Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par publiskās apspriešanas perioda pagarinājumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”

det
13.01.2021.
Paziņojums par publiskās apspriešanas perioda pagarinājumu un izstrādes vadītāja skaidrojums atkārtotai publiskās apspriešanas izsludināšanai par lokālplānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760031094 Informējam, ka 2020.gada 12.novembrī uzsāktās Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760031094, publiskās apspriešanas periods turpinās, ņemot vērā valstī noteikto Ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 2021.gada 7.februārim. Šobrīd publiskās...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A5 pārbūvi par ātrgaitas autoceļu

a5
12.01.2021.
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu. Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 22. decembrī (Lēmums Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (VAS “Latvijas Valsts ceļi”). Paredzētās darbības ierosinātājs: Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050...

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes novada teritorijā, izstrādes uzsākšanu

v
12.01.2021.
Mārupes novada Dome 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.22) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novada (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorija ar kopplatību 2,46 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Vecumnieki” atrodas ārpus ciema teritorijā, kur noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzona Mazsaimniecību...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, teritorijai

d
12.01.2021.
Mārupes novada Dome 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (prot. Nr.22) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030092) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030092) teritorija ar kopplatību 3,3 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Retinātas savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1). Apakšzonā noteiktā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
12.01.2021.
Mārupes novada Dome 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. Nr.22) “Par nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” (kadastra Nr.80760060002) Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” teritorija apmēram 9 ha kopplatībā. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, nekustamais īpašums „Lukstenieki-1” (kadastra Nr.80760060002), Mārupes novadā, atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM), kurā noteikta minimālā zemes vienības...

Ūdenssaimniecības izbūves darbi Mārupē turpinās

foto
14.12.2020.
Turpinot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenošanu un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Mārupes novadā, 2020.gada 2.jūnijā AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” noslēdza kopā 3 iepirkuma līgumus ar SIA “VELVE” par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupes novadā. No līguma darbu uzsākšanas sākuma līdz 2020.gada novembrim Mārupes novadā kopā izbūvēti: 8,5 km sadzīves kanalizācijas pačteces tīklu; 2,3 km sadzīves kanalizācija spiedvada tīklu; 6,4 km ūdensapgādes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Veimāri-1” detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu

det
14.12.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (protok.Nr.21) “Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmuma pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi un klātienē Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, kad tas būs pieļaujams, ievērojot ierobežojumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Paziņojums par saimniecības „Kaijas” 2006.gada detālplānojuma atcelšanu

det
14.12.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.23 (prot. Nr.21) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.25/2020 „Par Mārupes pagasta padomes 2006.gada 24.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Mārupes pagasta saimniecības „Kaijas” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā ģeolatvija.lv un klātienē Mārupes novada Domē...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Boļi”

boli
14.12.2020.
Mārupes novada Dome 25.11.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.21 (prot. Nr.21) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120053) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Boļi” teritorija 1,0502 ha platībā. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūve (DzS), kur noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,1200 ha. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumus apbūves gabalos un veidot ielu...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B” detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
14.12.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.24 (prot. Nr.21) ”Par nekustamā īpašuma “Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2021.gada 25. novembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā ģeolatvija.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu īpašuma “Mežciems” teritorijā, izstrādes uzsākšanu

s
11.12.2020.
Mārupes novada Dome 25.11.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.25 (prot. Nr.21) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma teritorija ir īpašuma “Mežciems” (kadastra Nr.80760120122) teritorija 10,975 ha platībā. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, kur noteikta funkcionālā Retinātas savrupmāju apbūve ciemos (DzS1), kā arī teritorijā ir spēkā 2005.gadā apstiprināts detālplānojums, kas...

Pieņemts lēmums par jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu

marupe
11.12.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot.Nr.21) ”Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu apstiprināts stratēģijas izstrādes darba uzdevums un tajā ietvertais izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns. Darba uzdevumā ietverti provizoriskie stratēģijas izstrādes termiņi. Šādu lēmumu 25.novembrī pieņēmusi arī Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde attiecas uz jaunizveidojamā Mārupes novada kopīga dokumenta izstrādi. Ar lēmumiem un darba uzdevumu iespējams...

Paziņojums par detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņa pagarinājumu

karte
04.12.2020.
Mārupes novada dome informē, ka nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas periods šobrīd tiek pagarināts līdz 2021.gada 25.janvārim, paredzot arī atkārtotu publiskās apspriešanas sanāksmi, lai nodrošinātu tās norisi klātienē ārpus ārkārtējās situācijas perioda. Par sanāksmes norises laiku tiks informēts atsevišķi. Aicinām sekot līdzi informācijai Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība...

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Lielmaņi” publisko apspriešanu

det
06.11.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 28.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot. Nr.20) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094), redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “P59”, un lokālplānojuma izstrādi veic SIA “Reģionālie projekti”...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Mežgaļi-3”, Mārupē

det
06.11.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.20) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Mežgaļi-3”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060113) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Mežgaļi-3” teritorija, 1,0858 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Piekļuve teritorijai nodrošināta no Mežkalnu ielas, īpašums robežojas ar...

Paziņojums par saimniecību „Paleju iela 17” un “Paleju iela 19” Mārupē,  2011.gada detālplānojuma atcelšanu

det
06.11.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 28.oktobra lēmumu Nr.18 (prot. Nr.20) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.23/2020 „ Par Mārupes novada domes 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Mārupes novada saimniecību „Paleju iela 17” un “Paleju iela 19” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē...

Paziņojums par saimniecības „Loka ceļš 6” Jaunmārupē,  2006.gada detālplānojuma atcelšanu

det
06.11.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 28.oktobra lēmumu Nr.16 (prot. Nr.20) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.22/2020 „Par Mārupes pagasta padomes 2006.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.41 „Mārupes pagasta saimniecības „Loka ceļš 6” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Mārupes novada...

Mārupes novada būvvalde lēmusi noraidīt būvniecības ieceri un atteikt izsniegt būvatļauju atpūtas vietas labiekārtošanai un gājēju ietvju izbūvei 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu

vizuālis
21.10.2020.
Izskatot Mārupes novada domes 2020.gada 27.augusta būvniecības iesniegumu par būvniecības ieceri “Atpūtas vietas labiekārtošanas un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar dzīvojamās zonas ceļu no Rožu ielas līdz Māliņu ielai Mārupē” zemesgabalā Māliņu ielas daļa (kad.nr. 8076 007 1603) Mārupē, Mārupes novadā un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus, Mārupes novada būvvalde lēmusi noraidīt būvniecības ieceri un atteikt izsniegt būvatļauju. 2020.gada 20.oktobrī "Pārskats par būvniecības ieceres: “Atpūtas vietas labiekārtošanas un gājēju ietvju izbūve 3 kārtās Mārasciemā gar...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
19.10.2020.
Par detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi Informējam, nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kas paredzēta šodien, 2020.gada 9.novembrī plkst.17.00 norisināsies ārtelpās - Mārupes novada domes (Kultūras nama) pagalmā, nevis domes sēžu zālē, kā tika ziņots iepriekš. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra Rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1. punktu, noteikts: atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus klātienē. Minētais aizliegums neattiecas uz ārtelpās...

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lakstīgalu pļavas”

det
19.10.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.19) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorija 10,0006 ha platībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciema teritorijā, kur noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijas...