Sports

Par skolu

Uzmanību! Informējam, ka no 1. septembra Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa interešu izglītības programmas realizē jaundibinātā Mārupes novada Sporta skola.


Mārupes novada Sporta skola ir Mārupes novada pašvaldības domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī pašvaldības izdotie tiesību akti un nolikums. Iestāde atrodas Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša sporta un audzinoša darbība, sporta jomas attīstības stratēģijas realizācija Mārupes novadā.


Juridiskā adrese: Kantoru ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā

Direktore: Daiga Žvirble

Mob. tālr.: 29629463

E - pasts: daiga.zvirble@marupe.lv


Direktores vietniece: Sandra Breikša

Mob. tālr.: 20027551

E - pasts: sportaskola@marupe.lv


Iestādes darbības mērķi profesionālās ievirzes izglītības jomā:

 • nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.

Iestādes darbības mērķi sporta jomas pārvaldībā:

 • plānot, īstenot un nodrošināt pašvaldības politiku sporta jomā;
 • veidot sporta vidi, vadīt, organizēt un koordinēt sporta darbu.

Iestādes uzdevumi profesionālās ievirzes izglītības jomā:

 • īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības programmas sportā, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;
 • veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
 • sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
 • veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;
 • nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;
 • sagatavot izglītojamos valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlasēm;
 • organizēt sporta pasākumus un sacensības;
 • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 • nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi u.c.

Iestādes uzdevumi sporta jomas pārvaldībā:

 • izstrādāt plānus, projektus un programmas sporta un sportisko aktivitāšu jomā, kā arī koordinēt un vadīt to realizāciju;
 • koordinēt un organizēt treneru un sporta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas darbu, veikt metodisko un izglītības darbu;
 • sniegt konsultācijas un ieteikumus ieinteresētām personām un institūcijām konkrētu sporta jautājumu risināšanā, piedalīties darba grupās, konferencēs, semināros, kā arī veicināt informācijas apmaiņu;
 • izstrādāt iestādes un tās pakļautībā esošo struktūrvienību ikgadējās budžeta projekta tāmes, apkopot tās un iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai pašvaldībai;
 • sniegt pašvaldības noteiktus maksas pakalpojumus novada iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm, veicinot veselīgu dzīvesveidu u.c.

Iestāde īsteno sekojošas profesionālas ievirzes sporta programmas:

 • BMX (kods 20V813001, 30V813001);
 • Futbols (kods 20V813001, 30V813001);
 • Basketbols (kods 20V813001, 30V813001).

Iestāde īsteno sekojošas interešu izglītības programmas:

 • vieglatlētika;
 • basketbols;
 • futbols;
 • peldēšana;
 • regbijs;
 • pludmales volejbols;
 • klasiskais volejbols;
 • taekvondo;
 • florbols;
 • triatlons;
 • peldēšanas apmācības sešgadīgiem bērniem.

Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas, personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Iestāde, saskaņojot ar pašvaldību, izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas sportā.


Treneri, vecuma grupas un treniņu norises vieta

Sporta veidsTrenera vārds, uzvārdsVecuma grupasPlānotā treniņu norises vieta
FUTBOLS (prof. ievirze no 6 gadu vecuma;
interešu izglītība no 5 gadu vecuma)
Māris Riherts prof. ievirzes programma 2014. g. dz.Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions
 Agris Kokorevičs
tālr. 26348391
e - pasts: agris_ko@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2009. g. dz.,
interešu izglītības programma 2017. g. dz.
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions, Tīraines stadions
 Jānis Vilkaušs
tālr. 26398087
e - pasts: marupefutbols@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2011. g. dz.,
prof. ievirzes programma 2012 .g. dz.,
interešu izglītības programma 2010. /2011. g. dz.
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions
 Salvis Rutkaste
tālr. 20216033
e - pasts: salvissalvis@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2015. g. dz.,
interešu izglītības programma 2015. /2016. g. dz.
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Tīraines stadions
 Mārtiņš Pluģis
tālr. 29159376
e - pasts: martinsplugis94@gmail.com
prof. ievirzes programma 2013. g. dz., interešu izglītības programma 2013. /2014. g. dz.Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Tīraines stadions
 Kristaps Kristiāns Lauskis
tālr. 26903434
e - pasts: kristapsk.lauskis@gmail.com
prof. ievirzes programma 2008. g. dz., 
prof. ievirzes programma 2016. g. dz.
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions
 Mārtiņš Klincārs
tālr. 22338065
e - pasts: martinsklincars@gmail.com
prof. ievirzes programma 2010. g. dz., 
interešu izglītības programma 2018. g. dz.
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions
 Aleksejs Petrovs
tālr. 29862300
e - pasts: petrov.alex@inbox.lv
prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2014. g. dz.,
interešu izglītības programma 2011. g. dz.
Piņķu futbola laukums
 Igors Labuts
tālr. 29966826
e - pasts: i.labuts@inbox.lv
vārtsargu treneris,
prof. izglītības un interešu izglītības programma 2013. g. dz.
Piņķu futbola laukums
 Ilmārs Boris
tālr. 29442844
e - pasts: ilmars.boris@gmail.com
prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2012. g. dz., 2016. g. dz. un 2017. g. dz.Piņķu futbola laukums
 Jevgenijs Smirnovs
tālr. 26451357
e - pasts: j.smirnoff@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2010. g. dz.,
prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2018. g. dz.
Piņķu futbola laukums
 Konstantīns Terentjevs
tālr. 26035257
e - pasts: koster33@inbox.lv
prof. ievirzes un interešu izglītības programma 2015. g. dz., 2016. g. dz. un 2017. g. dz.Piņķu futbola laukums

BASKETBOLS

(prof. ievirze no 6 gadu vecuma; interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Oskars Zurkovs
tālr. 22466095
e - pasts: osis2003@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2005. g. dz. un 2006. g. dz.Mārupes Sporta komplekss
 Dāvis Čoders
tālr. 29365595
e - pasts: davis.coders@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2007. g. dz. un 2008. g. dz.Mārupes Sporta komplekss, Babītes sporta komplekss
 Mārcis Pliens
tālr. 29771377
e - pasts: marcis.pliens@gmail.com
prof. ievirzes programma 2008. g. dz. meitenes un 2009. g. dz. zēniMārupes Sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss
 

Dzintars Pārums

tālr.  27146227

e - pasts: dzintars.parums@inbox.lv

prof. ievirzes programma 2010. g. dz. zēni;
interešu izglītības programma 2012./2013. g. dz. meitenes
Mārupes Sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss
 Aivars Vīnbergs
tālr. 29461456
e - pasts: vinbergsaivars@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2011. g. dz. un 2012. g. dz.,
interešu izglītības programma 2012. g. dz.
Mārupes sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss, Jaunmārupes pamatskola, Babītes Sporta komplekss
 Rolands Rullis
tālr. 26123955
e - pasts: rrullis@gmail.com
interešu izglītības programma 2013. g. dz., 2015. g. dz. un 2016. g. dz.,
prof. ievirzes programma 2015. g. dz. un 2016. g. dz.
Mārupes sporta komplekss, Tīraines sporta komplekss, Jaunmārupes pamatskola, Babītes Sporta komplekss
 Māris Stumbiņš
tālr. 22322385
e - pasts: mscstumbins@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2013. g. dz. un 2014. g. dz.,
interešu izglītības programma 2013. g. dz. un 2014. g. dz.
Mārupes Valsts ģimnāzijas zāle, Tīraines sporta komplekss
 Kristers Vitjažkovs
tālr. 29115007
e - pasts: k.vitjazkovs@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2015. - 2016. g. dz. zēniem un interešu izglītības programma 2008. g. dz. zēniemBabītes Sporta komplekss
BMX
RITEŅBRAUKŠANA

(prof. ievirze no 6 gadu vecuma)
Bruno Deivids Bergmanis
tālr. 26614900
e - pasts: bergmanis.deivids@gmail.com
prof. ievirzes programma 2010. - 2012. g. dz., 2012. - 2014. g. dz. un 2014. - 2016. g. dz.BMX sporta parks (Tīraine), Jaunmārupes pamatskola
 Niks Rožukalns
tālr. 28444143
e - pasts: niksrozukalns@gmail.com
prof. ievirzes programa 2006. - 2008. g. dz. un 2010. - 2012. g. dz.BMX sporta parks (Tīraine), Mārupes Valsts ģimnāzija, Jaunmārupes pamatskola
 Edvards Emīls Liberts
tālr. 26665109
e - pasts: edvards@outlook.com
prof. ievirzes programma 2007. - 2009. g. dz., 2013. - 2015. g. dz. un 2015. - 2017. g. dz.BMX sporta parks (Tīraine)
 Vanesa Buldinska
tālr. 20552283
e - pasts: vanesabuldinska@inbox.lv
prof. ievirzes programma 2010. - 2012. g. dz., 2012. - 2013. un 2015. - 2017. g. dz.BMX sporta parks (Tīraine)

VIEGLATLĒTIKA

(interešu izglītība no 6 gadu vecuma)

Aleksandrs Obižajevs
tālr. 26044631
e - pasts: aleks1959@inbox.lv
interešu izglītības programma 2012. - 2014. g. dz. un 2010. - 2011. g. dz.Mārupes valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions
 Jeļena Ābele
tālr. 26748388
e - pasts: jelenastina@inbox.lv
interešu izglītības programma 2005. - 2017. g. dz.Babītes Sporta komplekss
 Genādijs Ļebedevs
tālr. 27188789
e - pasts: genadijs86@inbox.lv
interešu izglītības programma 2007. - 2009. g. dz. un 2014. - 2016. g. dz.Mārupes valsts ģimnāzijas stadions, Jaunmārupes stadions
 Augusts Blekte
tālr. 28725286
e - pasts: augusts.blekte@gmail.com
interešu izglītības programma 2007. - 2009., 2010. - 2012. un 2013. - 2016. g. dz.Mārupes valsts ģimnāzijas stadions

VOLEJBOLS

(interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Krista Jansone
tālr. 29950186
e - pasts: krista.jansone93@gmail.com
interešu izglītības programma 2009., 2010. - 2011. g. dz. meitenes un 2007. - 2008. g. dz. zēniTīraines sporta komplekss, Jaunmārupes pamatskola
 Elvis Saulīts
tālr. 20265009
e - pasts: elvis.saulits@lspa.lv
interešu izglītības programma 2011. - 2012. g. dz. meitenes un 2009. - 2012. g. dz. zēniJaunmārupes pamatskola
 Rolands Baltmanis
tālr. 28173537
e - pasts: rolands.baltmanis@gmail.com
interešu izglītības programma 2007. - 2008. g. dz. meitenes, 2012. - 2013. g. dz. meitenes, 2013. - 2014. g. dz. meitenes un 2015. - 2016. g. dz.Mārupes Valsts ģimnāzija, Jaunmārupes pamatskola, Babītes Sporta komplekss
PLUDMALES VOLEJBOLS
(interešu izglītība no 8 gadu vecuma)
Pēteris Plūme 
tālr. 27847839
e - pasts: p.plume@inbox.lv
interešu izglītības programma 2006. - 2007.g. dz. meitenes, 2010. - 2011. g. dz. un 2012. - 2013. g. dz.Pludmales centrs RUUKKI, Mārupe

TAEKVONDO

(interešu izglītība no 5 gadu vecuma)

Vitālijs Lepins - Žagars
tālr. 26130831
e - pasts: v.lepins@inbox.lv
interešu izglītības programma 2006. - 2009. g. dz., 2010. - 2013. g. dz. un 2014. - 2017. g. dz.Mārupes Sporta kompleksa cīņas zāle
 Dāvids Bērziņš, tālr. 25525298interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz. un 2014. - 2017. g. dz.Mārupes Sporta kompleksa cīņas zāle

FLORBOLS

(interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Jānis Goža
tālr. 22048246
e - pasts: janis.goza777@inbox.lv
interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz. meitenes, 2011. - 2013. g. dz. zēni un 2014. g. dz.Babītes Sporta komplekss, Spuņciema sporta halle
 Kristens Rubenis
tālr. 29666615
e - pasts: grencis@yahoo.com
interešu izglītības programma 2010. g. dz. zēni un 2007. - 2009. g. dz. zēniBabītes Sporta komplekss, Spuņciema sporta halle
REGBIJS 
(interešu izglītība no 9 gadu vecuma)
Mārtiņš Straume
tālr. 29138285
e - pasts: martins.straume@bvsk.lv
interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz.Piņķu futbola laukums

TRIATLONS

(interešu izglītība no 7 gadu vecuma)

Igors Gucanovičs
tālr. 29148785
e - pasts: igucanovics@gmail.com

interešu izglītības programma 2004. - 2009. g. dz., 2010. - 2013. g. dz. un *2014. - 2016. g. dz. 

*jauna grupa

Babītes Sporta kompleksa peldbaseins, sporta zāle un apkārtne

PELDĒŠANA

(interešu izglītība no 10 gadu vecuma)

Jekaterina Kostira
tālr. 26453037
e - pasts: jekaterina.kostira@gmail.com
interešu izglītības programma 2010. - 2013. g. dz., 2007. - 2009. g. dz. un 2004. - 2006. g. dz.Babītes Sporta kompleksa lielais peldbaseins
PELDĒTAPMĀCĪBAVladimirs Nikolajevs2017.gada dzimušiem bērniem, kas deklarēti Mārupes novadāBabītes Sporta kompleksa mazais peldbaseins
VFSRenārs Princis
tālr. 29460409
e - pasts: rp75@inbox.lv
VFS basketbola, triatlona un florbola  audzēkņiem Babītes Sporta komplekss, Piņķu futbola laukums
 Jurģis Eglītis
tālr. 22484223
e - pasts: jurgis.eglitis@inbox.lv
VFS basketbola audzēkņiem (M. Pliens, A. Vīnbergs, M. Stumbiņš)Mārupes Sporta komplekss
 Rihards Zēbergs
tālr. 28343869
e - pasts: rihards.zebergs@marupe.lv
VFS basketbola audzēkņiem (O. Zurkovs, D. Čoders)Mārupes Sporta komplekss

Izglītības procesa organizācija

Izglītības process iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu. Profesionālās ievirzes sporta izglītība un interešu izglītība sportā ir brīvprātīga. Audzēkņu uzņemšana Skolā un grupu komplektēšana notiek atbilstoši attiecīgajai licencētajai programmai, Skolas direktora apstiprinātajiem audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiem, kas saskaņoti ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. Izglītojamos profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās uzņem no sešu gadu vecuma. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības sporta programmas īsteno teorētiskās, praktiskās, grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, mācību treniņu nometnēs un sacensībās. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību nodarbība, vienas mācību nodarbības ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar izglītības programmā noteikto. Nodarbības skolā notiek sešas dienas nedēļā. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.


Par katru Mārupes novada Sporta skolas īstenoto sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi vienam izglītojamam mēnesī noteikts šāds līdzfinansējuma apmērs: 

Programmas nosaukumsLīdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam izglītojamam (nav apliekams ar PVN)
BMX riteņbraukšana15 eiro
Basketbols15 eiro
Futbols15 eiro

2022. gada 29. jūnija Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā"


Saistītās ziņas: 

04.09.2023. 4. septembrī atklāta Mārupes novada Sporta skola

28.08.2023. Audzēkņu uzņemšana Mārupes novada Sporta skolā sāksies 1. septembrī

18.08.2023. Darbu sāk Mārupes novada Sporta skola

31.05.2023. Mārupes Sporta skolas direktores amatā iecelta Daiga Žvirble

15.03.2023. Pieņemts lēmums par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu

 

Informācija sadaļā atjaunota 25.10.2023.