Sabiedriskās apspriedes

Mārupes novada būvvalde lēmusi noraidīt būvniecības ieceri un atteikt izsniegt būvatļauju atpūtas vietas labiekārtošanai un gājēju ietvju izbūvei 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu

vizuālis
21.10.2020.
Izskatot Mārupes novada domes 2020.gada 27.augusta būvniecības iesniegumu par būvniecības ieceri “Atpūtas vietas labiekārtošanas un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu no Rožu ielas līdz Māliņu ielai Mārupē” zemesgabalā Māliņu ielas daļa (kad.nr. 8076 007 1603) Mārupē, Mārupes novadā un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus, Mārupes novada būvvalde lēmusi noraidīt būvniecības ieceri un atteikt izsniegt būvatļauju. 2020.gada 20.oktobrī "Pārskats par būvniecības ieceres: “Atpūtas vietas labiekārtošanas un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
19.10.2020.
Mārupes novada Dome 2020. gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (protokols Nr.19) “Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt Jauktas centra apbūves teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši iecerētajai teritorijas izmantošanai – rindu māju apbūvei, paredzēt transporta un inženierkomunikāciju risinājumus, kā arī izstrādāt zemes ierīcības...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lakstīgalu pļavas”

det
19.10.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.19) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorija 10,0006 ha platībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciema teritorijā, kur noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijas...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un Zeltiņu iela 106 teritorijai  

det
19.10.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (prot. Nr.19) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra Nr.80760030423), “Cepļi”(kadastra Nr.80760030422) un Zeltiņu iela 106 (kadastra Nr.80760031546), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un Zeltiņu iela 106, Mārupē, teritorija 5,7514 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašumi atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zona Jauktas centra apbūves...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Lagūnas"

dome
15.09.2020.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020.gada 10.septembrī ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Sabiedrība Mārupe” ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā. Paredzētā darbība ir dīķa ar aptuveno platību 3,18 ha ierīkošana, kuras laikā tiks iegūti derīgie izrakteņi (smilts). Plānotais izrokamā materiāla ieguves apjoms 220 281 m3. Diennaktī plānots iegūt 200 – 350 m3 smilts, bet gadā plānots iegūt 50 000 m3 smilts. Lēmums pieņemts sākotnējā...

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve Mārasciemā, gar dzīvojamās zonas ceļu”

apspriede
11.09.2020.
Izskatot īpašnieka Mārupes novada domes iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu no Rožu ielas līdz Māliņu ielai, Mārupe”, būvniecībai nekustamā īpašumā Māliņu ielas daļa (kadastra Nr. 8076-007-1603), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 14.09.2020. līdz 13.10.2020. 2020.gada 09.septembra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1 Par “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” un “Lidoņi” teritorijai

det
04.09.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (prot. Nr.12) “Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 1/3-6/8-2020 lokālplānojuma izstrādei teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi” (kadastra Nr. 80760030252) Mārupes novada teritorijā”. Grozījumi pamatā attiecas uz prasībām lokālplānojuma risinājuma saskaņošanai ar blakus īpašumu īpašniekiem, kā arī precizētas atsauces uz izstrādes stadijā esošo teritorijas plānojuma grozījumu dokumentu. Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes...

Par grozījumiem darba uzdevumā NR. 1/3-6/7-2020 lokālplānojuma izstrādei teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”

det
04.09.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.37 (prot. Nr.12) ““Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 1/3-6/7-2020 lokālplānojuma izstrādei teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094). Grozījumi pamatā attiecas uz prasībām lokālplānojuma risinājuma saskaņošanai ar blakus īpašumu īpašniekiem, kā arī precizētas atsauces uz izstrādes stadijā esošo teritorijas plānojuma grozījumu dokumentu. Iesniegumā lūgts dzēst nosacījumu par saskaņojuma saņemšanu no to īpašumu, kuri tieši saistīti ar lokālplānojuma risinājumu...

Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētrās, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

dārzābeles
04.09.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 2. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.18) “Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Dārzābeles - 1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) teritorija ar kopplatību 5,02 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Apakšzonā...

Par nekustamā  īpašuma „Valdari” 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi

valdari
04.09.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības teritorija ar kopplatību 5,6168 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums “Valdari” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību...

Par nekustamā īpašuma “Mākoņi”, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

makoni
04.09.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 2. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.18) “Par nekustamā īpašuma “Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060093) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija nekustamā īpašuma “Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060093) teritorija ar kopējo platību 3,8 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060093), atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas...

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību - būvniecības iecerei atpūtas vietas labiekārtošanai un gājēju ietvju izbūvei Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu no Rožu ielas līdz Māliņu ielai

ilustratīva karte
31.08.2020.
Izskatot Mārupes novada domes reģ. Nr. 90000012827, pilnvarotās personas Valda Kārkliņa, 2020.gada 27.augusta ar reģ. Nr.BIS-BL-333956-3470 būvniecības iesniegumu iecerei “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu no Rožu ielas līdz Māliņu ielai, Mārupe, Mārupes novads “ nekustamā īpašumā Māliņu ielas daļa (kadastra Nr. 8076-007-1603), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību. 2020.gada 31.augusta Mārupes novada būvvaldes LĒMUMS "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas...

Par nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr.80760120195) Vētrās, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

detal
24.08.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.15) “Par nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr.80760120195) Vētrās, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma „Stīgas” (kadastra Nr.80760120195) Vētrās, Mārupes novadā ar kopplatību 2,1 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, Īpašums “Stīgas” atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kurā noteikta minimālā zemes vienības platība 0,12 ha. Īpašuma...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai

lokalplan
24.08.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes novadā, teritorija ar kopplatību 2,127 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamie...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280)

karte
24.08.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280)”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280) teritorija, kuras platība ir 1,6152 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai

karte
24.08.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot. Nr.15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma “Mežmaļi” (kad. Nr.80760120107) un īpašuma bez nosaukuma (kad. Nr.80760120526), Mārupē, Mārupes novadā ar kopplatību 1,64 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, atrodas ciema teritorijā...

Pārskats par būvniecības ieceres - Tirdzniecības laukuma jaunbūve zemesgabalā Vienības gatve 147 publiskās apspriešanas rezultātiem

bilde
17.08.2020.
Būvniecības iecere: “Tirdzniecības laukums”. Objekta adrese: Vienības gatve 147, Mārupe, Mārupes novads, kad. numurs 8076 007 0385 Informācija par būvniecības ierosinātāju: Īpašnieks, kontakttālrunis 29636248 Informācija par būvprojekta izstrādātāju: SIA “BI&BI”, Rūpniecības iela 7, Jelgava, reģ.nr. 41703004351, kontakttālrunis 29456675 2020.gada 17.augusts Pārskats par būvniecības ieceres: Tirdzniecības laukuma jaunbūve zemesgabalā Vienības gatve 147 publiskās apspriešanas rezultātiem Pieņemts lēmums par būvatļaujas izsniegšanas atteikumu.

Pārskats par būvniecības ieceres - Kafejnīcas un plašizklaides ēkas jaunbūve zemesgabalā “Pededzes iela 1 A”, publiskās apspriešanas rezultātiem

vizualizācija
05.08.2020.
Pārskats par būvniecības ieceres: Kafejnīcas un plašizklaides ēkas jaunbūve zemesgabalā “Pededzes iela 1 A” (kad.apzīmējums. 8076 007 2949) publiskās apspriešanas rezultātiem. Būvatļauja pieejama Būvniecības informācijas sistēmā - NR . BIS-BL-140209-2364. Lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, viena mēneša laikā no tā publicēšanas dienas, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Zemes gabala raksturojums 1. Zemes gabals ar zemes kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003 (Pededzes iela 1A) 0,2480 ha platībā, uz īpašuma tiesību pamata...

Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

veimari
16.07.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) ar kopplatību 0,9259 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” un “Lidoņi”, Mārupes novadā, teritorijai

det
14.07.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi” (kadastra Nr.80760030252), Mārupes novadā, teritorijai”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Vismaņi”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760030252) teritorija, kuras kopplatība ir 9,0371 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums “Vismaņi” atrodas...