Civilā aizsardzība

Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

Komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Ivo Bendrats - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2.daļas komandieris

Jānis Grīviņš - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Baldones posteņa komandieris

 

Komisijas locekļi:

Kalvis Avotiņš - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs;

Aivita Zavadska - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece;

Juris Višņakovs - Zemessardzes 17. kājinieku bataljona komandieris;

Genādijs Popovs - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa priekšnieks

Ivars Vovers – Mārupes novada pašvaldības darba aizsardzības speciālists

Juris Jēkabsons – Mārupes pašvaldības policijas priekšnieks

Jevgēnijs Tjarve - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks

Kaspars Platnieks – Mārupes pašvaldības policijas vecākais inspektors

Ināra Ļebedeka – Mārupes sociālā dienesta vadītāja

Ivo Leoki - akciju sabiedrības "Sadales Tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Vidzemes tīklu nodaļas vadītājs, kuru nepieciešamības gadījumā var aizvietot akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Vidzemes tīklu nodaļas meistars Andris Millers

Rinalds Strazdiņš - Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas mežzinis

 

Ar 2022. gada 26. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr. 55 apstiprināts

Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns.

1.1.pielikums. Mārupes novada applūstošās teritorijas karte

1.2. pielikums Babītes novada teritorijas funkcionālais zonējums ar applūstošajam teritorijām

2.pielikums. CA komisijas nolikums

3.1.pielikums. CA komisijas sastāvs un apziņošanas shēma

3.2.pielikums. Vispārējā katastrofu apziņošanas shēma

4.pielikums. Riska kartes ar apzīmējumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 658-07.11.2017.

“Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”

5.pielikums. Evakuācijas pulcēšanās vietas

6. pielikums. Evakuācijai apzinātie transportlīdzekļi

7. pielikums. Apzinātās izmitināšanas vietas

8. pielikums. Resursi, kas tiks iesaistīti reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos

9. pielikums. Pieejamie energoresursi energoapgādes traucējumu gadījumā

Informatīvie materiāli par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avāriju gadījumā dabasgāzes pārvades sistēmas objektos, kā arī paredzētajiem aizsardzības pasākumiem (AS "Conexus Baltic Grid")

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka Mārupes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu, kas nosaka, ka tādu gāzesvadu īpašnieks vai valdītājs, kuros spiediens ir lielāks par 1,6 megapaskāliem, kā arī gāzes regulēšanas un mērīšanas staciju, dabasgāzes kompresoru staciju un savākšanas punktu, gāzes krātuvju urbumu, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības vietu un automobiļu gāzes uzpildes staciju īpašnieks vai valdītājs informē sabiedrību par aprobežojumiem drošības aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” ir izstrādājusi informatīvos materiālus par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avāriju gadījumā dabasgāzes pārvades sistēmas objektos, kā arī paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

Informatīvais materiāls par aizsargjoslām

Gāzes pārvades sistēmas informatīvais materiāls sabiedrībai par rīcību avārijas gadījumā un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 14.04.2023.