrodas Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša sporta un audzinoša darbība, sporta jomas attīstības stratēģijas realizācija Mārupes novadā.


Juridiskā adrese: Kantoru ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā

Direktore: Daiga Žvirble

Mob. tālr.: 29629463

E - pasts: daiga.zvirble@marupe.lv


Direktores vietniece: Sandra Breikša

Mob. tālr.: 20027551

E - pasts: sportaskola@marupe.lv


Iestādes darbības mērķi profesionālās ievirzes izglītības jomā:

 • nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.

Iestādes darbības mērķi sporta jomas pārvaldībā:

 • plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku sporta jomā;
 • veidot sporta vidi, vadīt, organizēt un koordinēt sporta darbu.

Iestādes uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā:

 • īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības programmas sportā, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;
 • veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
 • sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
 • veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;
 • nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;
 • sagatavot izglītojamos valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlasēm;
 • organizēt sporta pasākumus un sacensības;
 • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 • nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi u.c.

Iestādes uzdevumi sporta jomas pārvaldībā:

 • izstrādāt plānus, projektus un programmas sporta un sportisko aktivitāšu jomā, kā arī koordinēt un vadīt to realizāciju;
 • koordinēt un organizēt treneru un sporta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas darbu, veikt metodisko un izglītības darbu;
 • sniegt konsultācijas un ieteikumus ieinteresētām personām un institūcijām konkrētu sporta jautājumu risināšanā, piedalīties darba grupās, konferencēs, semināros, kā arī veicināt informācijas apmaiņu;
 • izstrādāt iestādes un tās pakļautībā esošo struktūrvienību ikgadējās budžeta projekta tāmes, apkopot tās un iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai pašvaldībai;
 • sniegt pašvaldības noteiktus maksas pakalpojumus novada iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm, veicinot veselīgu dzīvesveidu u.c.

Iestāde īsteno sekojošas profesionālas ievirzes sporta programmas:

 • BMX (kods 20V813001, 30V813001);
 • Futbols (kods 20V813001, 30V813001);
 • Basketbols (kods 20V813001, 30V813001).

Iestāde īsteno sekojošas interešu izglītības programmas:

 • vieglatlētika;
 • basketbols;
 • futbols;
 • peldēšana;
 • regbijs;
 • pludmales volejbols;
 • klasiskais volejbols;
 • taekvondo;
 • florbols;
 • triatlons;
 • peldēšanas apmācības sešgadīgiem bērniem.

Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas, personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Iestāde, saskaņojot ar pašvaldību, izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas sportā.


Izglītības procesa organizācija

Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu. Profesionālās ievirzes sporta izglītība un interešu izglītība sportā ir brīvprātīga. Audzēkņu uzņemšana Skolā un grupu komplektēšana notiek atbilstoši attiecīgajai licencētajai programmai, Skolas direktora apstiprinātajiem audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiem, kas saskaņoti ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. Izglītojamos profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās uzņem no sešu gadu vecuma. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības sporta programmas īsteno teorētiskās, praktiskās, grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, mācību treniņu nometnēs un sacensībās. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību nodarbība, vienas mācību nodarbības ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar izglītības programmā noteikto. Nodarbības skolā notiek sešas dienas nedēļā. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.


Nolikums

Informācija sadaļā atjaunota 07.09.2023.