Pakalpojumi

Dzīvokļa pabalsta piešķiršana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu, vienošanās par līdzdarbību noteiktajā kārtībā un termiņos. Nepieciešamības gadījumā nodrošinot apsekošanu dzīvesvietā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Ikmēneša pabalsts vienai mājsaimniecībai komunālo maksājumu izdevumu segšanai  laika period no 1.oktobra līdz 30.aprīlim 50% no mājas Pārvaldnieka un/vai attiecīgā komunālo pakalpojumu sniedzēja piestādītajā rēķina kārtējam mēnesim norādītās summas attiecināmajiem pakalpojumiem, izņemot individuālās elektroenerģijas izmaksas.
Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās dzīvojamās mājas, dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts kurināmā iegādei vienai mājsaimniecībai līdz EUR 300.00 gadā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
LR Likums par sociālo drošību.
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

      -    Iesniegums
-    Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusu
-    Izdevumus apliecinošs dokuments