Pakalpojumi

Dzīvokļa pabalsta piešķiršana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, 
5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
6)  dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu)- rēķinus, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:
-    par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa),
-    pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),
-     pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu,
-     ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma apraksts

Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī (iesniedzams īres līgums) un mājsaimniecībā dzīvojošās personas savu dzīvesvietu ir deklarējušas Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir un izmaksā pašvaldības sociālais dienests pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas. 
Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķiras. Tas tiek aprēķināts kā starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summu mājsaimniecībai un  faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr.809 3.pielikumā noteiktās minimālās normas) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

      -    Iesniegums
-    Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusu
-    Izdevumus apliecinošs dokuments