Sabiedriskās apspriedes

PĀRCELTA Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme

pārcelts
25.03.2020.
Pamatojoties uz 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – Rīkojums) tiek mainīts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā noteikto, līdz 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtas situācija (saskaņā ar šobrīd noteikto līdz 14.04.2020), līdz ar to publiskās apspriešanas periods tiek...

PĀRCELTS! PAZIŅOJUMS PAR MĀRUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2026.GADAM GROZĪJUMU PILNVEIDOTĀS (3.0) REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NEKLĀTIENES SANĀKSMES NORISI

sanaksme
23.03.2020.
Šodien, 25.martā, ir grozīts Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kur 4.41.punktā ir noteikts, ka līdz 23.martam uzsākto publiskās apspriešanas termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtas situācija. Ņemot vērā augstāk minēto, pilnveidotās Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme, kas sākotnēji tika paredzēta 2020.gada 26.martā Mārupes novada domes sēžu zālē un pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas plānota tiešsaistē, tiek PĀRCELTA. Par...

Paziņojums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas neklātienes sanāksmes norisi

tp
20.03.2020.
Kā jau ziņots, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, visi klātienes sabiedrības līdzdalības pasākumi tiek atcelti, līdz ar to, pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme, kas tika paredzēta 2020.gada 26.martā Mārupes novada domes sēžu zālē, netiek paredzēta kā publiska klātienes sanāksme, bet tiks rīkota attālināti, nodrošinot tiešsaistes video iespējas sociālajos tīklos. Informējam, ka attālināti rīkotā Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 26.martā plkst.16:00., kurā būs iespējams...

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

vieta
16.03.2020.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166. Paredzētās darbības norises vieta: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699)...

Paziņojums par saimniecības „Vilciņi” 2008.gada detālplānojuma atcelšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.13 (prot. Nr.3) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6/2020 „ Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.20 „Mārupes pagasta saimniecības „Vilciņi” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv Mārupes novada dome SAISTOŠIE...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Penkules iela 132 teritorija 3,64 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos vienģimeņu un...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42, Mārupē detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030060, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 teritorija 2ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, Mārupes ciemā, teritorijā

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kadastra Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kadastra Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A teritorija 0,7053 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, detālplānojuma teritorija atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas...

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (3.0 redakcija) nodota publiskai apspriešanai

b
13.03.2020.
Paziņojums par publisko apspriešanu Mārupes novada dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (sēdes protok.Nr.3) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Vēršam uzmanību, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (turpmāk – TPG) 3.redakcija pēc būtības nav jauna plānojuma grozījumu redakcija, bet tiek nodoti publiskai apspriešanai iepriekš jau apstiprinātie TPG ar atsevišķiem papildinājumiem. Informāciju par izmaņām salīdzinot ar otrajai publiskajai apspriešanai nodoto 2...

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

ino
17.02.2020.
2020.gada 14.februārī Mārupes novada būvvalde pieņēmusi lēmumu par daudzfunkcionālas ēkas “INO centrs” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Daugavas iela 20A. Būvniecības ieceres veids, adrese: Ēkas jaunbūve „Daudzfunkcionāla ēka INOcentrs”, Daugavas iela 20A, Mārupe, Mārupes novads, kad.nr.: 80760070287, kad.apz.nr.: 80760072750. Vieta un laiks: Mārupes novada domes 1. stāva vestibilā no 21.02.2020. līdz 23.03.2020. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: Mārupes novada domes 1. stāva vestibilā, 02.03.2020. Plkst. 18:00 Atsauksmju...

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības ieceres tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147, Mārupē

būvniecības iecere
17.01.2020.
Izskatot (...) personas kods (...), 2020.gada 09.janvāra ar reģ. Nr.2/9/9 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības ieceres tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147 (kadastra Nr. 80760070385), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka tirdzniecības laukuma būvniecības ieceres īstenošanai ir nepieciešama publiskā apspriešana. 2020.gada 17.janvāra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.2 PIELIKUMS Nr.2 LĒMUMS Nr.2 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"

Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumiem

karte
14.01.2020.
Informējam, ka Mārupes novada domē saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2020.gada 13.janvāra Rīkojums Nr.1-2/340 “Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” darbības apturēšanu (turpmāk -Rīkojums). Pašvaldība izvērtēs Rīkojumā norādītās neatbilstības un lems par nepieciešamajiem precizējumiem Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijā. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, plānojuma...

Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības ieceres daudzfunkcionālās ēkas “INO centrs” būvniecībai nekustamajā īpašumā Daugavas iela 20A

apspriede
08.01.2020.
Izskatot SIA “INOCENTRS” reģ.Nr. 40003740745 pilnvarotās personas (...), 2019.gada 19.decembra ar reģ. Nr.2/9/883 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības ieceres daudzfunkcionāla ēka “INO centrs” būvniecībai nekustamā īpašumā Daugavas iela 20A (kadastra Nr. 80760070287; kadastra apzīmējuma Nr. 80760072750), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību un uzsākšanu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 2019.gada 23.decembra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.42 PIELIKUMS Nr.2 LĒMUMS Nr.2 "Par...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

det
13.12.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.novembrī pieņemts lēmums Nr.6 (sēdes prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031163), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var...

Ceturtdien, 28.novembrī aicinām uz publiskās apspriešanas sanāksmi par novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi

att1
26.11.2019.
Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: 28.novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Domē, 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē 2.decembrī plkst.19.00 Mazcenas bibliotēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē Ar sagatavoto attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu publiskās apspriešanas laikā varēs...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”, Jaunmārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

f
12.11.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.19 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr.80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, detālplānojuma apstiprināšanu

d
12.11.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.18 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080038) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas 2”, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

d
12.11.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Publiskā apspriešana notiks no 13.11.2019. līdz 13.12.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 5.decembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada Attīstības...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

f
12.11.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.14) ”Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031163), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2020.gada 23.aprīlim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam pirmās redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

s
08.11.2019.
Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: 28.novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Domē, 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē 2.decembrī plkst.19.00 Mazcenas bibliotēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē Ar sagatavoto attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu publiskās apspriešanas laikā varēs...