Pakalpojumi

Apgrūtinājuma plāna saskaņošana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pirms apgrūtinājuma plāna saskaņošanas, pakalpojuma saņēmējs  elektroniski nosūta Attīstības nodaļas zemes lietu speciālistei apgrūtinājuma plānus uz e-pastu lauma.erdmane@marupe,lv vai marupe.info@marupe.lv .  
Zemes lietu speciāliste sagatavo atbildi par apgrūtinājuma plānu saskaņošanu un nosūta pakalpojuma saņēmējam uz e-pastu no kura saņemti elektroniskie dokumenti.
Pēc atbildes saņemšanas pakalpojuma saņēmējs atkārtoti nosūta uz norādīto e-pastu  elektroniski parakstītu  apgrūtinājuma plānu vai iesniedz klātienē ierodoties Attīstības nodaļā.
 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)


Pakalpojuma saņemšanas veids:
E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (ierakstīta vēstule)

Pakalpojuma apraksts

Attīstības nodaļa veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemesgabalu, pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemesgabalu, Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) un piekrītošo zemesgabalu, apgrūtinājumu plānu saskaņošanu.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

- Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247
- 27.12.2011. MK noteikumi Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=243225
- Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas pārvalde

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149862

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

e-pakalpojums.png

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215.punktam, 2 (divi) eksemplāri papīra formātā vai digitālā veidā vektordatu (dwg. vai dgn) formātā.