Sabiedriskās apspriedes

Publiskai apspriešanai nodota Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam

ias
15.11.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 27.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 41 (prot.Nr.13) “Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 15.novembra līdz 17.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 6.decembrī plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi - ej.uz/publiska-apspriesana-marupe Parole: IAS06 Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde notika periodā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada novembrim. Ilgtspējīgas...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Atmodas” un Rīgas iela 21, Piņķos, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

det
15.11.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 27.10.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (prot. Nr.13) “Par nekustamo īpašumu “Atmodas” (kad. Nr. 80480030001) un Rīgas iela 21 (kad. Nr. 80480030248), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar lēmumu un detālplānojuma gala redakciju var iepazīties pašvaldības...

​​​​​​​Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Pasakainās pļavas”, Mārupes pagastā

det
15.11.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 27.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 80760110999) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Pasakainās pļavas” teritorija apmēram 24,48 ha kopplatībā. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu (šobrīd Mārupes pagasta), detālplānojuma teritorija atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā...

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam “Ābeļziedi”, Vīkuļos, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai

det
14.11.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.17 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0552, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, Vīkuļos, detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15.novembra līdz 12.decembrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme...

Paziņojums par lokālplānojuma projekta īpašumam “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai

det
14.11.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.16 “Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 80760060006) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15.novembra līdz 15.decembrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, publiskās apspriešanas...

​​​​​​​Paziņojums par lokālplānojuma projekta īpašumam “Valteri”, Mārupes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai

det
14.11.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.15 “Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 80760030363) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes pagastā lokālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15.novembra līdz 15.decembrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Jaunsmukas”, Vētrās, Mārupes pagastā

det
14.11.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 27.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Jaunsmukas”, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr.80760120194) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Jaunsmukas” teritorija ar kopējo platību 1,2 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kurā noteikta minimālā zemes vienības platība 0,12 ha, bet daļu teritorijas aizņem...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mazāvas” Mārupes pagastā detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

mazāvas
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760050001), detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Mazāvas” teritorija ar kopējo platību 9,96 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu nekustamais īpašums “Mazāvas” atrodas darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijā (RD). Nekustamais īpašums pilnībā...

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Anniņas” un Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, izstrādes uzsākšanu

anniņas
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu Nr.21 (prot. Nr.11) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Anniņas” un Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamiem īpašumiem “Anniņas” un Sniegu iela 22, ar kopplatību 3,1248 ha. Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” funkcionālā zonējuma karti, zemes vienības “Anniņas” un Sniegu iela 22...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

loka ceļš
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupē, teritorija apmēram 3,2661 ha kopplatībā. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums Loka ceļš 44, Jaunmārupē, atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

zvaigznāji
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120736), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Zvaigznāji” teritorija apmēram 5,1793 ha kopplatībā. Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Zvaigznāji” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma...

Paziņojums par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Mārupes novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atcelšanu

detālplānojums
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2021.gada 29. septembra lēmumu Nr.18 (prot. Nr.11) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11/2021 „Par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 “Mārupes novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Saistošie...

Paziņojums par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

lidosta
18.10.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrādi”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums “P133 1B”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.80760020093, un nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta "Rīga"”, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.80760020007, daļa, ar kopplatību apmēram 15,10 ha. Detālplānojuma grozījumu teritorijas robežas var tikt precizētas, izstrādājot...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Austras” Mārupes pagastā 1.zemes vienības detālplānojuma projekta precizēšanu

detālplānojums
17.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”. Ar lēmuma saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, kad tas...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā teritorijai

detālplānojums
16.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.9) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Stūrīši” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030283) teritorijai”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma “Stūrīši” ar kopplatību 2,3 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada (šobrīd Mārupes pagasta) teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Stūrīši” atrodas funkcionālās zonāas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM), kurā noteikta...

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielmaņi” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

lielmaņi
14.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu Nr.1 (prot. Nr.9) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1094), pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ - no 2021. gada 14. septembra līdz 12. oktobrim. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME Sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 27. septembrī plkst. 17:00 Saite uz sanāksmi: https://us02web.zoom.us/j/8176795216 Parole: Lielmani27 AR LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES 1) Mārupes...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā
08.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā...

Par būvniecības ieceres Dzīvojamās ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Objekta adrese Raunas ielā 12, Mārupē, noraidīšanu

ilustratīvs foto
07.09.2021.
Izskatot SIA “Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bembi”” reģ.nr. 50103659171 2021. gada 18. maija būvniecības iesniegumu ar reģ.nr. BIS-BL-396285 un būvniecības ieceri: “Dzīvojamās mājas pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi Raunas iela 12 (kad. Apzīmējums 8076 007 1902)” Mārupē, Mārupes novadā un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus, Mārupes novada būvvalde lēmusi: noraidīt būvniecības ieceri kā neatbilstošu Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 288., 289., 290., 293.punktam. atteikt izsniegt būvatļauju...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas...