Attīstības dokumenti

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentus izstrādājuši personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde

Aktuāli!!!

AICINĀM PIEDALĪTIES JAUNIZVEIDOJAMĀ MĀRUPES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2022.-2034. GADAM IZSTRĀDĒ !

https://www.marupe.lv/sites/default/files/imce/Bildes%20zinam/Veidosim-novadu-kopa(1)_0.jpg

 

Mārupes novada dome aicina visus novada attīstībā ieinteresētos - gan iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī novada nevalstiskās organizācijas, piedalīties tematiskajās darba grupās un iedzīvotāju forumos. Tematiskās darba grupas konkrētāk plānotas kā atbilstošo jomu speciālistu un ar nozari saistīto uzņēmēju, biedrību vai institūciju pārstāvju diskusijas, savukārt iedzīvotāju forumos būs iespēja plašāk diskutēt, uzdot jautājumus un sniegt savus priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā.

Tematiskajām darba grupām var pieteikties līdz 26. aprīlim, aizpildot elektroniski anketušeit vai sūtot informāciju par dalību uz e-pastu:ilze.kremere@marupe.lv .Darba grupas notiks attālināti izmantojot konferenču programmu ZOOM. Dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, pirms sanāksmes uz e-pastu tiks nosūtīta saite. Lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits tematiskajās darba grupās ir ierobežots. Iedzīvotāju forumos dalībnieku skaits nebūs ierobežots. Informācijai par pieslēgšanos sanāksmēm ZOOM platformā aicinām sekot līdzi pašvaldību mājas lapās.

Tematisko darba grupu norisies laiki:

  • Mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra- 26.aprīlis, plkst. 14.00 – 16.00
  • Novada profils un publiskie pakalpojumi - 27. aprīlis, plkst. 14.00 – 16.00
  • Uzņēmējdarbība un konkurētspēja - 29. aprīlis, plkst. 14.00 – 16.00
  • Vides resursi un energoefektivitāte" - 6. maijs, plkst. 14.00 – 16.00

Iedzīvotāju forumu norises laiki:  

  • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1 - 13. maijs plkst. 14:00
  • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2 - 17. maijs plkst. 18:00
  • Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20. maijs plkst. 16:00
  • Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24. maijs plkst. 16:00

Paziņojums

 


Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti:

- Kopsavilkums

- Socioloģiskās aptaujas ziņojums

- Infografikas:  

 


Ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.20 (sēdes.prot.Nr.21) uzsākta jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis - izstrādāt jaunizveidojamā  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam (turpmāk – IAS), kurā, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmenī noteiktos attīstības virzienus, noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Lēmumu par IAS izstrādi 25.novembrī pieņēmusi arī Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde attiecas uz jaunizveidojamā Mārupes novada kopīga dokumenta izstrādi

Mārupes novada domes Lēmums

Darba Uzdevums

Babītes novada domes Lēmums

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.14 (prot.Nr.3, pielikums Nr.14). Lēmums

Attīstības dokumenti līdz 2021.gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam


Ielu un ceļu programma 2020.-2022. gadam ar grozījumiem

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam ar grozījumiem


2019.gada 23.janvāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.6 “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.-2019.gadam grozījumu apstiprināšanu”

Rīcības plāns 2017.- 2019.gadam

Investīciju plāns 2017.- 2019.gadam

Ielu un ceļu programma 2017.- 2019.gadam

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2016.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2017.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2018.gadā


Rīcības plāns 2015. – 2017.gadam 

Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

Ielu un ceļu programma 2015. – 2019.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2013.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2014.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2015.gadā

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam1.daļa – Esošās situācijas analīze
2.daļa – Alternatīvu izvērtējums un rīcības plāns
Rīcības plāns
Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadamLejupielādēt
Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.daļa - Alternatīvu analīze un rīcības plāns
3.daļa - Pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu prezentācijas

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.31 Par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna" apstiprināšanu

Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija1.daļa Mārupes novada raksturojums un analīze
2.daļa Mārketinga programma
VRAA iniciēts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes novada gadījums”Lejupielādēt
Informācija sadaļā atjaunota 15.04.2021.