Sports

Par skolu

Uzmanību! Informējam, ka no 1. septembra Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa interešu izglītības programmas realizē jaundibinātā Mārupes novada Sporta skola.


Mārupes novada Sporta skola ir Mārupes novada pašvaldības domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī pašvaldības izdotie tiesību akti un nolikums. Iestāde atrodas Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša sporta un audzinoša darbība, sporta jomas attīstības stratēģijas realizācija Mārupes novadā.


Juridiskā adrese: Kantoru iela 97, Mārupe, Mārupes novads

Direktore Daiga Žvirble
Mob. tālr. nr. 29629463
E-pasta adrese daiga.zvirble@marupe.lv


Direktores vietniece Sandra Breikša
Mob. tālr. nr. 20027551
E-pasta adrese sportaskola@marupe.lv


Iestādes darbības mērķi profesionālās ievirzes izglītības jomā:

 • nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.

Iestādes darbības mērķi sporta jomas pārvaldībā:

 • plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku sporta jomā;
 • veidot sporta vidi, vadīt, organizēt un koordinēt sporta darbu.

Iestādes uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā:

 • īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības programmas sportā, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;
 • veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
 • sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
 • veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;
 • nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;
 • sagatavot izglītojamos valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlasēm;
 • organizēt sporta pasākumus un sacensības;
 • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 • nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi u.c.

Iestādes uzdevumi sporta jomas pārvaldībā:

 • izstrādāt plānus, projektus un programmas sporta un sportisko aktivitāšu jomā, kā arī koordinēt un vadīt to realizāciju;
 • koordinēt un organizēt treneru un sporta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas darbu, veikt metodisko un izglītības darbu;
 • sniegt konsultācijas un ieteikumus ieinteresētām personām un institūcijām konkrētu sporta jautājumu risināšanā, piedalīties darba grupās, konferencēs, semināros, kā arī veicināt informācijas apmaiņu;
 • izstrādāt iestādes un tās pakļautībā esošo struktūrvienību ikgadējās budžeta projekta tāmes, apkopot tās un iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai pašvaldībai;
 • sniegt pašvaldības noteiktus maksas pakalpojumus novada iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm, veicinot veselīgu dzīvesveidu u.c.

Iestāde īsteno sekojošas profesionālas ievirzes sporta programmas:

 • BMX (kods 20V813001, 30V813001);
 • futbols (kods 20V813001, 30V813001);
 • basketbols (kods 20V813001, 30V813001).

Iestāde īsteno sekojošas interešu izglītības programmas:

 • vieglatlētika;
 • basketbols;
 • futbols;
 • peldēšana;
 • regbijs;
 • pludmales volejbols;
 • klasiskais volejbols;
 • taekvondo;
 • florbols;
 • triatlons;
 • peldēšanas apmācības sešgadīgiem bērniem.

Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas, personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Iestāde, saskaņojot ar pašvaldību, izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas sportā.


Treneri, vecuma grupas un treniņu norises vieta

FUTBOLS (prof. ievirze no 6 gadu vecuma; interešu izglītība no 5 gadu vecuma)

Māris Riherts (prof. ievirzes programma 2014. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions

Agris Kokorevičs; tālr. numurs 26348391; e-pasta adrese agris_ko@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2009. g. dz., interešu izglītības programma 2017. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions, Tīraines stadions

Jānis Vilkaušs; tālr. numurs 26398087; e-pasta adrese marupefutbols@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2011. g. dz., prof. ievirzes programma 2012 .g. dz., interešu izglītības programma 2010. /2011. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions

Salvis Rutkaste; tālr. numurs 20216033; e-pasta adrese salvissalvis@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2015. g. dz., interešu izglītības programma 2015. /2016. g. dz.)  - Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Tīraines stadions

Mārtiņš Pluģis; tālr. numurs 29159376; e-pasta adrese martinsplugis94@gmail.com (prof. ievirzes programma 2013. g. dz., interešu izglītības programma 2013. /2014. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Tīraines stadions

Kristaps Kristiāns Lauskis; tālr. numurs 26903434; e-pasta adrese kristapsk.lauskis@gmail.com (prof. ievirzes programma 2008. g. dz., prof. ievirzes programma 2016. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions

Mārtiņš Klincārs; tālr. numurs 22338065; e-pasta adrese martinsklincars@gmail.com (prof. ievirzes programma 2010. g. dz., interešu izglītības programma 2018. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions

Aleksejs Petrovs; tālr. numurs 29862300; e-pasta adrese petrov.alex@inbox.lv (prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2014. g. dz.,interešu izglītības programma 2011. g. dz.) - Piņķu futbola laukums

Aleksandrs Briļs; tālr. numurs 27168069 e-pasta adrese aleksandrs.brils@mnss.marupe.lv (prof. izglītības un interešu izglītības programma 2013. g. dz.) - Piņķu futbola laukums

Ilmārs Boris; tālr. numurs 29442844; e-pasta adrese ilmars.boris@gmail.com (prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2012. g. dz., 2016. g. dz. un 2017. g. dz.) - Piņķu futbola laukums

Jevgenijs Smirnovs; tālr. numurs 26451357; e-pasta adrese j.smirnoff@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2010. g. dz., prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2018. g. dz.)  - Piņķu futbola laukums

Konstantīns Terentjevs; tālr. numurs 26035257; e-pasta adrese koster33@inbox.lv (prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2015. g. dz., 2016. g. dz. un 2017. g. dz.) - Piņķu futbola laukums

BASKETBOLS (prof. ievirze no 6 gadu vecuma; interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Oskars Zurkovs; tālr. numurs 22466095; e-pasta adrese osis2003@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2005. g. dz. un 2006. g. dz.) - Mārupes Sporta komplekss

Dāvis Čoders; tālr. 29365595; e-pasta adrese davis.coders@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2007. g. dz. un 2008. g. dz.) - Mārupes Sporta komplekss, Babītes sporta komplekss

Mārcis Pliens; tālr. numurs 29771377; e-pasta adrese marcis.pliens@gmail.com (prof. ievirzes programma 2008. g. dz. meitenes un 2009. g. dz. zēni)  - Mārupes Sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss

Dzintars Pārums; tālr. numurs 27146227; e-pasta adrese dzintars.parums@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2010. g. dz. zēni;
interešu izglītības programma 2012./2013. g. dz. meitenes) - Mārupes Sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss

Aivars Vīnbergs; tālr. numurs 29461456; e-pasta adrese vinbergsaivars@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2011. g. dz. un 2012. g. dz.,
interešu izglītības programma 2012. g. dz.) - Mārupes sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss, Jaunmārupes pamatskola, Babītes Sporta komplekss

Rolands Rullis; tālr. numurs 26123955; e-pasta adrese rrullis@gmail.com (interešu izglītības programma 2013. g. dz., 2015. g. dz. un 2016. g. dz., prof. ievirzes programma 2015. g. dz. un 2016. g. dz.) - Mārupes sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss, Jaunmārupes pamatskola, Babītes Sporta komplekss

Māris Stumbiņš; tālr. numurs 22322385; e-pasta adrese mscstumbins@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2013. g. dz. un 2014. g. dz.,
interešu izglītības programma 2013. g. dz. un 2014. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzijas zāle, Tīraines sporta komplekss

Kristers Vitjažkovs; tālr. numurs 29115007; e-pasta adrese k.vitjazkovs@inbox.lv (prof. ievirzes programma 2015. - 2016. g. dz. zēniem un interešu izglītības programma 2008. g. dz. zēniem) - Babītes Sporta komplekss

BMX RITEŅBRAUKŠANA (prof. ievirze no 6 gadu vecuma)

Bruno Deivids Bergmanis; e-pasta adrese bruno.bergmanis@mnss.marupe.lv (prof. ievirzes programma 2010. - 2012. g. dz., 2012. - 2014. g. dz. un 2014. - 2016. g. dz.) - BMX sporta parks (Tīraine), Jaunmārupes pamatskola

Niks Rožukalns; e-pasta adrese niks.rozukalns@mnss.marupe.lv (prof. ievirzes programa 2006. - 2008. g. dz. un 2010. - 2012. g. dz.) - BMX sporta parks (Tīraine), Mārupes Valsts ģimnāzija, Jaunmārupes pamatskola

Edvards Emīls Liberts; e-pasta adrese edvards.liberts@mnss.marupe.lv (prof. ievirzes programma 2007. - 2009. g. dz., 2013. - 2015. g. dz. un 2015. - 2017. g. dz.) - BMX sporta parks (Tīraine)

Vanesa Buldinska; e-pasta adrese vanesa.buldinska@mnss.marupe.lv (prof. ievirzes programma 2010. - 2012. g. dz., 2012. - 2013. un 2015. - 2017. g. dz.) - BMX sporta parks (Tīraine)

VIEGLATLĒTIKA (interešu izglītība no 6 gadu vecuma)

Aleksandrs Obižajevs; tālr. numurs 26044631; e-pasta adrese aleks1959@inbox.lv (interešu izglītības programma 2012. - 2014. g. dz. un 2010. - 2011. g. dz.) - Mārupes valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions

Jeļena Ābele; tālr. numurs 26748388; e-pasta adrese jelenastina@inbox.lv (interešu izglītības programma 2005. - 2017. g. dz.) - Babītes Sporta komplekss

Genādijs Ļebedevs; tālr. numurs 27188789; e-pasta adrese genadijs86@inbox.lv (interešu izglītības programma 2007. - 2009. g. dz. un 2014. - 2016. g. dz.) - Mārupes valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions

Augusts Blekte; tālr. numurs 28725286; e-pasta adrese augusts.blekte@gmail.com (interešu izglītības programma 2007. - 2009., 2010. - 2012. un 2013. - 2016. g. dz.) - Mārupes valsts ģimnāzijas stadions

VOLEJBOLS (interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Krista Jansone; tālr. numurs 29950186; e-pasta adrese krista.jansone93@gmail.com (interešu izglītības programma 2009., 2010. - 2011. g. dz. meitenes un 2007. - 2008. g. dz. zēni) - Tīraines sporta komplekss, Jaunmārupes pamatskola

Elvis Saulīts; tālr. numurs 20265009; e-pasta adrese elvis.saulits@lspa.lv (interešu izglītības programma 2011. - 2012. g. dz. meitenes un 2009. - 2012. g. dz. zēni) - Jaunmārupes pamatskola

Rolands Baltmanis; tālr. numurs 28173537; e-pasta adrese rolands.baltmanis@gmail.com (interešu izglītības programma 2007. - 2008. g. dz. meitenes, 2012. - 2013. g. dz. meitenes, 2013. - 2014. g. dz. meitenes un 2015. - 2016. g. dz.) - Mārupes Valsts ģimnāzija, Jaunmārupes pamatskola, Babītes Sporta komplekss

PLUDMALES VOLEJBOLS (interešu izglītība no 8 gadu vecuma)

Pēteris Plūme; tālr. numurs 27847839; e-pasta adrese p.plume@inbox.lv (interešu izglītības programma 2006. - 2007.g. dz. meitenes, 2010. - 2011. g. dz. un 2012. - 2013. g. dz.) - Pludmales centrs RUUKKI, Mārupe

TAEKVONDO (interešu izglītība no 5 gadu vecuma)

Vitālijs Lepins - Žagars; tālr. numurs 26130831; e-pasta adrese v.lepins@inbox.lv (interešu izglītības programma 2006. - 2009. g. dz., 2010. - 2013. g. dz. un 2014. - 2017. g. dz.) - Mārupes Sporta kompleksa cīņas zāle

Dāvids Bērziņš; tālr. numurs 25525298 (interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz. un 2014. - 2017. g. dz.) - Mārupes Sporta kompleksa cīņas zāle

FLORBOLS (interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Jānis Goža; tālr. numurs 22048246; e-pasta adrese janis.goza777@inbox.lv (interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz. meitenes, 2011. - 2013. g. dz. zēni un 2014. g. dz.) - Babītes Sporta komplekss, Spuņciema sporta halle

Kristens Rubenis; tālr. numurs 29666615; e-pasta adrese grencis@yahoo.com (interešu izglītības programma 2010. g. dz. zēni un 2007. - 2009. g. dz. zēni) - Babītes Sporta komplekss, Spuņciema sporta halle

REGBIJS (interešu izglītība no 9 gadu vecuma)

Mārtiņš Straume; tālr. numurs 29138285; e-pasta adrese martins.straume@bvsk.lv (interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz.) - Piņķu futbola laukums

TRIATLONS (interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Igors Gucanovičs; tālr. numurs 29148785; e-pasta adrese igucanovics@gmail.com (interešu izglītības programma 2004. - 2009. g. dz., 2010. - 2013. g. dz. un 2014. - 2016. g. dz.) - Babītes Sporta kompleksa peldbaseins, sporta zāle un apkārtne

PELDĒŠANA (interešu izglītība no 10 gadu vecuma)

Jekaterina Kostira; tālr. numurs 26453037;e-pasta adrese jekaterina.kostira@gmail.com (interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz., 2007. - 2009. g. dz. un 2004. - 2006. g. dz.) - Babītes Sporta kompleksa lielais peldbaseins

PELDĒTAPMĀCĪBA

Vladimirs Nikolajevs (2017.gada dzimušiem bērniem, kas deklarēti Mārupes novadā) - Babītes Sporta kompleksa mazais peldbaseins

VFS

Renārs Princis; tālr. numurs 29460409; e-pasta adrese rp75@inbox.lv (VFS basketbola, triatlona un florbola  audzēkņiem) - Babītes Sporta komplekss, Piņķu futbola laukums

Jurģis Eglītis; tālr. numurs 22484223; e-pasta adrese jurgis.eglitis@inbox.lv (VFS basketbola audzēkņiem (M. Pliens, A. Vīnbergs, M. Stumbiņš)  - Mārupes Sporta komplekss

Rihards Zēbergs; tālr. numurs 28343869; e-pasta adrese rihards.zebergs@marupe.lv (VFS basketbola audzēkņiem (O. Zurkovs, D. Čoders) - Mārupes Sporta komplekss

Izglītības procesa organizācija

Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu. Profesionālās ievirzes sporta izglītība un interešu izglītība sportā ir brīvprātīga. Audzēkņu uzņemšana Skolā un grupu komplektēšana notiek atbilstoši attiecīgajai licencētajai programmai, Skolas direktora apstiprinātajiem audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiem, kas saskaņoti ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. Izglītojamos profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās uzņem no sešu gadu vecuma. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības sporta programmas īsteno teorētiskās, praktiskās, grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, mācību treniņu nometnēs un sacensībās. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību nodarbība, vienas mācību nodarbības ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar izglītības programmā noteikto. Nodarbības skolā notiek sešas dienas nedēļā. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Par katru Mārupes novada Sporta skolas īstenoto sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi vienam izglītojamam mēnesī noteikts līdzfinansējums 15 eiro apmērā  (vecāku/ aizbildņu līdzmaksājums): BMX riteņbraukšana, basketbols, futbols. 

2022. gada 29. jūnija Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā"

Saistītās ziņas: 

04.09.2023. 4. septembrī atklāta Mārupes novada Sporta skola

28.08.2023. Audzēkņu uzņemšana Mārupes novada Sporta skolā sāksies 1. septembrī

18.08.2023. Darbu sāk Mārupes novada Sporta skola

31.05.2023. Mārupes Sporta skolas direktores amatā iecelta Daiga Žvirble

15.03.2023. Pieņemts lēmums par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu

 

Informācija sadaļā atjaunota 04.04.2024.