Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 5) “ Par nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Informāciju par paziņošanas datumu, oficiālās publikācijas numuru un saiti uz publikāciju aicinām meklēt pašvaldības mājaslapā. Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. Detālplānojuma redakcija un lēmumi...

Paziņojums par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 30.03.2022. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.14 (prot. Nr. 5) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 14/2022 „Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu”. Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 07.04.2022. Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/69.51. Ar lēmumu un saistošiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

karjers
01.03.2022.
Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. Ierosinātājs: SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas nr. 40103045371. Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā. Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota dīķsaimniecības izveide. Dīķsaimniecība plānota kā ekstensīvs/i zivju ganību dīķis/i ne vairāk kā 50 ha platībā. Dīķu izbūve paredz ar hidropneimatisko iekārtu izcelt (izsūkt)...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā
08.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums Papardes
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Veisu iela 3
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā īpašuma teritorijai. Detālplānojuma teritorija ir 0,5460 ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo sarkanās līnijas. Detālplānojuma...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
04.08.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 0230, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 6., 28.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienība Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē

Paziņojums par detālplānopjuma izstādes uzsākšanu
12.07.2021.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 14,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes...

Šodien publiskās apspriešanas sanāksme lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē  teritorijā, redakcijai

det
28.11.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 21) “Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122), teritorijā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 16.11.2022. – 16.12.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme: 28.11.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe ID: 817 679 5216 Parole: LokMez28 Ar lēmumu un lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: MNP tīmekļa vietnes www...

Paziņojums par būvniecības ieceres Ošu ielā 18, Jaunmārupē, nodošanu publiskai apspriešanai

publiskā apspriešana
25.11.2022.
Izskatot īpašnieka iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei "Par Ēkas vienkāršotas atjaunošanas ar lietošanas veida maiņu-saimniecības ēkas pārplānošanu par kafejnīcu būvniecības, būvniecībai (BIS-BL-495678-7801) nekustamā īpašumā Ošu iela 18 (kadastra Nr. 8076-011-0085, kadastra apzīmējuma Nr.8076-011-0085), Jaunmārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā", Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt ierosināto publisko apspriešanu laika posmā no 12.12.2022. līdz 17.01.2023. Prezentācijas sanāksme notiks 2023.gada 9.janvārī plkst. 17.00 Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkas...

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai Daugavas ielā 33, Mārupē

dome
25.11.2022.
Izskatot īpašnieka SIA “MTirgus” reģ. Nr.40203430003, 2022.gada 14.novembra būvniecības ieceres dokumentāciju Nr. BIS-BV-7.8-2022-19814, būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve nekustamā īpašumā Daugavas ielā 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā” (BIS lietas nr. BIS-BL-669015-8760), Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka tirdzniecības centra būvniecībai ir nepieciešama publiskā apspriešana. Mārupes novada būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres "Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33, Mārupē" publiskās...

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts teritorijas plānojums īpašuma “Mežciems” teritorijā Mārupē, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

det
22.11.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 21) “Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122), teritorijā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 16.11.2022. – 16.12.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme: 28.11.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe ID: 817 679 5216 Parole: LokMez28 Ar lēmumu un lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: MNP tīmekļa vietnes www...

Publiskās apspriešanas rezultāti, būvatļaujas izdošana jaunbūvei Vienības gatvē 147

Vienības gatve 147
21.11.2022.
Saskaņā ar Mārupes novada būvvaldes lēmumu nr. BIS-BV-5.3-2022-18 “Par Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147” tika veikta publiskā apspriešana (publiskā apspriešana noslēdzās 2022. gada 21. oktobrī). Pieņemts lēmums izdot būvatļauju. Par publiskās apspriešanas rezultātiem Pārskats par būvniecības ieceres "Tirdzniecības laukuma jaunbūve zemesgabalā Vienības gatve 147" (kad. apzīmējums 8076 007 0385) publiskās apspriešanas rezultātiem (pdf) Par būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1.-2022-9406 izdošanu Objekts -...

Paziņojums par īpašuma “Roznieki” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
21.11.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 21) “Par nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070085 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: 14.11.2022. – 16.12.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme: 21.11.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā. Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe ID: 817 679 5216 Parole: Roz21 Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: MNP tīmekļa...

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Milēnas ielai Vētrās, Mārupes pagastā

novads
15.11.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 8. (prot. Nr. 21) “Par pašvaldības nozīmes ielas statusu noteikšanu Milēnas ielai Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā”, lemjot piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Milēnas ielai (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0870) saskaņā ar grafisko pielikumu (skatīt attēlu), neiekļaujot ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā. Milēnas iela atrodas Vētras ciemā, tā ir nodibināta ar Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 11. augusta lēmumu Nr. 1 (sēdes prot. Nr. 8) posmā no Rožu līdz Vālodžu ielai 0,26 km...

Paziņojums  detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem “Svetas”  un “Jaunastras” Dzilnuciemā, Babītes pagastā

det
15.11.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 21) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Svetas”, kadastra Nr.8048 007 1185, un “Jaunastras”, kadastra Nr. 8048 007 0112, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamā īpašuma “Svetas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480071167 un “Jaunastras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070112 ar kopplatību 3 ha atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kurā noteikta minimālā...

Paziņojums par  nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

det
14.11.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 21) “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra Nr. 8048 008 0572, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 07.11.2022.), oficiālās publikācijas Nr. 2022/216.36 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/216.36). Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā „Pļavmalas” Spilvē, Babītes pagastā 

det
14.11.2022.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 18 (prot. Nr. 21) “Par nekustamā īpašuma „Pļavmalas” (kadastra Nr. 80480041650) zemes vienības (kadastra apzīmējums 80480041617) Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija: nekustamā īpašuma “Pļavmalas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480041617, platība 5,168 ha, atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kurā noteikta minimālā zemes vienības platība 0,12 ha. DP teritorija piekļaujas...