Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
04.08.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 0230, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 6., 28.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienība Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Atmodas” un Rīgas iela 21 detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Esošā un plānotā situācija
29.07.2021.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Atmodas”, kad. Nr. 80480030001, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048003001 un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 80480030276, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030284 Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 14, 18⸹) detālplānojuma pilnveidotā redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.07.2021. līdz 10.08.2021. Ņemot...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras detālplānojuma apstiprināšanu

det
12.07.2021.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka Mārupes novada Dome 2021.gada 21. jūnijā ir pieņēmusi lēmums Nr.12 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”...

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma “Lielmaņi” lokālplānojuma projektu

det
12.07.2021.
Mārupes novada Dome 2021.gada 21.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.10) ”Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) projekta pilnveidošanu”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētrās detālplānojuma apstiprināšanu

det
12.07.2021.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2021.gada 21. jūnijā Mārupes novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”...

Paziņojums par saimniecības „Ķinupi” Mārupē, 2009.gada detālplānojuma atcelšanu

det
12.07.2021.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2021.gada 21. jūnija Mārupes novada Domes lēmumu Nr.10 (prot. Nr.10) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.9/2021 „Par Mārupes pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Mārupes pagasta saimniecības „Ķinupi” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē

Paziņojums par detālplānopjuma izstādes uzsākšanu
12.07.2021.
Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 14,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes...

Par dzīvojamās ēkas pārbūves par pirmsskolas izglītības iestādi publiskās apspriešanas uzsākšanu īpašumā Raunas ielā 12

ēkas vizalizācija
21.06.2021.
PAR DZĪVOJAMĀS ĒKAS PĀRBŪVES PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS UZSĀKŠANU ĪPAŠUMĀ RAUNAS IELĀ 12 Raunas ielā 12, (kadastra Nr. 80760071902, ēkas kadastra apzīmējums 80760071902001) Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 Laika periods no 2021.gada 28.jūnija līdz 30.jūlijam Ņemot vērā 2021.gada 31.maija Mārupes novada būvvaldes lēmumu Nr.1 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” būvniecības iecerei Dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Raunas ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071902, ēkas kadastra apzīmējums...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra Nr.80760110398, Mārupes novadā, teritorijai

det
11.06.2021.
Mārupes novada Dome 2021.gada 26. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra Nr.80760110398, Mārupes novadā, teritorijai”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra Nr.80760110398, Mārupes novadā ar kopplatību 6,01 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, nekustamais īpašums “Vējrozes” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM), kurā noteikta minimālā zemes...

Par dzīvojamās ēkas pārbūves par pirmsskolas izglītības iestādi publiskās apspriešanas uzsākšanu īpašumā Raunas ielā 12

ēkās vizuālizācija
10.06.2021.
PAR DZĪVOJAMĀS ĒKAS PĀRBŪVES PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS UZSĀKŠANU ĪPAŠUMĀ RAUNAS IELĀ 12 Raunas ielā 12, (kadastra Nr. 80760071902, ēkas kadastra apzīmējums 80760071902001) Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 Laika periods no 2021.gada 28.jūnija līdz 30.jūlijam Ņemot vērā 2021.gada 31.maija Mārupes novada būvvaldes lēmumu Nr.1 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību” būvniecības iecerei Dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Raunas ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071902, ēkas kadastra apzīmējums...

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi nekustamā īpašumā Raunas iela 12

zīmulis foto
31.05.2021.
Izskatot īpašnieka SIA "Privātas pirmsskolas izglītības iestāde "Bembi"" reģ. Nr.50103659171, 2021.gada 18.maija ar reģ. Nr. BIS-BL-396285-4446 būvniecības iesniegums ēkai un būvniecības ieceres dokumentācija būvniecības iecerei dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi nekustamā īpašumā Raunas iela 12 (kadastra Nr. 8076-007-1902, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-1902), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka veikala pārbūves būvniecības ieceres īstenošanai ir nepieciešamas publiskā apspriešana. 2021.gada 31.maija MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES Lēmums Nr.1 "Par...

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem būvniecības iecerei - Veikala jaunbūve Zeltiņu ielā 6, Mārupē

ziedu veika vizualizācija
21.04.2021.
Ņemot vērā Mārupes novada būvvaldes lēmumu Nr.1 “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu” būvniecības iecerei veikala jaunbūves Zeltiņu ielā 6 Mārupē (kadastra Nr.80760073217, kadastra apzīmējums Nr.80760073162) Mārupē, Mārupes novadā, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta 5.daļu, Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2014.-2026.gadam 290.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu, pilnvarotā persona SIA “Sauja pavasara” no 2021. gada 8.marta līdz 9.aprīlim...

Šodien plkst. 17.30 aicinām piedalīties atkārtotā tiešsaistes videosanāksmē par ietekmes uz vidi novērtējumu īpašumā “Lagūnas”

konf
20.04.2021.
Atsaucoties uz iepriekš publicētajiem paziņojumiem par SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā, sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, atgādinām, ka šodien, 2021.gada 20.aprīlī plkst. 17.30 notiks Tiešsaistes videokonference, kurā interesentiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājam. Sanāksmē piedalīsies arī pašvaldības pārstāvji. Saite uz tiešsaistes konferenci publicēta mājaslapā www.videseksperti.lv , kā arī tiešsaistes videokonference Meeting ID: 830...

Par nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120027) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Jaunkaimiņi” teritorija ar kopplatību 1,97 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Jaunkaimiņi” atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS), kur noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,1200 ha. Detālplānojuma mērķis ir sadalīt...

Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030049) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Pilāri” teritorija, kuras platība ir 5,3674 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Pilāri” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Retināta savrupmāju apbūve ciemos (DzS1), kur noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,2 ha...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2023.gada 24.martam. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rožu iela 20A tika uzsākta ar Mārupes novada domes 2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.7 (sēdes protokols Nr.2), apstiprinot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 1/3-6/1-2019. Ar lēmumu, kā arī darba uzdevumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
16.04.2021.
Mārupes novada Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2023.gada 24.martam. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Viskalnu iela 4A uzsākta ar Mārupes novada domes 2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.2), apstiprinot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 1/3-6/2-2019. Ar lēmumu, kā arī darba uzdevumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras ciemā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
16.04.2021.
Mārupes novada dome 24.03.2021. pieņēma lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 22.aprīļa līdz 21.maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 10.maijā plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/Darzabeles Detālplānojuma izstrādes mērķis ir plānot īpašuma sadali savrupmāju apbūvei, plānot piekļuvi jaunveidojamiem īpašumiem un teritorijas labiekārtojumu. Detālplānojuma...

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi  novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

det
12.04.2021.
Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā. Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6. Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās...

Paziņojums par detālplānojuma īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, Mārupē, teritorijai attālināto publiskās apspriešanas sanāksmi

det
12.04.2021.
Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo...