Sabiedrība

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa jeb tarifs sastāv no trīs komponentēm (daļām): 
•    maksa par atkritumu savākšanu un izvešanu,
•    Dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu poligonā,
•    maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā.

2020. gada 23. novembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 240A.5),  kas nosaka, ka katru gadu tiek palielināts Dabas resursu nodoklis par katru tonnu apglabāto sadzīves atkritumu. Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa palielinājumu, 2022. gada sākumā Mārupes, Babītes un Salas pagastu iedzīvotājiem par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu maksa pieaugs. SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 2. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika". Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. janvāri (skatīti: www.getlini.lv). Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas poligona infrastruktūras izbūvi un ekspluatāciju, tai skaitā pieaugums pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksās saistībā ar investīcijām poligona infrastruktūrā, jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācijas uzsākšanu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām, kā arī izmaiņām poligonā notiekošajos procesos. Atkritumu apsaimniekotāja SIA “Eco Baltia vide” maksa par atkritumu savākšanu un izvešanu paliek nemainīga (tāda, kāda iesniegta konkursa piedāvājumā). Tas nozīmē, ka Mārupes, Babītes un Salas pagastu iedzīvotājiem, papildus nodokļa palielinājumam ievērojami pieaugs nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

2021.gadā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir:
-    Mārupes pagastā 12.69 EUR/m3 ar PVN;
-    Babītes un Salas pagastos 18.09 EUR/m3 ar PVN.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, sākot ar 2021. gadu, Latvijā dalīti ir jāvāc bioloģiski noārdāmie atkritumi, un tie vairs nedrīkst nonākt pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem. 
Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tarifs sastāv no divām komponentēm: atkritumu savākšanas un izvešanas maksas, maksas par atkritumu reģenerāciju jeb pārstrādi poligonā. Tā kā bioloģiski noārdāmos atkritumus pārstrādā kompostā un atkārtoti izmanto, nav jāmaksā dabas resursu nodoklis. Tādēļ bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir un būs zemāks nekā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Tarifus un nosacījumus skatīt sadaļās par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastos.

Izlietotā iepakojuma dalītai savākšanai un nodošanai pārstrādei ir izveidota ražotāju atbildības sistēma, kuru finansē preču ražotāji, to importētāji un tirgotāji.  Dalīti vākta izlietotā iepakojuma savākšana iedzīvotājiem ir bez maksas, jo šīs izmaksas ir iekļautas preces cenā.

Šāda principa ražotāju atbildības sistēma darbojas arī nolietotu elektronisku un elektrisko iekārtu savākšanai un nodošanai pārstrādei.

Šķirojot atkritumus, mēs ekonomiski izlietojam resursus un samazinām savas ģimenes izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu!

Informācija sadaļā atjaunota 24.11.2021.