Deleģēšanas līgumi

Tūrisma jomas attīstība

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra domes lēmumu Nr. 71 biedrībai “Pierīgas tūrisma asociācija”, reģ.Nr. 40008303991, piešķirtas tiesības slēgt deleģēšanas līgumu, pilnvarojot veikt Tūrisma likuma 8.panta pirmās daļas 4.-6.punktos pašvaldībai noteikto valsts pārvaldes uzdevumu tūrisma jomā: piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā; veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu; veicināt un attīstīt labvēlīgu vidi privātai komercdarbībai.

Deleģēšanas līgums un domes lēmums

Sporta interešu izglītības programmas "BMX riteņbraukšanas apakšprogramma" īstenošana

Saskaņā ar 2020.gada 29.janvāra domes lēmumu biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr.40008158108, piešķirtas tiesības slēgt deleģēšanas līgumu, pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktā paredzētajā pašvaldības autonomajā funkcijā ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevumu  - īstenot Mārupes novada Sporta centra sporta interešu programmu “BMX riteņbraukšanas apakšprogramma” Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā no 2020.gada 24.marta līdz  2021.gada 23.martam.

Noslēgtais līgums

Teritorijas labiekārtošana

Saskaņā ar 2020.gada 29.janvāra domes lēmumu Nr.28 SIA “REX TERMINAL”, reģ.Nr.40103784619, tiek deleģēta īstenot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana)) ietilpstošo pārvaldes uzdevumu – pārbūvēt  Mazo Gramzdas ielu, ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0075 001, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā –“127 Mazā Gramzdas iela", Mārupes novadā, ar kadastra Nr.80760020075. 

Deleģēšanas līgums

Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana

2022. gada 30. novembrī Mārupes novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu - apstiprināt deleģēšanas līgumu jaunā redakcijā ar SIA "Mērniecības Datu Centrs".

Deleģēšanas līguma mērķis ir Mārupes novada pašvaldības administratīvās teritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana un izmantošana, iesniegtās informācijas pārbaudes veikšana un datubāzes sadarbspējas ar centrālo datubāzi nodrošināšana, nodrošinot kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkciju izpildi.

Domes lēmums un deleģēšanas līgums

Deleģēšanas līgums ar Jūrmalas pašvaldības policiju

2024. gada 29. maijā Mārupes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums "Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pašvaldības policiju". 

Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības autonomās funkcijas izpildi saistībā ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu Pašvaldības valdījumā esošajā Lielupes akvatorija daļā un to, ka minēto pārvaldes uzdevumu efektīvāk var veikt Jūrmalas pašvaldības policija, jo tās rīcībā ir attiecīgs materiāltehniskais nodrošinājums. 

Domes lēmums

Deleģēšanas līgums

 

Informācija sadaļā atjaunota 10.07.2024.