Sabiedrība

Valsts atbalsts apkures izmaksu kompensēšanai

Valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu vai elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai no 1.oktobra aicinām pieteikties www.epakalpojumi.lv vai no 3. oktobra - pašvaldības klientu apkalpošanas centros Mārupē un Piņķos. Ja apkurei izmanto dabasgāzi vai to nodrošina centralizētā siltumapgāde, atbalsts tiks piemērots automātiski rēķinos.

 

No 1. oktobra iedzīvotājiem e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv būs iespēja pieteikties valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai, ja mājsaimniecībā kā apkures veids tiek izmantota malkas, granulu, brikešu vai elektroenerģijas apkure. 

No 3. oktobra klātienē minētajam valsts atbalstam varēs arī pieteikties valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Mārupes novadā - Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, pirmdienās un ceturtdienās centru darba laikā

Kontaktinformācija saziņai: 

  • speciāliste energoresursu atbalsta jautājumos Anita Strujeviča, mob. tālr. 29624403 (Mārupes novada pašvaldība, 1. stāvs, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads);
  • speciālists energoresursu atbalsta jautājumos Edvarts Poņemeckis, mob. tālr. 29639332 (Babītes un Salas pagastu pārvalde, 2. stāvs, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads).

Ekonomikas ministrijas sagatavotā informācija pieejamaŠEIT

1

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā” iespējams uzzināt par atbalsta pasākumiem, kas mazina energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma izraisīto negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un tautsaimniecību.
Likuma 7.1 pants nosaka atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku.
(1) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 10 tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa.
(2) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot malku, par laikposmu no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no izmaksām par 35 berkubikmetru malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.
(3) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot malku, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam, ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 eiro.
(4) Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.
(5) Lai saņemtu šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto atbalstu (turpmāk — atbalsts mājsaimniecībai), mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī elektroniski, izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv, vai klātienē, izmantojot pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA, iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kurā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai. Iesniegumā ietver pašapliecinājumu par attiecīgās apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli, kā arī pašapliecinājumu par malkas iegādi šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā;
2) maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā gadījumā;
3) rēķinu par elektroenerģiju šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā.
(6) Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā:
1) no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atbalstu;
2) no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim par šā panta trešajā daļā noteikto atbalstu;
3) no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam par šā panta ceturtajā daļā noteikto atbalstu.


Ekonomikas ministrijas sagatavotās vadlīnijas īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem

Infografika Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonā 

Infografika Atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri


Labklājības ministrijas sagatavotais materiāls par Valsts atbalstu 2022./2023.  apkures sezonā

Valdība akceptē energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumus

Infografikas par atbalsta pasākumiem:

Atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri

Privātmājas apkure ar granulām (1. piemērs)

Privātmājas apkure ar granulām (2. piemērs)

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (1. piemērs)

Dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju (2. piemērs)

Atbalsts mazaizsargātajām grupām

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana

Vairāk valsts atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai Ekonomikas ministrijas mājaslapā un Valsts kancelejas mājaslapā.


Ekonomikas ministrijas sagatavotais materiāls par energodrošību un par atbalsta pasākumiem


12. augusta preses konference “Starpnozaru preses konference par valsts atbalstu apkures izmaksu sadārdzinājuma daļējai segšanai” Valdības Youtube kanālā


 

Informācija sadaļā atjaunota 27.09.2022.