Sabiedriskās apspriedes

Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

veimari
16.07.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) ar kopplatību 0,9259 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” un “Lidoņi”, Mārupes novadā, teritorijai

det
14.07.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi” (kadastra Nr.80760030252), Mārupes novadā, teritorijai”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Vismaņi”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760030252) teritorija, kuras kopplatība ir 9,0371 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums “Vismaņi” atrodas...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā 

det
14.07.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.37 (prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094)”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Lielmaņi”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760031094) teritorija, kuras platība ir 5,9018 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciema teritorijā, un tajā noteikti vairāki funkcionālā zonējuma veidi: Savrupmāju apbūves teritorijas...

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu publiskās apspriedes ietvaros, rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 10.jūlijam

karte
10.07.2020.
Mārupes novada dome informē, ka tiek turpināta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešana, kuras termiņš, ņemot vērā valsts teritorijā iepriekš noteikto ārkārtējo situāciju un iespēju savlaicīgi publicēt informāciju par publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiku, tiek pagarināts līdz 2020.gada 10.jūlijam. Ņemot vērā pagarinājumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriedes termiņam, rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 10.jūlijam: pa pastu vai iesniedzot klātienē -...

Turpinās publiskā apspriešana par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumiem

s
19.06.2020.
Mārupes novada dome informē, ka tiek turpināta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešana, kuras termiņš, ņemot vērā valsts teritorijā iepriekš noteikto ārkārtējo situāciju un iespēju savlaicīgi publicēt informāciju par publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiku, tiek pagarināts līdz 2020.gada 10.jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 6.jūlijā, Mārupes kultūras nama zālē plkst.19.00. Ņemot vērā pagarinājumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriedes termiņam...

Paziņojums par būvniecības ieceres “Tirdzniecības laukums” Vienības gatvē 147 nodošanu publiskai apspriešanai

buvnieciba
15.06.2020.
Būvniecības iecere: “Tirdzniecības laukums”. Objekta adrese: Vienības gatve 147, Mārupe, Mārupes novads, kad. numurs 8076 007 0385 Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju: Mārupes novada būvvalde, no 15.06.2020. līdz 10.07.2020 Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: Mārupes novada domes vestibils, Daugavas iela 29, 02.07.2020 plkst. 18:00 Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: Mārupes būvvalde, marupe.bv@marupe.lv, telefons 67149863, termiņš – no 15.06.2020 līdz 10.07.2020 Informācija par būvniecības ierosinātāju: Īpašnieks...

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai Pededzes iela 1A

kafe
15.06.2020.
Izskatot apbūves tiesīgā SIA “CSE COE” reģ. Nr.40103995402 īpašnieks (…), iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei kafejnīcas un plašizklaides ēkas būvniecībai nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A (kadastra Nr. 8076-007-2949; kadastra apzīmējuma Nr. 8076-007-3003), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt ierosināto kafejnīcas un plašizklaides ēkas jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 15.06.2020. līdz 10.07.2020. 2020.gada 15.jūnija MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.10 LĒMUMS Nr.1.1 "Par kafejnīcas un plašizklaides ēkas jaunbūves...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

m
12.06.2020.
Atkārtoti informējam, ka Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes vienību sadalījumu un transporta risinājumus. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas. Ņemot vērā 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās...

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību "I kārta 1A viesu māja 1B viesu māja, sūkņu māja, II kārta 1C viesu māja" nekustamajā īpašumā Rudzrogu iela 1

iecre
03.06.2020.
Izskatot īpašnieka 2020.gada 25.maija ar reģ. Nr.BIS-BL-235470-2531 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei I kārta 1A viesu māja 1B viesu māja, sūkņu māja, II kārta 1C viesu māja jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Rudzrogu iela 1 (kadastra Nr. 8076-007-0046, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2824), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību. 2020.gada 1.jūnija MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.9 LĒMUMS Nr.1 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"

Atkārtoti pagarināts Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

g
14.05.2020.
Pamatojoties uz 2020. gada 7. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 254 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" un 2020.gada 12.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 257 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Rīkojumi) atkārtoti tiek pagarināts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Informējam, ka ar minētajiem rīkojumiem valsts teritorijā ārkārtējā situācija noteikta līdz...

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi

vide
11.05.2020.
Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2020. gada 24. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Mārupes novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un...

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai - dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”

vieta
11.05.2020.
Mārupes novada domē 2020.gada 30.aprīlī saņemts iesniegums no SIA “KVL Baltic” par paredzētās darbības akceptēšanu (iesniegums Nr.27/04/-1, parakstīts 30.04.2020.). Paredzētā darbība: Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Paredzētās darbības norises vieta: paredzētā darbība plānota divos blakus esošos nekustamajos īpašumos - „Liellauki” (kadastra Nr. 8076 011 1455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8076 011 0699, platība 10,72 ha) un „Strautmaļi” (kadastra Nr. 8076 011 0112, platība 34,42 ha)...

Par tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147

p
11.05.2020.
Izskatot 2020.gada 13.februāra iesniegumu ar reģ. Nr.2/9/36 iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147 (kadastra Nr. 80760070385), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu pēc ārkārtējas stāvokļa beigšanās Valstī. 2020.gada 7.aprīļa MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1.2 "Par tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147"

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A

apspriede
11.05.2020.
Izskatot apbūves tiesīgā SIA “CSE COE” reģ. Nr.40103995402 2020.gada 11.marta būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A (kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai ir nepieciešama publiskā apspriešana. 2020.gada 7.aprīļa MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1.1 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas...

Izmaiņas Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņos un sanāksmes norisē

g
09.04.2020.
Pamatojoties uz 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – Rīkojums) tiek pagarināts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā noteikto, līdz 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtējā situācija (saskaņā ar šobrīd noteikto līdz 12.05.2020), līdz ar to publiskās apspriešanas periods tiek...

Paziņojums par saimniecību „Abavas” un “Pļavmalas”  2008.gada detālplānojuma atcelšanu

j
09.04.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.15 (prot. Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7/2020 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības „Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pēc ārkārtējās...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas-2”, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

f
09.04.2020.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2020.gada 25.martā pieņemts lēmums Nr.16 (sēdes prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

g
09.04.2020.
Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes vienību sadalījumu un transporta risinājumus. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas. Saskaņā ar 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

b
09.04.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760020062) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” teritorija 6,01 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciemu teritorijas, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM). Īpašums iekļaujas VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” lidlauka...

Pārskats par publisko apspriešanu Daugavas iela 20A

inocentrs
06.04.2020.
Pārskats par būvniecības ieceres: Daudzfunkcionālas ēkas “INO centrs” jaunbūve zemesgabalā “Daugavas iela 20 A” (kad.apzīmējums. 8076 007 2750) publiskās apspriešanas rezultātiem. Būvatļauja pieejama Būviecības informācijas sistēmā - NR . B I S - B V - 4 . 1 - 2 0 2 0 - 2 1 6 8. Lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, viena mēneša laikā no tā publicēšanas dienas, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Zemes gabala raksturojums 1. Zemesgabals ar zemes kadastra Nr. 8076-007-0287, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2750 (Daugavas iela 20A) 0,523 ha platībā, uz...