Pakalpojumi

Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāiesniedz reklāmas vai reklāmas objekta projektu Mārupes novada būvvaldē, kas sastāv no: 
Iesnieguma, kurā norādīta šāda informācija:
-dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);
-reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu);
-reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni);
Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu);
Papildefektu raksturojuma (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti.
Reklāmas objektam bez piesaistes zemei, papildus iesniedz:
-reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
-krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), ja vienlaikus ar reklāmas objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu.
Reklāmas objektam ar piesaisti zemei, papildus iesniedz:
-Pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas;
-Apdares materiālu un krāsu risinājumu aprakstu;
-Krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžu (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), ja vienlaikus ar objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu;
-Noteiktā kārtībā sagatavotu zemes vienības situācijas plānu, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta;
-Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstisku piekrišanu objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.
Izkārtnes izvietošanai, pašvaldībā papildus iesniedz šādus dokumentus:
- reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
- pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.
Mobilās reklāmas izvietošanai papildus norāda šādas ziņas:
- izvietojamo reklāmu skaitu;
- transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa;
- transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).

Visas reklāmas (izņemot reklāmas, kas tiek novietotas uz ēkas sienām) jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Reklāmas gar pašvaldības ceļiem papildus jāsaskaņo ar Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldi.

Pakalpojuma apraksts

Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, kā arī citu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju, afišu, plakātu, sludinājumu) publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz pašvaldībā saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu.
Pašvaldība izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu un izsniedz reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Reklāmas likums
(Saeima; likumi; 24.01.2000)
Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
(Ministru kabinets; noteikumi; 732; 02.11.2012)
Priekšvēlēšanu aģitācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
 

Veidlapas
Iesniegums(22.72 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Būvvalde
Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads
Tālr.67149863
E-pasts:marupe.bv@marupe.lv

Apmeklētājus pieņem:
•    pirmdienās: 9.00 - 18.00;
•    ceturtdienās: 9.00 - 18.00.

Termiņš
7 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.
Citi nepieciešamie dokumenti.