Attīstības dokumenti

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentus izstrādājuši personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Attīstības stratēģijas

Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija1.daļa Mārupes novada raksturojums un analīze
2.daļa Mārketinga programma

VRAA iniciēts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes novada gadījums”

Lejupielādēt
Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadamLejupielādēt
Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam1.daļa – Esošās situācijas analīze
2.daļa – Alternatīvu izvērtējums un rīcības plāns
Rīcības plāns
Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.daļa - Alternatīvu analīze un rīcības plāns
3.daļa - Pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu prezentācijas

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.31 Par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna" apstiprināšanu

Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde

Aktuāli:

 

Aicinām iesaistīties Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādē, piedaloties kādā no sekojošiem iedzīvotāju forumiem:

  • 12. jūnijā plkst. 16:00  Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
  • 12. jūnijā plkst. 18:00 Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē;
  • 17. jūnijā plkst. 16:00 dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē;
  • 17. jūnijā plkst. 17:30 Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē (papildus skatīsim Jaunmārupes daudzdzīvokļu māju pagalmu un apkārtējās teritorijas vizualizāciju).

 

Vispārīga informācija par Attīstības programmas izstrādi:

 

2018.gada 19.decembrī Mārupes novada Dome ir pieņēmusi Lēmumu Nr.5 (sēdes protokola Nr.16) par Mārupes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu. Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem.

 

Lēmums

Darba uzdevums

 

Sabiedrības iesaistes plāns:

Pašvaldībā ir apstiprināts sabiedrības iesaistes plāns, kas sagatavots ar mērķi iesaistīt dažādas sabiedrības mērķa grupas Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam sagatavošanā. 

Aicinām pieteikties līdzdalībai Jūs interesējošā sabiedrības līdzdalības pasākumā līdz 2019.gada 10.maijam, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu inuta.saroka@marupe.lv vai rakstiski, adresējot to Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu uz vienu vai vairākiem no augstāk norādītajiem pasākumiem.

Par precīzu pasākumu norises laiku un telpām informācija tiks publicēta izdevumā “Marupes vēstis” un pašvaldības interneta vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

pasākumi

 

Atbildīgā amatpersona par Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi - Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tel. 67149875, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv.

 

Aicinām arī turpmāk sekot līdzi informācijai par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzētajiem sabiedrības iesaistes pasākumu laikiem.

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 12.06.2019.