Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā
08.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums Papardes
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Veisu iela 3
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā īpašuma teritorijai. Detālplānojuma teritorija ir 0,5460 ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo sarkanās līnijas. Detālplānojuma...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
04.08.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 0230, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 6., 28.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienība Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē

Paziņojums par detālplānopjuma izstādes uzsākšanu
12.07.2021.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 14,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A (Mārupē, Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Detālplānojumi
18.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 18 (prot. Nr. 16) ”Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr. 80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr. 80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr. 80760031291) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2023. gada 26. februārim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana / Detālplānojumi...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”) (Mārupē, Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu

Detālplānojumi
18.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760030060, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana /Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par saistošajiem noteikumiem detālplānojumam Mārupes pagastā

Detālplānojumi
18.01.2022.
Paziņojums par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 „Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti, “Nāras” un “Sīgas” Mārupē, Mārupes pagastā un saistošo noteikumu Nr. 32/2021 izdošanu. Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 23 (prot. Nr. 16) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 32/2021 „Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 “Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums”...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas” (Mārupē, Mārupes pagastā) teritorijai

Pūces
18.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra Nr. 80760071642), “Salacas” (kadastra Nr. 80760071643), “Ernesti” (kadastra Nr. 80760071644), “Nāras” (kadastra Nr. 80760071645) un “Sīgas” (kadastra Nr. 80760071646) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Pūces” , “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas” Mārupē, Mārupes pagastā, teritorija ar kopējo platību 3,3421 ha. Atbilstoši spēkā esošajam 2013. gada 18...

Par nekustamā īpašuma „Krastakmeņi” (Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Krastakmeņi
18.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 20 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma „Krastakmeņi” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760090288), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Krastakmeņi” ar kopējo platību 4,48 ha. Atbilstoši spēkā esošajam 2013. gada 18. jūnijā apstiprinātajam Mārupes novada (patlaban Mārupes pagasta) teritorijas plānojumam nekustamais īpašums “Krastakmeņi” atrodas ārpus ciema, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A (Mārupē,  Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Rožu iela 33A
18.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr. 19) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rožu iela 33A Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760121009), teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums Rožu iela 33A, kura platība ir 3,3458 ha. Atbilstoši spēkā esošajam 2013. gada 18. jūnijā apstiprinātajam Mārupes novada (patlaban Mārupes pagasta) teritorijas plānojumam nekustamais īpašums Rožu iela 33A atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Apakšzonā noteiktā minimālā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” (Dzilnuciemā, Babītes pagastā) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Jaunķurbji
17.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 16 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480070042), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” teritorija ar kopējo platību 5,8166 ha. Atbilstoši spēkā esošā Babītes novada (patlaban Babītes un Salas pagasta) teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar 2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1, funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni” (Lapsās, Babītes pagastā) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Blakusšķērstēni
17.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni” Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480070144), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Blakusšķērstēni” ar kopējo platību 4,01 ha. Atbilstoši spēkā esošā Babītes novada (patlaban Babītes un Salas pagasta) teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar 2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1, funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un...

Paziņojums par detālplānojuma “Laimes krasti” (Mežārēs, Babītes pagastā) nodošanu publiskajai apspriešanai 

det
14.01.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 26 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Laimes krasti”Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480011184) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 16) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Laimes krasti” Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 14. februārim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3...

Paziņojums par lokālplānojuma projekta īpašumam Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, nodošanu publiskajai apspriešanai

Grundmaņi
06.01.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 24.11.2021. lēmumu Nr. 11 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 80760030317) teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 14) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) Mārupē, Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15.decembra līdz 2022.gada 14.janvārim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā...

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

dome
03.01.2022.
Telpu grupas lietošanas veida maiņas publiskā apspriešana Riekstu ielā 2 (kadastra Nr. 8076-007-0829, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3436), Mārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā, LV-2167 Laika periods no 04.01.2022. līdz 01.02.2022 Pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes 2022.gada 3.janvārī pieņemto lēmumu "Par telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves dzīvojamai ēkai uz ārstniecības un veselības iestādi būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Riekstu iela 2", zemesgabala īpašnieks ir uzsācis būvniecības ieceres publisko apspriešanu no 2022.gada 4.janvāra...

Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību Riekstu iela 2

Det
22.12.2021.
Izskatot īpašnieka (informācija dzēsta) 2021.gada 13.decembra lietas BIS reģ. Nr. BIS-BL-450521-5758 un būvniecības ieceres dokumentācija Nr. BIS-BV-7.8-2021- 28489 būvniecības iecerei -telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves dzīvojamai ēkai uz ārstniecības un veselības iestādi nekustamā īpašumā Riekstu iela 2 (kadastra Nr. 8076-007-0829, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3436), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka telpu lietošanas veida maiņas ieceres īstenošanai ir nepieciešamas publiskā apspriešana. 2021. gada 22. decembra Mārupes novada pašvaldības...

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Apsēni”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, izstrādes uzsākšanu

Apsēni
13.12.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu Nr.14 (prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašuma “Apsēni”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 008 0717), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma “Apsēni” ar kopplatību 1,9900 ha. Atbilstoši 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība “Apsēni” atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un daļēji Dabas...