Attīstības dokumenti

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentus izstrādājuši personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Attīstības stratēģijas

Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija1.daļa Mārupes novada raksturojums un analīze
2.daļa Mārketinga programma

VRAA iniciēts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes novada gadījums”

Lejupielādēt
Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadamLejupielādēt
Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam1.daļa – Esošās situācijas analīze
2.daļa – Alternatīvu izvērtējums un rīcības plāns
Rīcības plāns
Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.daļa - Alternatīvu analīze un rīcības plāns
3.daļa - Pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu prezentācijas

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.31 Par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna" apstiprināšanu

Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020. - 2026.gadam

Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020. - 2026.gadam

Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020. - 2026.gadam Rīcības plāns

Attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde

Aktuāli:

Sagatavots ziņojums par Attīstības programmas 2020-2026.gadam publiskās apspriešanas norisi:

- Ziņojums par PA norisi

- pielikumi (PA sanāksmju prezentācijas (AP, VP); Mārupes PA sanāksmes protokols; Jaunmārupes PA sanāksmes protokols, RPR atzinums, institūciju un pašvaldību atsauksmes)

 

- pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai

 

Redakcionāli precizēts AP projekts un Vides pārskats:

Novērtējuma ziņojums

Esošās situācijas raksturojums un analīze

Stratēģiskā daļa

Rīcību plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Pārskats par sabiedrības līdzdalību un AP izstrādi

Vides pārskats

 

 

 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam publiskā apspriešana norisinājās no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim.

Apspriešanas ietvaros notikušas 2 publiskās apspriedes sanāksmes:

 

Lēmumu "Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai" Mārupes novada Dome  pieņēma 2019.gada 30.oktobrī.

Lēmums un Paziņojums par Attīstības programmas 2020.-2026.gadam un Vides pārskata publisko apspriešanu

 

Apspriešanai nodotā dokumentācija -  Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekts un Vides pārskata projekts:

 

Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas novērtējums Novērtējuma ziņojums
Attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekts

Esošās situācijas raksturojums un analīze

Stratēģiskā daļa

Rīcību plāns

Investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Vides pārskats

Vides pārskats kopsavilkums

Vides pārskats

Pārskats par sabiedrības līdzdalību un programmas izstrādi posmā līdz publiskai apspriešanai (šeit)

 

paziņojums lapaa

 

Vispārīga informācija par Attīstības programmas izstrādi:

2018.gada 19.decembrī Mārupes novada Dome ir pieņēmusi Lēmumu Nr.5 (sēdes protokola Nr.16) par Mārupes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu. Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem.

Lēmums

Darba uzdevums

 

Sabiedrības iesaistes plāns:

Pašvaldībā ir apstiprināts sabiedrības iesaistes plāns, kas sagatavots ar mērķi iesaistīt dažādas sabiedrības mērķa grupas Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam sagatavošanā. Līdz šim Attīstības programmas izstrādes gaitā ir:

- notikusi iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana (anketēšanas rezultāti atspoguļoti Attīstības programmas 1.sadaļā "Novērtējuma ziņojums" 9.nodaļā);

- notikušas diskusijas nozaru konsultatīvajās padomēs un  trīs tematiskajās darba grupās būtiskāko novada attīstības vajadzību definēšanai un programmā iekļaujamo pasākumu identificēšanai

- organizēta sanāksme ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjiem kopīgo interešu un sadarbības projektu identificēšanai

- notikuši vairāki iedzīvotāju forumi:

  • 12. jūnijā Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
  • 12. jūnijā Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē;
  • 17. jūnijā dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē;
  • 17. jūnijā Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē.

Informācija par Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas norises laiku un telpām  tiks publicēta arī izdevumā “Marupes vēstis” un pašvaldības interneta vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atbildīgā amatpersona par Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi - Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tel. 67149875, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv.

 

 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 13.02.2020.